Zamknięcie roku obrotowego zobowiązuje jednostki do sporządzenia sprawozdania finansowego. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości grupy kapitałowe zobligowane są do konsolidacji sprawozdań finansowych, które wiąże się z połączeniem wszystkich sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Proces ten został uregulowany przepisami prawa, a ustawodawca poświęcił temu oddzielny rozdział w ustawie o rachunkowości.

Czym jest grupa kapitałowa?

W art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm.) ustawodawca wprowadził pojęcie grupy kapitałowej, przez które należy rozumieć jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi. Podobną definicję grupy kapitałowej można znaleźć w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości (MSR) nr 27.

Zgodnie z zapisami ustawy wymagane jest, by powiązania między jednostkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej miały charakter kapitałowy, co wiąże się z posiadaniem odpowiedniego poziomu udziałów lub akcji w tych spółkach.

Ustawodawca przywołuje również definicję jednostki dominującej, gdzie zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy o rachunkowości przez pojęcie jednostki dominującej rozumie się jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad jednostką zależną, w szczególności:

  1. mającą bezpośrednio lub pośrednio większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym jednostki zależnej, również na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej;
  2. będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, mającymi na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym;
  3. będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących tej jednostki zależnej;
  4. będącą udziałowcem jednostki zależnej, której więcej niż połowę składu organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią osoby powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki zależnej, chyba że inna jednostka lub osoba ma w stosunku do tej jednostki zależnej prawa, o których mowa w lit. a, c lub e;
  5. będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej, na podstawie umowy zawartej z tą jednostką zależną albo statutu lub umowy tej jednostki zależnej.

Znaczące jest również pojęcie jednostek zależnych, które zostało zawarte w ustawie o rachunkowości, przez którą należy rozumieć spółkę handlową działającą zgodnie z prawem handlowym, objętą kontrolą przez jednostkę dominującą.

Sporządzenie sprawozdania finansowegogrupy kapitałowej

Przepisy ustawy o rachunkowości zobowiązują grupy kapitałowe mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Polski do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Takie sprawozdanie obejmować powinno dane zarówno jednostki dominującej, jak i jednostek zależnych. Należy zauważyć, iż nie ma tu znaczenia siedziba jednostek zależnych. Do sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej zobowiązana jest spółka dominująca. Skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej powinno zostać sporządzone w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę i tym samym zawierała dane jednostki dominującej oraz jednostek podporządkowanych, zestawionych zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale 6 ustawy o rachunkowości.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Analiza progów rentowności dla nowo powstającej piekarni – case study

CiRZ_2_10.jpg
Rozpoczynając produkcję jakiegoś wyrobu, rozsądny przedsiębiorca zastanawia się, ile będzie musiał sprzedać tych produktów, aby działalność zaczęła przynosić zyski, a przynajmniej, aby pokryć wszystkie koszty. Analiza progów rentowności podpowie mu, czy przedsięwzięcie jest opłacalne i czy ma szanse osiągnąć sukces. Podobne analizy przeprowadził przedsiębiorca z Nowego Sącza uruchamiający nową piekarnię. Jakie są progi rentowności planowanej przez niego działalności?
Read more

Analiza rentowności e-sklepu

CiRZ_2_41.jpg

Towar znika z półek, pieniądze trafiają na konto, interes się kręci. Czy taka sytuacja oznacza automatycznie sukces finansowy sklepu internetowego? Niekoniecznie. Żeby skutecznie i efektywnie zarządzać e-sklepem, trzeba prowadzić ciągłą analizę jego rentowności. W tym artykule wyjaśniono, jak to zrobić i jak wyciągać wnioski, by biznes działał jeszcze lepiej.

Read more

Koszty na celowniku – target costing

CiRZ_1_21.jpg

Większość systemów rachunkowych zajmuje się analizą i opisywaniem przeszłych zdarzeń, jakie zaszły w przedsiębiorstwie. Rozwiązania controllingowe dostarczają szeregu narzędzi, które pozwalają nie tylko prognozować, ale też planować przyszłe poziomy kosztów, przepływów finansowych itp. Na szczególną uwagę zasługuje jedna z metod, której zadaniem jest stawianie celów na poziomie kosztów jednostkowych, aby osiągnąć zamierzony poziom kosztu wytworzenia, marży czy ceny sprzedaży.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama