Aktualizacja 24.11.2022

Serwis magazynu "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" to dokładnie: 3517 (+20) artykułów oraz 751 (+2) autorów.

Najnowsze wydanie 11-12/2022 (listopad-grudzień)

Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta – to dla większości z Państwa znany temat. Zazwyczaj podczas przeprowadzonego badania mogą zostać zidentyfikowane nieprawidłowości, które wymagają korekty sprawozdania finansowego. Czasem zapominamy o tym, żeby badania nie traktować w kategorii poszukiwania osób, które popełniły ewentualne nieprawidłowości lub błędy, tylko bardziej możliwości poprawy jakości sprawozdania czy też samego funkcjonowania organizacji. Poza procesem weryfikacji danych finansowych, które wynikają z przedstawionego do badania sprawozdania finansowego, biegły rewident poznaje również procesy, oceniając przy tym wszelkie wdrożone przez jednostkę systemy kontroli wewnętrznej. Przed wydaniem ostatecznej opinii z badania, biegły rewident rekomenduje dokonanie koniecznych korekt, aby sprawozdanie finansowe finalnie nie przedstawiało żadnych nieprawidłowości. Natomiast co w przypadku, gdy te nieprawidłowości się pojawią? Temat ten szczegółowo analizuje Łukasz Walkiewicz w swoim artykule pt.: Błędy w sprawozdaniu finansowym po zakończeniu audytu. Ponadto w wydaniu: krajowe i zagraniczne podróże służbowe w ujęciu księgowym, transponowanie danych w Excelu oraz oszustwa księgowe w praktyce polskich firm.

Szkolenia

  • Certyfikowany specjalista ds. ochrony...

    Anna Zaporowska
    Certyfikowany specjalista ds. ochrony środowiska

    Jeżeli chcecie Państwo podnieść kwalifikacje zawodowe w zakresie: prowadzenia dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska opracowywania...

    Warszawa, 23.01.2023

Reklama

Partnerzy

Przejdź do

Aktualności

nr 11-12/2022

MF wydłużył niektóre terminy w podatku u źródła

MF wydał rozporządzenie, w którym wydłużył ważność oświadczeń pierwotnych w podatku u źródła. Podatnicy zyskali również więcej czasu na składanie oświadczeń następczych.

Czytaj więcej
nr 11-12/2022

Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta – uchwalona

4 listopada 2022 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o prawach konsumenta. Nowelizacja zmienia przepisy w zakresie ochrony praw konsumentów oraz wprowadza do ustawy o prawach konsumenta rozdziały dotyczące rękojmi i gwarancji konsumenckiej oraz umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Czytaj więcej
nr 11-12/2022

Sprawniejsza wymiana pism w formie elektronicznej pomiędzy ZUS a płatnikami składek

Do Senatu trafiła nowelizacja ustawy systemowej, wprowadzająca zmiany w zakresie elektronicznej wymiany m.in. pism, podań, decyzji pomiędzy ZUS a przedsiębiorcami. Doprecyzowane zostały przepisy dotyczące także ich doręczania.

Czytaj więcej

Controlling

nr 11-12/2022

Budżetowanie – istota, funkcje, rodzaje i wyzwania

Budżetowanie – istota, funkcje, rodzaje i wyzwania

Budżetowanie to jeden z kluczowych procesów, jakie mają miejsce w przedsiębiorstwie w trakcie roku finansowego. Jest to moment, który właściwie definiuje cały kolejny rok pod kątem analizy i kontroli, jako że niewłaściwie przygotowany budżet uniemożliwia poprawną analizę i wyciągnięcie właściwych wniosków. Niebagatelny wpływ ma również wybrany typ budżetowania. Przykładowo, budżetowanie odgórne może...

Czytaj więcej
nr 11-12/2022

Rachunek kosztów działań jako odpowiedź na wyzwania wynikające z procesu podziału kosztów

Rachunek kosztów działań jako odpowiedź na wyzwania wynikające z procesu podziału kosztów

XXI wiek stawia przed nami dziesiątki wyzwań, na wielu różnych płaszczyznach. Problemy nie omijają również controllingu i rachunkowości zarządczej. W tym wymiarze jedno z większych wyzwań stanowi próba odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie podzielić koszty tak, by wiernie oddać sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa i by ułatwić proces decyzyjny, jednocześnie nie wprowadzając zarządzających w błąd....

Czytaj więcej
nr 10/2022

Controlling personalny – najważniejsze wskaźniki

Controlling personalny – najważniejsze wskaźniki

Jeśli z firmy odchodzą pracownicy, których pracodawca nie chce stracić, jest to poważny problem. Dlatego wdrożenie najlepszych narzędzi w ramach controllingu personalnego powinno być nadrzędnym celem przedsiębiorstwa. Istotnym źródłem informacji o procesie zarządzania zasobami ludzkimi będzie analiza wskaźnikowa. Wspiera ona dział HR w tym, aby zabiegać o najlepszych pracowników. Dowiedz się, które...

Czytaj więcej

Rachunkowość zarządcza

nr 11-12/2022

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych

Spółka ze względu na rodzaj prowadzonej działalności podjęła decyzję o wykupie ubezpieczenia od utraty danych w związku z możliwymi atakami hakerskimi, które mogą skutkować przestojami w działalności firmy. Ubezpieczenie obejmuje okres roku i jest płatne w dwóch ratach (sierpień 2022 r. i luty 2023 r.). W jaki sposób ewidencjonować tego typu ubezpieczenie? Kiedy koszt ten jest uznawany podatkowo?

Czytaj więcej
nr 11-12/2022

Rozrachunki z właścicielami w spółkach osobowych

Rozrachunki z właścicielami w spółkach osobowych

Osobowe spółki handlowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) są odrębnymi podmiotami prawa i działają na podstawie przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych. Specyfika rachunkowości tych spółek wynika m.in. z faktu, że spółki te nie mają obowiązku tworzenia kapitału zakładowego, w związku z czym transakcje między spółką a wspólnikami wymagają szczegółowej dokumentacji.

Czytaj więcej
nr 11-12/2022

Oszustwa księgowe – istota i charakterystyka wybranych technik

Oszustwa księgowe – istota i charakterystyka wybranych technik

Zarówno czas, jak i nieustannie postępująca technologia przyczyniły się do rozpowszechnienia i rozwoju księgowości, umożliwiając z jednej strony lepsze poznanie i stosowanie rachunkowości, ale z drugiej strony przyczyniając się do prób jej nienależytego wykorzystywania poprzez celowe wprowadzanie w błąd, a nawet łamanie prawa. Symbolem nadużyć jest tzw. kreatywna księgowość oraz oszustwo księgowe....

Czytaj więcej

Zarządzanie

nr 11-12/2022

Nowoczesne egzekwowanie zadań w zarządzaniu

Nowoczesne egzekwowanie zadań w zarządzaniu

Jakie są rodzaje mocy sprawczej menedżera i z których nie warto korzystać? Dlaczego zarządzanie partycypacyjne to fundament egzekwowania w dobie „ekonomii chaosu”? Jakie są składowe nowoczesnego modelu zarządzania, w tym kluczowe narzędzia niezbędne dla skuteczności menedżera?

Czytaj więcej
nr 11-12/2022

Jak planować sprzedaż na kolejny rok w obliczu rosnącej inflacji i trudnej sytuacji gospodarczo‑finansowej

Jak planować sprzedaż na kolejny rok w obliczu rosnącej inflacji i trudnej sytuacji gospodarczo-finansowej

Czym są „czarne łabędzie” i jaki mają związek z sytuacją na rynku w ostatnich dwóch latach? Dlaczego błędne prognozy są lepsze niż ich brak?

Czytaj więcej
nr 11-12/2022

Zwinne zarządzanie (Agile) w działalności podmiotów gospodarczych

Zwinne zarządzanie (Agile) w działalności podmiotów gospodarczych

Sukces rynkowy osiągają jedynie te podmioty, które skutecznie potrafią konkurować z innymi, czy to produktem, polityką cenową, promocją i dystrybucją, czy też kompetentnym kapitałem ludzkim – nie poddając się przy tym zagrożeniom tkwiącym w ich otoczeniu. Sukces firmy jest implikowany umiejętnym wykorzystywaniem nowoczesnych metod i instrumentów zarządzania. Zarządzać można marką, wartością, produktem,...

Czytaj więcej

Finanse

nr 11-12/2022

Nadzór w kapitałowych spółkach prawa handlowego

Nadzór w kapitałowych spółkach prawa handlowego

W spółkach prawa handlowego, będących spółkami kapitałowymi, rolę nadzoru nad spółką – w zależności od rodzaju takiej spółki (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna) – może pełnić rada nadzorcza, komisja rewizyjna lub rada dyrektorów.

Czytaj więcej
nr 11-12/2022

Polityka kredytowa – wdrożenie i realizacja

Polityka kredytowa – wdrożenie i realizacja

Jaką strategię kredytową wybrać? Jak powinien przebiegać proces przyznawania limitu kredytowego? Jak wyznaczać termin płatności? Jak wykorzystać praktyczne narzędzia polityki kredytowej? Odpowiadamy na te i wiele innych pytań.

Czytaj więcej
nr 10/2022

Kapitały w spółkach będących osobami prawnymi

Kapitały w spółkach będących osobami prawnymi

Czym charakteryzuje się kapitał zakładowy, zapasowy oraz rezerwowy i jak je rozróżniać w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych?

Czytaj więcej

Narzędzia

nr 11-12/2022

Operacje na datach w Excelu

Operacje na datach w Excelu

Pracując z datami w Excelu najważniejszą rzeczą, jaką musimy wiedzieć, jest to, że Excel zapisuje daty jako liczbę dni, które minęły od 1 stycznia 1900 roku, a wyświetlana data jest efektem formatowania liczbowego. Dzięki temu w Excelu łatwo jest dodać lub odjąć konkretną liczbę dni od daty, bo to proste operacje matematyczne na liczbach, a reszta pozostaje w kwestiach formatowania liczbowego.

Czytaj więcej
nr 11-12/2022

Transponowanie danych w Excelu

Transponowanie danych w Excelu

Czasami potrzebujemy zamienić kolejnością wiersze z kolumnami, np. po to, żeby dane lepiej pasowały do naszego raportu albo dalszych podsumowań. Taka operacja nazywa się transpozycją. W Excelu mamy kilka możliwości przeprowadzenia takiej operacji. Niektóre są statyczne, a inne dynamiczne.

Czytaj więcej
nr 9/2022

Dashboard Gaanta w Excelu

Dashboard Gaanta w Excelu

Każdy większy projekt, który rozpoczynamy, powinien być podzielony na zadania, a z kolei te zadania powinny być odpowiednio rozłożone w czasie. Żeby śledzić postępy w poszczególnych zadaniach i całym projekcie, bardzo przydatny może się okazać Dashboard Gantta w Excelu. Różni się on tym od wykresu, że postępy poszczególnych zadań nie są śledzone na wykresie, tylko w komórkach Excela (głównie dzięki...

Czytaj więcej
nr 10/2022

Nowe uprawnienia rad nadzorczych w spółce z o. o.

Nowe uprawnienia rad nadzorczych w spółce z o. o.

Obowiązująca od 13 października 2022 r. nowelizacja przepisów Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) znacząco wzmacnia pozycję rad nadzorczych (dalej: RN) w spółkach kapitałowych i rozszerza możliwości ich działania. Przedstawiamy, jakie zmiany zostały wprowadzone w odniesieniu do rad nadzorczych, będących organami spółek z o.o. Z nowymi rozwiązaniami powinni zapoznać się przede wszystkim wspólnicy,...

Czytaj więcej
nr 7-8/2022

Transakcje podejrzane w praktyce – jak je rozpoznać?

Transakcje podejrzane w praktyce – jak je rozpoznać?

Jednym z najtrudniejszych do wykrycia procederów przestępczych jest proceder związany z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Posługując się pewnym uproszczeniem można powiedzieć, że opiera się on na złożonych mechanizmach przestępczych obejmujących przykładowo transakcje związane z dokonywaniem wpłat i wypłat mających na celu legalizację pochodzenia nielegalnych dochodów uzyskiwanych z działalności...

Czytaj więcej
nr 3/2022

Wynagrodzenie członka zarządu spółki z o.o. od 2022 r.

Wynagrodzenie członka zarządu spółki z o.o. od 2022 r.

Wynagrodzenie członków zarządu na podstawie uchwały jest jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów wynagradzania członków zarządów w spółkach z o.o. Polski Ład wprowadził bardzo wiele zmian i delikatnie mówiąc, również sporo bałaganu, głównie w kwestii podatków. Zmiany nie ominęły również spółek z o.o., w tym samych członków zarządu i ich wynagrodzenia. Prezentujemy najważniejsze z nich.

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.