Zestawy tematyczne

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości cz. 2

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości cz. 2

cena: 49,00 zł netto

cena: 60,27 zł brutto

Ciągły proces globalizacji powoduje konieczność tworzenia jednolitych standardów rachunkowości. W związku z możliwością swobodnego przepływu siły roboczej, towarów i usług oraz kapitału pomiędzy podmiotami gospodarczymi na całym świecie, a zwłaszcza na terenie UE, obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na informacje pochodzące ze sprawozdań finansowych. Aby dane prezentowane w sprawozdaniach były porównywalne, należy zastosować jednolity system. To dlatego w Europie obowiązuje system sprawozdawczości finansowej pod nazwą Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) lub Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Z artykułów dowiesz się m.in.:

  • Jak księgować koszty finansowania zewnętrznego wg MSR 23?
  • W jaki sposób ujmować różnego rodzaju transakcje finansowe (wg MSR 39)?
  • W jaki sposób określać wartość godziwą oraz ustalać jej poziom?
  • Jak księgować przychody wg MSR?
  • Jak identyfikować i ujmować aktywa podlegające utracie wartości?
  • Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych rzeczowe aktywa trwałe?
  • Jak dokonać konsolidacji sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?
Dodaj do koszyka

Zawartość zestawu

nr 9/2016

MSR 19 „Świadczenia pracownicze”

W każdej jednostce / grupie kapitałowej pojawia się temat wynagrodzeń. Wynagrodzenia pracowników / kadry zarządzającej mogą przyjmować różne formy i być wypłacane w różnym okresie. Coraz częściej świadczenia mają charakter niepieniężny, zaś ich wysokość jest uzależniona od różnych czynników, np. wysokości zysku / stażu pracy.

Czytaj więcej
nr 1/2018

MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena

CiRZ_220_45.jpg

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 39 jest bardzo ważny, gdyż odnosi się do sporej części bilansów, szczegółowo ustalając normy ujmowania i wyceny instrumentów finansowych. MSR 39 ujednolica sposób ujmowania różnego rodzaju transakcji finansowych w wielu krajach, co ma znaczenie dla inwestorów podejmujących decyzje.

Czytaj więcej
nr 4/2018

MSR 36 Utrata wartości aktywów

CIRZ_223_44.jpg

Przepisy dotyczące rachunkowości zobowiązują przedsiębiorcę do dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów, która ma na celu doprowadzenie wartości danego aktywa, która wynika z zapisów w księgach rachunkowych, do rzeczywistej ceny sprzedaży lub ustalonej wartości godziwej. Zagadnienie to zostało opisane w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości nr 36 – utrata wartości aktywów.

Czytaj więcej
nr 8/2018

MSSF 15 – kluczowe aspekty praktyczne

CIRZ_227_37.jpg

Głównym celem nowego Standardu jest promowanie jednolitej rachunkowości dla rozpoznawania przychodu oraz zwiększenie porównywalności i przejrzystości informacji finansowych. Ponadto nowy Standard wymaga od spółek ujawniania w informacji dodatkowej w sprawozdaniach finansowych znacznie większej ilości informacji o sprzedaży i przychodach tak, aby inwestorzy i inni użytkownicy sprawozdań mogli otrzymać...

Czytaj więcej
nr 9/2018

MSR 23 ‑ koszty finansowania zewnętrznego

CiRZ_228_33.jpg
Coraz częściej jednostki gospodarcze w celu realizacji swoich zadań korzystają z finansowania z obcych źródeł, jakim mogą być kredyty lub pożyczki. Korzystanie z tej formy wiąże się z powstawaniem dodatkowych kosztów w formie odsetek lub innych, tzw. kosztów finansowania zewnętrznego. Tematyka została rozwinięta w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”.
Czytaj więcej
nr 12/2018

MSSF 13 – wycena wartości godziwej

CiRZ_231_20.jpg

Proces wyceny jest niezwykle ważny w każdej jednostce, gdyż ustala on kwoty pieniężne poszczególnych składników majątku firmy, które wykazane są w sprawozdaniu finansowym. Wartość godziwa stanowi jedną z możliwych metod wyceny. W Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej nr 13 – wycena wartości godziwej znajdziemy sposoby określania wartości godziwej, możliwe techniki wyceny oraz sposoby...

Czytaj więcej
nr 1/2019

MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

CiRZ_1_36.jpg

Koniec roku wiąże się ze sporządzeniem przez jednostki gospodarcze sprawozdania finansowego. Jednostki tworzące grupę kapitałową zobowiązane są do konsolidacji sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tematyce tej został poświęcony rozdział 6 ustawy o rachunkowości (dalej: u.o.r.) oraz MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, który szczegółowo opisuje proces tworzenia...

Czytaj więcej
nr 2/2020

Ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego wg MSR 23

CiRZ_02_45.jpg

Finansowanie nabycia lub wytwarzania nowego składnika aktywów z kredytu czy pożyczki wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak odsetki, prowizje czy ubezpieczenie kredytu. Stanowią one koszty finansowania zewnętrznego. Temat ten został szczegółowo opisany w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 23: Koszty finansowania zewnętrznego.

Czytaj więcej
nr 4/2020

Wartość rezydualna, nakłady i amortyzacja środków trwałych – MSR 16

CiRZ_04_22.jpg

Rzeczowe aktywa trwałe są jedną z częściej wykazywanych pozycji w bilansie, toteż Międzynarodowe Standardy uregulowały sposób ich ewidencjonowania w księgach rachunkowych tak, aby użytkownicy sprawozdania finansowego mogli zapoznać się z informacjami na temat inwestycji jednostki w rzeczowe aktywa trwałe i ze zmianami w ramach tych inwestycji.

Czytaj więcej
nr 5-6/2020

Przychody według MSR

CiRZ_5-6_47.jpg

Przychody są jedną z podstawowych kategorii, która współtworzy wynik finansowy jednostki. Istotną kwestią jest zatem prawidłowe ujęcie ich w księgach rachunkowych. Temu zagadnieniu został poświęcony MSSF 15 Przychody z umów z klientami, który obowiązuje już od 1 stycznia 2018 r. MSSF 15 stanowi opracowanie jednego spójnego modelu rozpoznawania przychodów, który ma zastosowanie bez względu na rodzaj...

Czytaj więcej

Reklama