Rachunkowość zarządcza

nr 1/2021

Wycena aktywów w czasie pandemii

Wycena aktywów w czasie pandemii

Pandemia COVID-19 wpłynęła na funkcjonowanie zarówno w życiu społecznym, jak i w gospodarce. Już od dawna otoczenie gospodarcze nie zmieniało się tak dynamicznie. Odzwierciedlenie tych zmian w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym może być zatem dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Szczególną uwagę należy zwrócić na wpływ pandemii przy wycenie poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa....

Czytaj więcej
nr 1/2021

Sprzedaż środków trwałych – aspekt księgowy i podatkowy

Sprzedaż środków trwałych – aspekt księgowy i podatkowy

W działalności przedsiębiorstw przychodzi czas, kiedy podjęta zostaje decyzja o sprzedaży środków trwałych, które wcześniej były użytkowane przez jednostkę. Powody sprzedaży składnika majątku mogą być różne, może to być spowodowane zużyciem środka trwałego w sposób, który uniemożliwia dalsze użytkowanie, wymianą na nowszy składnik majątku czy zmianą technologiczną. Zdarzyć się też może, że odłączona...

Czytaj więcej
nr 1/2021

Istotność podczas badania sprawozdań finansowych

Istotność podczas badania sprawozdań finansowych

Wyznaczenie istotności to inaczej ustalenie granicy korygowania błędów, które z punktu widzenia przeprowadzanego badania uznane zostaną za istotne i będą w stanie zniekształcić obraz sprawozdania finansowego. Innymi słowy, wyznaczenie istotności ma na celu wyznaczenie granicy, do której zidentyfikowane podczas badania błędy mogą być tolerowane przez biegłego rewidenta oraz nie wymagają one skorygowania...

Czytaj więcej
nr 12/2020

MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

W ewidencji księgowej jednostki można spotkać się z wieloma zdarzeniami gospodarczymi, które jest zobowiązana zgodnie z przepisami odpowiednio ująć w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym na koniec okresu sprawozdawczego. Trudności mogą pojawić się w ewidencji zdarzeń nietypowych, którą niewątpliwie jest problematyka aktywów trwałych, przeznaczonych do sprzedaży oraz aktywów związanych...

Czytaj więcej
nr 12/2020

Przepisy regulujące działalność biegłych rewidentów

Przepisy regulujące działalność biegłych rewidentów

Zawód biegłego rewidenta opiera się na wielu aktach prawnych, które w szczegółowy sposób regulują jego pracę. Najważniejsze z nich to Międzynarodowe Standardy Badania, które ściśle określają proces związany z przeprowadzeniem audytu finansowego. Przetłumaczone na język polski tworzą Krajowe Standardy Rewizji Finansowej.

Czytaj więcej
nr 12/2020

Czy „model estoński” może być remedium na opodatkowanie CIT spółek komandytowych?

Czy „model estoński” może być remedium na opodatkowanie CIT spółek komandytowych?

Ministerstwo Finansów, jak co roku, nie pozwala spokojnie otworzyć noworocznego szampana. Tym razem resort powrócił do pomysłu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych. Pomysł, który pierwotnie pojawił się jeszcze w 2013 r., tym razem skrystalizował się w treści ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku...

Czytaj więcej
nr 12/2020

COVID‑19 a podatki

COVID-19 a podatki

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 przygotowano szereg przepisów prawnych, mających na celu ochronę przedsiębiorców oraz ograniczenie jej skutków. Pierwsze regulacje pojawiły się w marcu 2020 r. (ustawa COVID-19), kiedy to rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 zaczęło wywierać negatywne skutki na gospodarkę i przedsiębiorców. Pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd został nazwany Tarczą Antykryzysową,...

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama