Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2018 (styczeń)

CiRZ_01_2018.jpg

Porównanie sprawozdawczości księgowej i zarządczej

W kraczamy w 2018 rok, oddając do rąk Czytelników kolejne wydanie magazynu, tym razem poświęcone przede wszystkim kompleksowemu porównaniu sprawozdawczości zarządczej i księgowej. Piszemy zatem nie tylko o różnicach i podobieństwach pomiędzy MSR, MSSF oraz IFRS, ale także o jednostkowym rachunku wyników w ujęciu uor i MSR, który może być bazą do zarządczej analizy wyników firmy. Prezentujemy również szersze ujęcie problemu – w kontekście międzynarodowej grupy kapitałowej – zestawiając raportowanie statutowe i zarządcze jako bardzo przydatne narzędzie nie tylko dla grupy, ale też dla osób zarządzających jednostką w danym kraju – jak wygląda koncepcja organizacji raportowania z punktu widzenia centrali grupy kapitałowej i na czym polegają oraz w jaki sposób uzupełniają się raportowanie statutowe, zarządcze oraz konsolidacja wyników całej grupy? Stawiamy też pytania o to, jakie znaczenie ma zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego oraz wybór biegłego rewidenta. Szczególnie wart uwagi wydaje się dział „Rachunkowość dla controllingu”, bo ciągle jeszcze wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z faktu, że brak złożenia rocznego sprawozdania finansowego do KRS z punktu widzenia prawa stanowi wykroczenie skarbowe.

Kontynuując cykl poświęcony międzynarodowym standardom rachunkowości, opisujemy MSR 39, czyli ujmowanie i wycenę instrumentów finansowych.

Z pewnością każdy z naszych Czytelników znajdzie na łamach tego wydania coś szczególnie interesującego dla niego i przydatnego w jego działalności.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 1/2018

Ograniczony katalog wydatków stanowiących koszty od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywać nowelizacja trzech ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany, jak podkreśla ekspert, Grant Thornton, wprowadzają ograniczenia w katalogu wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodów.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 1/2018

Służby skarbowe będą mogły kupować puste faktury

Projekt przepisów, który umożliwi służbom skarbowym kupowanie pustych faktur, jest gotowy. Z nowego prawa urzędnicy skorzystają zapewne dopiero w II połowie 2018 r.

Czytaj więcej
nr 1/2018

Prawidłowy wybór biegłego rewidenta oraz zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego

CiRZ_220_25.jpg

Każda jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe może je poddać badaniu przez biegłego rewidenta. Niektóre podmioty są do tego zobligowane z mocy ustawy o rachunkowości. Niepoddanie badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Kiedy więc należy dokonać wyboru biegłego rewidenta? W jakim trybie trzeba to zrobić? Jakie elementy powinny...

Czytaj więcej
nr 1/2018

Kluczowe wskaźniki efektywności w marketingu

CiRZ_220_34.jpg

Dział marketingu stanowi wyodrębniony sektor w przedsiębiorstwie, którego działania są skoncentrowane na dbałości o wizerunek marki, promowaniu oferty handlowej, a także strategii budowania trwałej relacji między firmą a odbiorcą. Jakość tych działań oraz ich efekty powinny być na bieżąco monitorowane i oceniane. W tej sytuacji warto wykorzystywać wskaźniki KPI (ang. Key Performance Indicators), czyli...

Czytaj więcej
nr 1/2018

Roczne sprawozdanie finansowe i skutki jego niezłożenia

CiRZ_220_38.jpg

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, że niezłożenie rocznego sprawozdania finansowego do KRS stanowi przestępstwo, a w urzędzie skarbowym – wykroczenie skarbowe. Jakie są obowiązki przedsiębiorcy w związku ze sprawozdaniem finansowym, jakimi terminami jest związany i jakie skutki niesie za sobą fakt niezłożenia sprawozdania – o tym w dalszej części artykułu.

Czytaj więcej
nr 1/2018

Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej

CiRZ_220_41.jpg

Zamknięcie roku obrotowego zobowiązuje jednostki do sporządzenia sprawozdania finansowego. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości grupy kapitałowe zobligowane są do konsolidacji sprawozdań finansowych, które wiąże się z połączeniem wszystkich sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Proces ten został uregulowany przepisami prawa, a ustawodawca poświęcił temu oddzielny...

Czytaj więcej
nr 1/2018

Sprawozdawczość zarządcza a księgowa – różnice i podobieństwa ( MSR, MSSF, IFRS)

CiRZ_220_04.jpg

Ciągły proces globalizacji powoduje konieczność tworzenia jednolitych standardów rachunkowości. W związku z możliwością swobodnego przepływu siły roboczej, towarów i usług oraz kapitału pomiędzy podmiotami gospodarczymi na całym świecie, a zwłaszcza na terenie UE, obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na informacje pochodzące ze sprawozdań finansowych. Aby dane prezentowane w sprawozdaniach były...

Czytaj więcej
nr 1/2018

Jednostkowy rachunek wyników w ujęciu UoR i MSR jako baza do zarządczej analizy wyników firmy

CiRZ_220_08.jpg

Działalność gospodarcza jest nierozerwalnie związana z ponoszeniem kosztów, które powinny być pokryte uzyskanymi przychodami ze sprzedaży wytworzonych produktów. Wynika to z zasady racjonalnego gospodarowania, zgodnie z którą koszty powinny się kształtować na odpowiednim poziomie, a uzyskane przychody ze sprzedaży powinny być wyższe od kosztów, aby uzyskać zysk z prowadzonej działalności. Koszty i...

Czytaj więcej
nr 1/2018

Porównanie sprawozdawczości księgowej i zarządczej

CiRZ_220_14.jpg

Zarządzanie nierozerwalnie związane jest z procesem decyzyjnym, który polega na przetwarzaniu informacji w warianty celów i działań. Wybór wymaga znajomości kryteriów oceny poszczególnych wariantów oraz dysponowania określonym zakresem informacji pozwalających na co najmniej wystarczające rozpoznanie sytuacji decyzyjnej. Kryteria wyboru zdeterminowane są celami, do których realizacji została powołana...

Czytaj więcej
nr 1/2018

Rachunek zysków i strat – ujęcie księgowe oraz zarządcze

Rozważanie przedstawionego zagadnienia należy rozpocząć od wyjaśnienia różnic pomiędzy rachunkowością finansową, a rachunkowością zarządczą. Rachunkowość w połączeniu z przymiotnikiem „finansowa” stanowi system informacyjny, który służy rzetelnemu oraz bezstronnemu przedstawieniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Natomiast rachunkowością zarządczą będziemy nazywać system, który ma przede wszystkim...

Czytaj więcej
nr 1/2018

MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena

CiRZ_220_45.jpg

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 39 jest bardzo ważny, gdyż odnosi się do sporej części bilansów, szczegółowo ustalając normy ujmowania i wyceny instrumentów finansowych. MSR 39 ujednolica sposób ujmowania różnego rodzaju transakcji finansowych w wielu krajach, co ma znaczenie dla inwestorów podejmujących decyzje.

Czytaj więcej
nr 1/2018

Raportowanie statutowe i zarządcze w międzynarodowych grupach kapitałowych

Menedżerowie finansowi (dyrektorzy) odpowiedzialni za raportowanie w międzynarodowych grupach kapitałowych bardzo często napotykają problemy w obszarze składania raportów. Na czym polega raportowanie statutowe i zarządcze do grupy i do osób zarządzających jednostką w danym kraju? W materiale przedstawimy koncepcję organizacji raportowania z punktu widzenia centrali grupy kapitałowej umożliwiającą raportowanie...

Czytaj więcej
nr 1/2018

Infrastruktura Informatyczna – aspekty związane z finansowym rozliczaniem wydatków

CiRZ_220_30.jpg

Tematyka chmury infrastrukturalnej (IaaS) pojawiła się w obszarze IT kilka lat temu i od tego okresu cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Rozwiązanie to polega na dostarczeniu typowych rozwiązań infrastrukturalnych, takich jak moc obliczeniowa (CPU) czy przestrzeń dyskowa (GB), pod potrzeby klientów w modelu usługowym. Klient otrzymuje sprecyzowaną usługę na bazie uprzednio wskazanych wymagań – określeniu...

Czytaj więcej

Reklama