Ciągły proces globalizacji powoduje konieczność tworzenia jednolitych standardów rachunkowości. W związku z możliwością swobodnego przepływu siły roboczej, towarów i usług oraz kapitału pomiędzy podmiotami gospodarczymi na całym świecie, a zwłaszcza na terenie UE, obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na informacje pochodzące ze sprawozdań finansowych. Aby dane prezentowane w sprawozdaniach były porównywalne, należy zastosować jednolity system. To dlatego w Europie obowiązuje system sprawozdawczości finansowej pod nazwą Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) – International Accounting Standards – lub Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – International Financial Reporting Standards. Należy zaznaczyć, że standardy europejskie nie są tożsame z amerykańskimi.

MSR to rozwiązanie, które pierwotnie zostało przyjęte przez państwa Unii Europejskiej jako podstawa sprawozdawczości finansowej dla podmiotów gospodarczych w różnych krajach europejskich w przypadku spółek giełdowych oraz jako wzorzec przy opracowywaniu krajowych zasad rachunkowości.

Rada MSR modyfikuje i wydaje:

  1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), publikowane przed 2001 r. przez Komitet MSR, do dziś modyfikowane i ulepszane;
  2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), International Financial Reporting Standards (IFRS) – nowe standardy publikowane od 2001 r.

    Należy pamiętać, że samo przyjęcie nowego standardu (lub nowelizacja starego) przez radę MSR nie stanowi jeszcze, że jest on źródłem prawa dla podmiotów w UE. Każdy nowy standard, kolejna interpretacja czy nowelizacja istniejącego standardu przechodzi proces konsultacji, analizy i wchodzi do porządku prawnego UE dopiero po zatwierdzeniu i opublikowaniu go w Dzienniku Urzędowym UE. Z tego powodu w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych i innych jednostek sporządzających sprawozdanie zgodnie z MRS/MSSF widnieje wpis mówiący, że sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Prezentacja informacji oparta jest na koncepcji wiernego i rzetelnego obrazu (true and fair view), opracowanej przed laty w Wielkiej Brytanii, i coraz szerzej stosowana. W miarę rozpowszechniania się MSR jednostki sporządzające sprawozdania finansowe, ich użytkownicy oraz audytorzy będą zmuszeni do zapoznania się z tymi Standardami i porównania ich ze standardami krajowymi1.

    Niezależnie od tego, czy sporządzamy sprawozdanie finansowe pod rządami polskiej ustawy o rachunkowości (zorientowanej na przeszłość), czy międzynarodowych standardów rachunkowości (nastawionych na przyszłość), wyróżniamy dwa rodzaje sprawozdawczości: zarządczą i finansową. Sprawozdawczość zarządczą można, a wręcz należy wykorzystać jako źródło informacji do sporządzenia sprawozdań finansowych według MSR/MSSF. Sprawozdawczość zarządcza obejmuje gromadzenie, przetwarzanie, analizę (symulację biznesową), a w efekcie końcowym wykonanie raportów przez specjalistów controllingu, na potrzeby wspomagania procesów podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania. Rachunkowość zarządcza korzysta z tych samych danych, które służą do przygotowania sprawozdania finansowego, natomiast sprawozdawczość finansowa jest najbardziej syntetycznym źródłem informacji o sytuacji majątkowej, finansowej i różnych dokonaniach podmiotu.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Zasada memoriału w rachunkowości

CiRZ_237_43.jpg

Wszystkie jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości są zobowiązane do stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości. Stosowanie zasad rachunkowości zapewnia rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny i na bieżąco uzyskiwany obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Poprawne stosowanie zasad warunkuje wiarygodność danych zawartych w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych. Kolejną z zasad, które opisujemy na łamach magazynu, jest zasada memoriału.

Read more

KSR 3 Niezakończone usługi budowlane - po zmianach w 2019 r.

CiRZ_237_18.jpg

Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” obejmuje szczególną branżę budowlaną, w której usługi realizowane są w długim okresie. Taki czas wykonania usług powoduje często rozbieżności w ich wycenie i ujęciu w księgach rachunkowych, które powinny być prowadzone zgodnie z zasadą memoriału oraz zasadą współmierności przychodów i kosztów, co nakazuje przypisać poszczególnym okresom, w których wykonano świadczenia, dotyczące ich przychody i koszty. Takie podejście rodzi zatem wiele wątpliwości. Problem ten został szczegółowo opisany w KSR nr 3.

Read more

Zasada współmierności w rachunkowości

CiRZ_5_43.jpg

Rachunkowość to sztuka rejestrowania, klasyfikowania i sumowania operacji gospodarczych w szczególny sposób, zgodnie z ustawą o rachunkowości, a także innymi ustawami, np. ustawą o podatku od towarów i usług, ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych lub fizycznych. Rachunkowość to też język biznesu, którym posługuje się świat gospodarki. Język ten wykorzystuje metody, zasady, koncepcje, standardy zawarte w obowiązujących przepisach prawnych. Jedną z ważniejszych zasad jest zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama