Controlling

no. 10/2017

Psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w organizacji w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu

CIRZ_217_22.jpg

Na przestrzeni ostatnich stu lat psychologia jako nauka realizowała badania zmierzające do poznania natury człowieka. Doprowadziło to do zgromadzenia znacznej wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania człowieka w aspektach: poznawczym, emocjonalnym, motywacyjnym, osobowościowym i społecznym. W toku badań psychologia wypracowała wiele teorii mających odzwierciedlenie w kilku promowanych obecnie kierunkach...

Read more
no. 10/2017

Wycena wartości kapitału ludzkiego w firmie produkcyjnej – studium przypadku

Kapitał ludzki jest jednym z najważniejszych zasobów każdej organizacji. Określenie jego wartości oraz znaczenia, jakie odgrywa w codziennym funkcjonowaniu firmy jest niezbędne w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia to lepsze sprawowanie kontroli nad kosztami kadrowymi, a także skuteczniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

Read more
no. 10/2017

Wybrane narzędzia controllingu personalnego

CIRZ_217_10.jpg

Ludzie, zasoby ludzkie, personel, kapitał ludzki – obejmują siłę roboczą, umiejętności, kompetencje, zdolności menedżerskie, twórcze spojrzenie na rzeczywistość gospodarczą. Ludźmi w organizacji należy umiejętnie zarządzać. Można to czynić przy zastosowaniu różnych metod i narzędzi, w tym przy zastosowaniu controllingu personalnego, który ma na celu optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich przedsiębiorstwa....

Read more
no. 10/2017

Instrumenty controllingu personalnego

CIRZ_217_04.jpg

Controlling w ujęciu ogólnym wspomaga sprawny przebieg procesów gospodarczych i przyczynia się do osiągania założonych przez zarząd celów. Jest nowoczesnym systemem zarządzania umożliwiającym podejmowanie racjonalnych decyzji na bazie wiarygodnych informacji. Niezmiernie istotne jest opracowanie zindywidualizowanego systemu controllingu dla konkretnej organizacji ze szczególnym uwzględnieniem tych...

Read more
no. 9/2017

Rola rachunkowości i analizy finansowej w badaniu rentowności przedsiębiorstw

CiRZ_216_06.jpg

Analiza finansowa jest narzędziem rachunkowości, a jej przedmiotem – badanie podstawowego wytworu systemu ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie, tj. sprawozdania finansowego firmy.

Read more
no. 8/2017

Restrukturyzacja w świetle cen transferowych. Ekonomiczne skutki zmian w przedsiębiorstwach międzynarodowych

CiRZ_215_28.jpg

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemu braku jednolitego podejścia do restrukturyzacji w polskich przepisach ze szczególnym uwypukleniem cen transferowych. Zasadnicza teza zawiera się w stwierdzeniu, że regulacje ustawowe kreują niejednoznaczną sytuację prawną podmiotu restrukturyzowanego. Ponadto w artykule przedstawione zostaną ekonomiczne skutki restrukturyzacji w świetle cen transferowych....

Read more
no. 8/2017

Proces budżetowania - budowa master budget

CiRZ_215_06.jpg

Budżetowanie jest metodą wewnętrznego oddolnego planowania w przedsiębiorstwie, podporządkowanego realizacji strategicznych celów i efektywnemu wykorzystaniu zasobów1. Jest to proces przygotowania i opracowania serii wspólnych budżetów oraz łączenia ich w jeden budżet główny przedsiębiorstwa.

Read more
no. 8/2017

Proces budżetowania w firmie produkcyjnej

cirz_8_proces budz.jpeg

Budżetowanie jest jednym z elementów prac przygotowawczo-rozwojowych. To proces planowania finansowego, na który składa się: budżetowanie kosztów przedsięwzięć, programowanie zmian, prognozowanie efektów, kontrola oraz analiza porównawczą. Budżetowanie jest zespołem działań, który pozwala w najbardziej efektywny sposób wykorzystać środki finansowe, będące w dyspozycji firmy. Umożliwia także podejmowanie...

Read more

Next
page

Nastęna stron

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama