Narzędzia

Open access Promotional no. 7/2016

System finansowy jako usługa internetowa

heJJQMx.png

Myślenie osób odpowiedzialnych za finanse krąży zwykle wokół przychodu, kosztów, marży, pozycji aktywów i pasywów. Wielkości te są dobrze rozpoznane i od kilkudziesięciu lat zarządzanie nimi wspierają rozwiązania informatyczne. Początkowo świat finansowy zadowalał się prostymi programami księgowymi, które jednak szybko wyewoluowały w złożone zintegrowane systemy ERP monitorujące procesy finansowe w...

Read more
no. 7/2016

Relacyjna baza danych. Pobieranie danych z kilku tabel

CiRZ_202_29.jpg

Istotą relacyjnego modelu bazy danych jest możliwość jednoczesnego wiązania i pobierania danych z różnych tabel. Dotychczasowe przykłady zaprezentowane w cyklu o SQL odnosiły się do zapytań w ramach jednej tabeli i danych w niej zapisanych. Większość przydatnych informacji natomiast uzyskuje się, czerpiąc jednocześnie dane zapisane w różnych tabelach bazy danych.

Read more
no. 7/2016

Modelownie i symulacje a ośrodki odpowiedzialności

CiRZ_202_18.jpg

Przygotowanie modelu procesu biznesowego, a następnie jego symulacja, pozwalają na identyfikację ośrodków odpowiedzialności. Dzieje się tak dlatego, iż BPMN jako język współczesnego biznesu porządkuje procesy w przedsiębiorstwie, a symulacja biznesowa procesu pozwala na estymację jego kosztów i czasu trwania (konsumpcji zasobów).

Read more
no. 6/2016

Relacyjna baza danych. Zaawansowane pobieranie danych z użyciem języka SQL

cirz_201_22.jpg

Poprzedni artykuł serii dotyczącej SQL prezentował sposoby i polecenia pozwalające na pobieranie z bazy danych danych unikatowych oraz nadawanie własnych nazw obiektów. W praktyce pobieraniu danych towarzyszy jednoczesne ich filtrowanie (określanie, jakie warunki muszą spełniać dane, które chcemy pozyskać z bazy) oraz układanie wyników w interesującej nas kolejności.

Read more
no. 6/2016

Zastosowanie metody Earned Value do kontrolowania czasu i kosztów projektu

cirz_201_10.jpg

Metoda Earned Value, zwana również metodą wartości wypracowanej, jest podstawową techniką służącą do kontroli i oceny realizacji projektu. Dostarcza ona informacji na temat całkowitych kosztów związanych z realizacją projektu – od daty jego rozpoczęcia aż do daty zakończenia lub daty kontroli. Analiza kosztów dokonywana jest w tej metodzie w układzie rodzajowym oraz w przekroju na poszczególne zadania...

Read more
no. 6/2016

Zastosowanie metody PERT do oceny czasu realizacji projektu

cirz_201_07.jpg

PERT to użyteczna metoda służąca do obliczenia czasu działań prac zaplanowanych w projekcie, z wykorzystaniem rachunku prawdopodobieństwa. Zastosowanie metody PERT opiera się na założeniu, że między poszczególnymi zadaniami realizowanymi w projekcie mogą istnieć dwa rodzaje powiązań: szeregowe, w przypadku których dana czynność może być wykonana dopiero po zakończeniu innej czynności, oraz równoległe,...

Read more
no. 5/2016

ROMI jako narzędzie controllingu marketingowego

CiRZ_200_10.jpg

Powstanie wskaźnika ROMI (Return On Marketing Investment) wynikało z potrzeby przełożenia efektów działalności marketingowej na wskaźniki typowo ekonomiczne i dokonania ich oceny za pomocą mierników finansowych. Wskaźnik ten, chociaż nieidealny, stanowi złoty środek między orientacją sprzedażową a marketingową, koncentrując się na tym, co najważniejsze z perspektywy działania przedsiębiorstwa.

Read more
no. 5/2016

Power Map jako graficzne narzędzie do prezentacji potencjału przyszłych klientów

CiRZ_200_40.jpg

Firma na podstawie przeprowadzonych akcji marketingowych, których głównym celem było pozyskanie leadów nowych potencjalnych klientów, pozyskała dane z poszczególnych województw Polski. Kolejnym zadaniem jest przedstawienie zebranych danych w sposób interesujący oraz czytelny. Czy zrobić to przy użyciu zwykłej tabeli w Excelu? Oczywiście można, ale czy będzie to interesujące? Czy nie ciekawszym sposobem...

Read more

Next
page

Nastęna stron

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama