Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2016 (lipiec)

202.jpg

Centra odpowiedzialności wokół projektów

Tematem wiodącym tego numeru magazynu jest controlling ośrodków odpowiedzialności. Z opracowań z tematyki numeru czytelnicy dowiedzą się m.in., czym są centra odpowiedzialności, ich istota i rodzaje, jak wyodrębnić je w organizacji oraz w jaki sposób przebiega proces budżetowania z udziałem centrów odpowiedzialności w firmie i jaka jest zależność pomiędzy modelowaniem i symulacją a ośrodkami odpowiedzialności. Ciekawą lekturą jest również materiał na temat centrów odpowiedzialności wokół projektów, w którym przedstawiony został proces sterowania nimi z jego perspektywy. Polecamy dwa artykuły z działu controllingu podatkowego.

Pierwszy z nich przybliża jego rolę i zadania w przedsiębiorstwie, drugi natomiast opisuje zagadnienie efektywnych stawek podatkowych. W części narzędzi controllera ciekawy materiał na temat budowania zapytań do bazy danych w języku SQL pobierających dane z kilku tabel jednocześnie. O tym, czym jest leasing zwrotny i jak go wykazać w księgach rachunkowych i sprawo­zdaniu finansowym, możemy przeczytać w części rachunkowość dla controllingu. W jaki sposób zwiększyć wartość firmy poprzez koszty prac rozwojowych, przedstawiamy w jednym z przykładów opisanych w dziale controllingu kosztów. Z controllingu personalnego w tym miesiącu proponujemy opracowanie na temat procesu adaptacji nowego pracownika w przedsiębiorstwie. Jako przerywniki podczas lektury w środku wiele ciekawych karteczek z dziedziny leksykonu controllera, rachunkowości, Excela, diagramów i wskaźników.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 7/2016

2. Forum Informacji Zarządczej

19-20 maja br. w warszawskim hotelu Lord po raz drugi odbyło się Forum Informacji Zarządczej. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia był „Controlling procesów sprzedażowych, działań marketingowych i skuteczności promocji”.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7/2016

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na studia

Uniwersytet Szczeciński, wychodząc naprzeciw potrzebom maturzystów, stworzył unikatowy serwis internetowy przedstawiający całą ofertę uczelni w jednym miejscu.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7/2016

Czas pracy i wynagrodzenie niepełnoetatowca

CiRZ_202_4.jpg

Zatrudnienie w ramach stosunku pracy może odbywać się w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Dyskryminowanie pracownika z powodu pracy w niepełnym etacie jest niedopuszczalne. Wykonywanie pracy tylko na część etatu powoduje jednak, że takie świadczenie jak wynagrodzenie za pracę czy czas pracy pracownika ustala się w proporcji do obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7/2016

Nieterminowe płatności coraz bardziej zagrażają firmom

CiRZ_202_6.jpg

Niemal dwie na pięć ankietowanych polskich firm twierdzi, że nieterminowe płatności w średnim lub wysokim stopniu zagrażają ich przetrwaniu. To więcej niż średnia europejska, która wynosi 33 proc. – wynika z danych „Europejskiego Raportu Płatności 2016” przygotowanego przez Intrum Justitia.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7/2016

Konferencja – kalkulacja kosztów na klientów i produkty

Czytaj więcej
nr 7/2016

Centra odpowiedzialności w przedsiębiorstwie

CiRZ_202_7.jpg

Centra odpowiedzialności należą do podstawowych narzędzi systemowych controllingu operacyjnego. Są tworzone w organizacjach o zdecentralizowanej strukturze zarządzania. Centra odpowiedzialności bywają wydzielane jako tak zwane samodzielne centra gospodarowania, wtedy stanowią celowo wydzielone części przedsiębiorstwa, których kierownicy przejmują odpowiedzialność za określone efekty ich działania....

Czytaj więcej
nr 7/2016

Efektywna stawka podatkowa

CiRZ_202_23.jpg

Stawka opodatkowania w Polsce wynosi -19%. W praktyce rzadko się zdarza, aby obciążenia podatkowe w rachunku zysków i strat wynosiły -19% zysku brutto (przed opodatkowaniem). Taka sytuacja może mieć miejsce zazwyczaj w małej spółce, o prostej działalności, która ma przychody i koszty księgowe równe przychodom i kosztom podatkowym. Z drugiej strony w małych spółkach, w których zgodnie z ustawą o rachunkowości...

Czytaj więcej
nr 7/2016

Adaptacja nowego pracownika

CiRZ_202_32.jpg

Pracownik, dla którego praca w danej firmie, jest jego pierwszą pracą, nie będzie wiedział, jak się w niej odnaleźć i czego się spodziewać, pracownik, dla którego będziemy drugim pracodawcą, będzie spodziewał się podobnych zasad, które obowiązywały w poprzednim miejscu pracy, natomiast pracownik, dla którego będziemy którymś z kolei miejscem pracy, będzie oczekiwał wprowadzenia przygotowanego specjalnie...

Czytaj więcej
nr 7/2016

Działalność wydziałów pomocniczych produkcji

CiRZ_202_37.jpg

Działalność pomocnicza jest w wielu branżach nieodłącznym elementem prowadzonej podstawowej działalności operacyjnej danego przedsiębiorstwa. Głównym celem działalności wydziałów pomocniczych jest świadczenie usług lub wytwarzanie produktów, np. energii, na potrzeby komórek produkcji podstawowej, ale również innych podmiotów pomocniczych i działów administracyjnych. Jakie znaczenie dla przedsiębiorstwa...

Czytaj więcej
nr 7/2016

Leasing zwrotny – jak go wykazać w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym (u korzystającego)?

CiRZ_202_40.jpg

Obecnie leasing jako forma finansowania działalności jest bardzo powszechy. Stosują go spółki z rozmaitych branż. Główną zaletą takiej formy finansowania jest poprawa płynności finansowej jednostki poprzez brak konieczności zamrożenia środków w postaci nabycia aktywów.

Czytaj więcej
nr 7/2016

Centra odpowiedzialności wokół projektów

CiRZ_202_10.jpg

Projekty są tymczasowymi bytami organizacyjnymi. Pojawiają się i znikają. Ingerują w otoczenie, nie zawsze w sposób do końca uświadomiony i kontrolowany. Nie-projekty, czyli przede wszystkim procesy, są, co do zasady, stabilne, przewidywalne i, co najważniejsze, trwałe.

Czytaj więcej
nr 7/2016

Proces budżetowania z udziałem centrów odpowiedzialności w firmie

CiRZ_202_15.jpg

Centra odpowiedzialności w firmie to segmenty działalności, dla których ustala się pewien zakres zadań i odpowiedzialności. Idea centrów odpowiedzialności zakłada, że każda wyodrębniona jednostka organizacyjna ma wpływ na wynik finansowy całej firmy, więc powinna ponosić odpowiedzialność za swoje decyzje. Proces budżetowania z udziałem centrów odpowiedzialności to efektywna metoda zarządzania w firmie,...

Czytaj więcej
nr 7/2016

Controlling podatkowy

CiRZ_202_20.jpg

Podstawową korzyścią z zastosowania controllingu podatkowego jest wzrost wartości przedsiębiorstwa. Controlling podatkowy to system standardów zapewniający weryfikację prawidłowości rozliczeń fiskalnych w prowadzonych księgach rachunkowych, a także zespół instrumentów pozwalających na optymalizację obciążeń podatkowych.

Czytaj więcej
nr 7/2016

Przekształcenie spółki ‑ aspekty prawne

CiRZ_202_27.jpg

W niniejszym artykule główna uwaga będzie poświęcona przekształceniom podmiotów gospodarczych, które są nieodłączną częścią życia gospodarczego. Cała regulacja prawna zawarta jest w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) [dalej jako „ksh”]. Należy pamiętać, że o przekształceniu decyduje wola samych wspólników, jednak muszą pamiętać o obowiązkach,...

Czytaj więcej
nr 7/2016

Koszty prac rozwojowych jako sposób na zwiększenie wartości firmy

CiRZ_202_35.jpg

Nakłady poniesione przez spółkę na prace rozwojowe mogą być ujęte w sprawozdaniu finansowym w dwojaki sposób. Jeżeli spełnią wszystkie określone przepisami kryteria, mogą być ujęte w bilansie i prezentowane jako aktywa. W ten sposób wpływają na wartość firmy w tym sensie, że zwiększają jej sumę bilansową. W przypadku braku spełnienia przewidzianych przez ustawodawcę warunków jednostka nie ma możliwości...

Czytaj więcej
nr 7/2016

Jak ocenić sprawność operacyjną hotelu?

CiRZ_202_43.jpg

Podstawowym wskaźnikiem sprawności operacyjnej hotelu jest Zysk Operacyjny Brutto, wyrażony w procentach (GOP%). Wskaźnik ten definiuje się jako iloraz wartości Zysku Operacyjnego Brutto (Gross Operating Profit) i Przychodów Ogółem Netto (Total Revenue) x 100%. Wpływ na wysokość tego wskaźnika mają Dochody Operacyjne uzyskiwane w każdym z departamentów hotelu. Ponieważ charakterystyka marży dochodów...

Czytaj więcej
nr 7/2016

Modelownie i symulacje a ośrodki odpowiedzialności

CiRZ_202_18.jpg

Przygotowanie modelu procesu biznesowego, a następnie jego symulacja, pozwalają na identyfikację ośrodków odpowiedzialności. Dzieje się tak dlatego, iż BPMN jako język współczesnego biznesu porządkuje procesy w przedsiębiorstwie, a symulacja biznesowa procesu pozwala na estymację jego kosztów i czasu trwania (konsumpcji zasobów).

Czytaj więcej
nr 7/2016

Relacyjna baza danych. Pobieranie danych z kilku tabel

CiRZ_202_29.jpg

Istotą relacyjnego modelu bazy danych jest możliwość jednoczesnego wiązania i pobierania danych z różnych tabel. Dotychczasowe przykłady zaprezentowane w cyklu o SQL odnosiły się do zapytań w ramach jednej tabeli i danych w niej zapisanych. Większość przydatnych informacji natomiast uzyskuje się, czerpiąc jednocześnie dane zapisane w różnych tabelach bazy danych.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Promocyjny nr 7/2016

System finansowy jako usługa internetowa

heJJQMx.png

Myślenie osób odpowiedzialnych za finanse krąży zwykle wokół przychodu, kosztów, marży, pozycji aktywów i pasywów. Wielkości te są dobrze rozpoznane i od kilkudziesięciu lat zarządzanie nimi wspierają rozwiązania informatyczne. Początkowo świat finansowy zadowalał się prostymi programami księgowymi, które jednak szybko wyewoluowały w złożone zintegrowane systemy ERP monitorujące procesy finansowe w...

Czytaj więcej

Reklama