Zamknięcie roku obrotowego zobowiązuje jednostki do sporządzenia sprawozdania finansowego. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości grupy kapitałowe zobligowane są do konsolidacji sprawozdań finansowych, które wiąże się z połączeniem wszystkich sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Proces ten został uregulowany przepisami prawa, a ustawodawca poświęcił temu oddzielny rozdział w ustawie o rachunkowości.

Czym jest grupa kapitałowa?

W art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm.) ustawodawca wprowadził pojęcie grupy kapitałowej, przez które należy rozumieć jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi. Podobną definicję grupy kapitałowej można znaleźć w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości (MSR) nr 27.

Zgodnie z zapisami ustawy wymagane jest, by powiązania między jednostkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej miały charakter kapitałowy, co wiąże się z posiadaniem odpowiedniego poziomu udziałów lub akcji w tych spółkach.

Ustawodawca przywołuje również definicję jednostki dominującej, gdzie zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy o rachunkowości przez pojęcie jednostki dominującej rozumie się jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad jednostką zależną, w szczególności:

  1. mającą bezpośrednio lub pośrednio większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym jednostki zależnej, również na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej;
  2. będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, mającymi na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym;
  3. będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących tej jednostki zależnej;
  4. będącą udziałowcem jednostki zależnej, której więcej niż połowę składu organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią osoby powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki zależnej, chyba że inna jednostka lub osoba ma w stosunku do tej jednostki zależnej prawa, o których mowa w lit. a, c lub e;
  5. będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej, na podstawie umowy zawartej z tą jednostką zależną albo statutu lub umowy tej jednostki zależnej.

Znaczące jest również pojęcie jednostek zależnych, które zostało zawarte w ustawie o rachunkowości, przez którą należy rozumieć spółkę handlową działającą zgodnie z prawem handlowym, objętą kontrolą przez jednostkę dominującą.

Sporządzenie sprawozdania finansowegogrupy kapitałowej

Przepisy ustawy o rachunkowości zobowiązują grupy kapitałowe mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Polski do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Takie sprawozdanie obejmować powinno dane zarówno jednostki dominującej, jak i jednostek zależnych. Należy zauważyć, iż nie ma tu znaczenia siedziba jednostek zależnych. Do sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej zobowiązana jest spółka dominująca. Skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej powinno zostać sporządzone w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę i tym samym zawierała dane jednostki dominującej oraz jednostek podporządkowanych, zestawionych zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale 6 ustawy o rachunkowości.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Narzędzia budżetowania - wybrane elementy

CiRZ_240_10.jpg

Budżetowanie jest metodą ukierunkowaną na poprawę efektywności, skuteczności, koordynacji działań i dokonań organizacji. To proces zorientowany na osiąganie celów przedsiębiorstwa, zaspokajanie potrzeb interesariuszy, realizację zadań poprzez podejmowanie najlepszych decyzji zarządczych. Narzędziami budżetowania są budżety, mierniki, wskaźniki, benchmarki. Budżet to instrument bieżącego zarządzania jednostką gospodarczą. Budżet to nic innego jak planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola.

Czytaj więcej

Dokumentacja pracownicza

CiRZ_07-08_92.jpg

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikających z przepisów prawa pracy, jest prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Obowiązek ten nałożony został na pracodawców w treści art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy. Rzetelne jego dopełnienie jest szczególnie istotne ze względu na moc dowodową gromadzonych dokumentów, które pozwolą pracodawcy wykazać prawidłową realizację ciążących na nim obowiązków związanych z nawiązaniem stosunku pracy.

Czytaj więcej

Sygnaliści pod ochroną

CiRZ_07-08_85.jpg

Parlement Europejski przyjął dyrektywę o ochronie sygnalistów – osób, które nagłaśniają i informują o nielegalnej lub nieuczciwej działalności , z którą spotykają się w miejscu pracy. Kto może zostać sygnalistą? Jak zgłaszać nadużycia? Jak wygląda ochrona sygnalistów na gruncie prawa polskiego?

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama