Rachunkowość zarządcza

CiRZ_220_04.jpg

Sprawozdawczość zarządcza a księgowa – różnice i podobieństwa ( MSR, MSSF, IFRS)

Ciągły proces globalizacji powoduje konieczność tworzenia jednolitych standardów rachunkowości. W związku z możliwością swobodnego przepływu siły roboczej, towarów i usług oraz kapitału pomiędzy podmiotami gospodarczymi na całym świecie, a zwłaszcza na terenie UE, obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na informacje pochodzące ze sprawozdań finansowych. Aby dane prezentowane w sprawozdaniach były porównywalne, należy zastosować jednolity system. To dlatego w Europie obowiązuje system sprawozdawczości finansowej pod nazwą Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) – International Accounting Standards – lub Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – International Financial Reporting Standards. Należy zaznaczyć, że standardy europejskie nie są tożsame z amerykańskimi.

CiRZ_220_08.jpg

Jednostkowy rachunek wyników w ujęciu UoR i MSR jako baza do zarządczej analizy wyników firmy

Działalność gospodarcza jest nierozerwalnie związana z ponoszeniem kosztów, które powinny być pokryte uzyskanymi przychodami ze sprzedaży wytworzonych produktów. Wynika to z zasady racjonalnego gospodarowania, zgodnie z którą koszty powinny się kształtować na odpowiednim poziomie, a uzyskane przychody ze sprzedaży powinny być wyższe od kosztów, aby uzyskać zysk z prowadzonej działalności. Koszty i przychody warunkują prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli wzrost przychodów jest silniejszy od dynamiki kosztów, dlatego firmy stale dążą do obniżki kosztów.

CiRZ_220_14.jpg

Porównanie sprawozdawczości księgowej i zarządczej

Zarządzanie nierozerwalnie związane jest z procesem decyzyjnym, który polega na przetwarzaniu informacji w warianty celów i działań. Wybór wymaga znajomości kryteriów oceny poszczególnych wariantów oraz dysponowania określonym zakresem informacji pozwalających na co najmniej wystarczające rozpoznanie sytuacji decyzyjnej. Kryteria wyboru zdeterminowane są celami, do których realizacji została powołana dana organizacja. Istotną rolę w rozpoznaniu sytuacji decyzyjnej odgrywa informacja. W praktyce zarządzania często występuje rozbieżność między informacją konieczną a dostępną – to tzw. luka informacyjna. Wraz z jej pogłębianiem rosną ryzyko i niepewność, dlatego tak ważne jest ciągłe doskonalenie systemów informacyjnych przedsiębiorstw, mające na celu ograniczenie luki informacyjnej i zapewnienie decydentom dokładnych i aktualnych informacji.

Rachunek zysków i strat – ujęcie księgowe oraz zarządcze

Rozważanie przedstawionego zagadnienia należy rozpocząć od wyjaśnienia różnic pomiędzy rachunkowością finansową, a rachunkowością zarządczą. Rachunkowość w połączeniu z przymiotnikiem „finansowa” stanowi system informacyjny, który służy rzetelnemu oraz bezstronnemu przedstawieniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Natomiast rachunkowością zarządczą będziemy nazywać system, który ma przede wszystkim zaspokajać potrzeby informacyjne zarządu. Rachunkowość finansowa oparta jest ponadto na przepisach prawa, w tym na ustawie o rachunkowości, Krajowych Standardach Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, co pozwala na ujednolicenie zasad postępowania oraz stwarza możliwości porównania wyników z innymi podmiotami w określonej branży.

CiRZ_219_36.jpg

Wycena i ewidencja w księgach rachunkowych produkcji w toku

Spółka 31 grudnia roku obrotowego ma saldo produkcji w toku. Od następnego roku jednostka chce ustalać produkcję w toku raz na kwartał poprzez inwenturę. Czy w związku z planowaną zmianą saldo z końca roku należy przeksięgować na odpowiednie konto zespołu 5 (produkcja podstawowa) jako bilans otwarcia? Jak prawidłowo wyceniać i ewidencjonować produkcję w toku?

CiRZ_219_43.jpg

Rezerwy jako odzwierciedlenie ryzyka w księgach

Tworzenie rezerw w księgach rachunkowych jest przejawem zastosowania zasad ostrożności oraz współmierności przychodów i kosztów w rachunkowości. Głównymi celami tworzenia rezerw są: (1) zabezpieczenie jednostki przed wystąpieniem faktycznego, potencjalnego ryzyka gospodarczego związanego z działalnością, grożącego stratami oraz niekorzystnymi skutkami innych zdarzeń, które jednostka jest w stanie przewidzieć z wyprzedzeniem, jak również (2) odzwierciedlenie tego ryzyka w systemie rachunkowości, w celu zapewnienia jasnego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa.

MSR 7 – sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

Jednostki, prowadząc księgi rachunkowe i sporządzając sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w ujmowaniu zdarzeń gospodarczych, stosują m.in. zasadę memoriałową. Według niej wszelkie zdarzenia gospodarcze ujmuje się zgodnie z datą ich powstania, bez względu na moment zapłaty. Na podstawie tak ujętych zdarzeń jednostka sporządza sprawozdanie finansowe. W celu zobrazowania faktycznych wpływów i wydatków jednostki, a więc przepływów finansowych w ujęciu kasowym, należy sporządzić sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Podstawowe zasady oraz sposób prezentacji sprawozdania z przepływów środków pieniężnych ujęte zostały w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 7.

MSR 2 – wycena zapasów – porównanie do uor

Zapasy stanowią część rzeczowych aktywów obrotowych, które obejmują materiały, półprodukty, produkty gotowe, towary oraz zaliczki na dostawy przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz MSR 2 należy je odpowiednio wycenić na dzień bilansowy.

Archiwum

Polecamy