Jednostkowy rachunek wyników w ujęciu UoR i MSR jako baza do zarządczej analizy wyników firmy

CiRZ_220_08.jpg

Działalność gospodarcza jest nierozerwalnie związana z ponoszeniem kosztów, które powinny być pokryte uzyskanymi przychodami ze sprzedaży wytworzonych produktów. Wynika to z zasady racjonalnego gospodarowania, zgodnie z którą koszty powinny się kształtować na odpowiednim poziomie, a uzyskane przychody ze sprzedaży powinny być wyższe od kosztów, aby uzyskać zysk z prowadzonej działalności. Koszty i przychody warunkują prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli wzrost przychodów jest silniejszy od dynamiki kosztów, dlatego firmy stale dążą do obniżki kosztów.

Wybór postaci rachunku zysków i strat należy do jednostki i powinien być potwierdzony decyzją (uchwałą) kierownika jednostki, wyrażoną na piśmie, określającą przyjęte przez nią do stosowania zasady rachunkowości spośród określonych przepisami ustawy. Bez względu na przyjęty przez jednostkę wariant sporządzania tej części sprawozdania finansowego (rachunek zysków i strat kalkulacyjny lub porównawczy) należy uwzględnić wymagania wynikające z określonych ustawą nadrzędnych zasad rachunkowości oraz przepisów regulujących gospodarkę finansową poszczególnych grup jednostek, jak np. jednostek mikro i jednostek małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Rachunek zysków i strat w postaci porównawczej charakteryzuje się tym, że przedstawia się w nim koszty działalności operacyjnej według poszczególnych rodzajów, przychody netto ze sprzedaży z uwzględnieniem zmian stanu produktów (na zwiększenie lub zmniejszenie) oraz koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki. Sporządzenie rachunku zysków i strat według wariantu porównawczego jest możliwe tylko wtedy, gdy ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej w księgach rachunkowych jednostki gospodarczej odbywają się równoczenie w układzie rodzajowym i układzie funkcjonalnym, albo wówczas, gdy koszty te są ewidencjonowane i rozliczane tylko z zastosowaniem ewidencji kosztów w układzie rodzajowym.

Rachunek zysków i strat w postaci kalkulacyjnej – w przeciwieństwie do sporządzanego według wariantu porównawczego –wyróżnia się tym, że nie prezentuje się w nim kosztów działalności operacyjnej w układzie rodzajowym, lecz wyłącznie w układzie kalkulacyjnym, wyszczególniając:

 1. koszt wytworzenia sprzedanych produktów,
 2. wartość sprzedanych towarów i materiałów,
 3. koszty sprzedaży (w tym koszty handlowe),
 4. koszty ogólnego zarządu.
Porównanie wariantów zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

 • od jednostek powiązanych
 • od jednostek powiązanych

I Przychody netto ze sprzedaży produktów

I Przychody netto ze sprzedaży produktów

II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia; zmniejszenie – wartość ujemna)

 

III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

 

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

B. Koszty działalności operacyjnej

 • jednostkom powiązanym

I Amortyzacja

I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

II Zużycie materiałów i energii

II Wartość sprzedanych towarów i materiałów

III Usługi obce

 

IV Podatki i opłaty, w tym:

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)

 • podatek akcyzowy

 

V Wynagrodzenia

D. Koszty sprzedaży

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

 

 • emerytalne

E. Koszty ogólnego zarządu

VII Pozostałe koszty rodzajowe

 

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)

G. Pozostałe przychody operacyjne

D. Pozostałe przychody operacyjne

I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II Dotacje

II Dotacje

III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

IV Inne przychody operacyjne

IV Inne przychody operacyjne

H. Pozostałe koszty operacyjne

E. Pozostałe koszty operacyjne

I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III Inne koszty operacyjne

III Inne koszty operacyjne

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

J. Przychody finansowe

G. Przychody finansowe

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

a) od jednostek powiązanych, w tym:

a) od jednostek powiązanych, w tym:

 • w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
 • w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

b) od jednostek pozostałych, w tym:

b) od jednostek pozostałych, w tym:

 • w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
 • w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

II Odsetki, w tym:

II Odsetki, w tym:

 • od jednostek powiązanych
 • od jednostek powiązanych

III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

 • w jednostkach powiązanych
 • w jednostkach powiązanych

IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych

IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych

V Inne

V Inne

K. Koszty finansowe

H. Koszty finansowe

I Odsetki, w tym:

I Odsetki, w tym:

 • dla jednostek powiązanych
 • dla jednostek powiązanych

II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

 • w jednostkach powiązanych.
 • w jednostkach powiązanych

III Aktualizacja wartości aktywów finansowych

III Aktualizacja wartości aktywów finansowych

IV Inne

IV Inne

L. Zysk (strata) brutto (I + J - K)

I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)

M. Podatek dochodowy

J. Podatek dochodowy

N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

O. Zysk (strata) netto (L - M - N)

L. Zysk (strata) netto (I - J - K)

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy