Controlling

no. 12/2017

Zarządzanie ryzykiem i zmianą w przedsiębiorstwie

Niepewność i ryzyko to zjawiska nieodłącznie towarzyszące działalności gospodarczej. Są one odzwierciedleniem wpływu rozmaitych zagrożeń na podjętą działalność biznesową. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom stanowi świadome zarządzanie ryzykiem. Każdy nowy pomysł, nowa działalność czy nowe przedsięwzięcie związane są nierozerwalnie z ryzykiem, które ma decydujący wpływ na możliwość odniesienia sukcesu....

Read more
no. 12/2017

Zarządzanie ryzykiem utraty bieżącej płynności

CiRZ_219_10.jpg

Przedsiębiorstwa są zakładane w celu osiągania jak największych zysków. Na drodze do realizacji założonych planów napotykają wiele przeszkód, w tym ryzyko utraty możliwości wywiązywania się z bieżących zobowiązań. Cele w formie wysokości osiągniętego zysku czy innych wyznaczonych mierników finansowych, stanowią punkt odniesienia dla firm oraz mają zostać zrealizowane w przyszłości. Żeby przetrwać,...

Read more
no. 12/2017

Cele i metody zarządzania ryzykiem w firmie

CiRZ_219_06.jpg

Przedmiotem działania procesu zarządzania ryzykiem nie są ekonomiczne straty rozumiane jako przewaga kosztów prowadzonej działalności gospodarczej nad przychodami z tytułu jej prowadzenia, lecz straty powodowane: ubytkiem majątku trwałego lub obrotowego, koniecznością poniesienia nieplanowanych wydatków, wzrostem zobowiązań, utratą oczekiwanych korzyści.

Read more
no. 11/2017

Zasobowoprocesowy rachunek kosztów (ZPRK) w laboratorium – case study

Sektor nowoczesnych usług biznesowych jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się w Polsce [wg raportu ABSL 2016]. W jego skład wchodzą: centra usług wspólnych – SSC, firmy outsourcingu procesów biznesowych – BPO oraz outsourcingu IT – ITO, a także centra badawczo-rozwojowe – R&D1. Zakres procesów usługowych świadczonych przez nowoczesne centra usług jest bardzo zróżnicowany i obejmuje: usługi...

Read more
no. 11/2017

Klasyfikacja instrumentów finansowych zależy od celu ich nabywania

Klasyfikując instrumenty finansowe do właściwych kategorii, należy wziąć pod uwagę nie tylko rodzaj instrumentu finansowego, ale także cel jego nabycia bądź posiadania. Na przykład kupione akcje mogą być zaliczone przez jednostkę do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (krótkoterminowe) lub aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (długoterminowe lub krótkoterminowe), zależnie od intencji...

Read more
no. 11/2017

Jakość sprawozdań finansowych a ocena spółki z punktu widzenia inwestorów

CiRZ_218_19.jpg

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem, po który w pierwszej kolejności sięgnie rynek, żeby ocenić szanse na kontynuowanie i rozwój działalności spółki. Ewentualne decyzje inwestycyjne zostaną podjęte na bazie przekazywanych w nim informacji. Jak sprawić, żeby sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawiało sytuację firmy, a jednocześnie było czytelne i zrozumiałe dla odbiorcy? Co zrobić, żeby doświadczenie...

Read more
no. 11/2017

Ocena ryzyka kredytowego przedsiębiorstw

CiRZ_218_12.jpg

Ryzyko kredytowe jest znane każdemu przedsiębiorstwu finansowanemu kredytami bankowymi. Jego ocena jest nieodzownym elementem uzyskania środków pochodzących z instytucji kredytowych. Niniejszy artykuł został poświęcony ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw przy wykorzystaniu jednej z najpopularniejszych metod, tj. metody scoringowej oraz klasyfikacji ratingowej dokonywanej na podstawie scoringu....

Read more
no. 11/2017

Rachunek kosztów działań jako element controllingu banków

Bank jest specyficzną instytucją finansową – pośredniczącą, umożliwiającą wykorzystanie środków pieniężnych tych klientów, którzy mają nadwyżki kapitałowe przez tych klientów, którzy mają niedostatek środków kapitałowych. Prowadzi działalność polegającą na udzielaniu kredytów, przyjmowaniu depozytów oraz innych czynności wymienionych w statucie. Bank ponosi koszty związane z normalną działalnością...

Read more

Next
page

Nastęna stron

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama