Przychody są jedną z podstawowych kategorii, która współtworzy wynik finansowy jednostki. Istotną kwestią jest zatem prawidłowe ujęcie ich w księgach rachunkowych. Temu zagadnieniu został poświęcony MSSF 15 Przychody z umów z klientami, który obowiązuje już od 1 stycznia 2018 r. MSSF 15 stanowi opracowanie jednego spójnego modelu rozpoznawania przychodów, który ma zastosowanie bez względu na rodzaj branży, w której działa jednostka gospodarcza.

Przychody według MSR

Przed wprowadzonymi w 2018 r. zmianami zagadnienie przychodów regulowane było przez następujące przepisy:

  • MSR 18 „Przychody”,
  • MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną”,
  • SKI 31 „Przychody – transakcje barterowe dotyczące usług reklamowych”,
  • KIMSF 13 „Programy lojalnościowe”,
  • KIMSF 15 „Umowy dotyczące budowy nieruchomości”,
  • KIMSF 18 „Przekazanie aktywów przez klientów”.

Od 1 stycznia 2018 r. powyższe standardy i interpretacje zostały zastąpione jednym MSSF 15 Przychody umów z klientami. W MSSF 15 zostało opracowane spójne podejścia w ramach MSSF i amerykańskich standardów US GAAP, gdzie odpowiednik tematu przychodów można odnaleźć w ASU 2014-09 Zagadnienie 606.

Celem MSSF 15 jest wprowadzenie zasad, które jednostka wykorzysta do zaprezentowania odbiorcom sprawozdań finansowych ważnych informacji, które dotyczą charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów i przepływów pieniężnych wynikających z umów z klientami.

Zakres standardu

Standard ma zastosowanie do umów z klientem, który jest stroną zawierającą z jednostką umowę na dobra lub usługi, będące wynikiem jej działalności operacyjnej, w zamian za przekazanie jej odpowiedniego wynagrodzenia.

Standard obejmuje zasady dotyczące pojedynczych umów z klientem, które też jednostka może w praktyce zastosować do portfela umów, które mają podobne cechy, jeśli nie zniekształci to ujęcia przychodów w sprawozdaniu finansowym w przypadku ich pojedynczego ujęcia. Przy ujmowaniu portfela jednostka stosuje szacunki i założenia, które odzwierciedlają wielkość i skład portfela.

Pozostałe 83% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

W ewidencji księgowej jednostki można spotkać się z wieloma zdarzeniami gospodarczymi, które jest zobowiązana zgodnie z przepisami odpowiednio ująć w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym na koniec okresu sprawozdawczego. Trudności mogą pojawić się w ewidencji zdarzeń nietypowych, którą niewątpliwie jest problematyka aktywów trwałych, przeznaczonych do sprzedaży oraz aktywów związanych z działalnością zaniechaną. Kwestia ta opisana została w MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana.

Czytaj więcej

Przepisy regulujące działalność biegłych rewidentów

Przepisy regulujące działalność biegłych rewidentów

Zawód biegłego rewidenta opiera się na wielu aktach prawnych, które w szczegółowy sposób regulują jego pracę. Najważniejsze z nich to Międzynarodowe Standardy Badania, które ściśle określają proces związany z przeprowadzeniem audytu finansowego. Przetłumaczone na język polski tworzą Krajowe Standardy Rewizji Finansowej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama