Analiza due diligence na gruncie praktyki biznesowej jest metodą służącą do pogłębionej oceny projektu. Umożliwia zweryfikowanie, czy projekt spełnia kluczowe założenia jego interesariuszy, ze szczególnym naciskiem na potrzeby inwestorów. W obszarze marketingu dostarcza informacji na temat rynkowego potencjału strategii biznesowej oraz pozwala na ocenę poziomu ryzyka związanego z realizacją strategii marketingowej. Jej efektem jest kompleksowa ocena podstawowych funkcji marketingowych, zarówno tych o charakterze planistycznym, jak i operacyjnym.

Wymiary analizy due diligence w marketingu

Ocena funkcji marketingu ma charakter złożony i powinna uwzględniać szereg czynników wynikających z wewnętrznych (endogenicznych) uwarunkowań panujących w organizacji, jak i czynników zewnętrznych (egzogenicznych), wynikających z sytuacji gospodarki, modeli konsumpcyjnych, jak również działań podejmowanych przez konkurencję. Informacjami wyjściowymi, niezbędnymi do sporządzenia analizy due diligence w marketingu, są m.in.:

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Zdyskontowane przepływy pieniężne z uwzględnieniem ryzyka

Read more

KPI w detalu, cyli biznesowe Quo vadis

Read more

Ciąć koszty czy przemodelować marketing?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement