Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2017 (listopad)

CiRZ_218.jpg

Rachunek kosztów działań jako element controllingu banków

W kolejnym numerze magazynu tematem wiodącym jest controlling w instytucjach, jakimi są banki. W materiałach o tej tematyce przedstawione zostały zadania i funkcje controllingu banków oraz zastosowanie rachunku kosztów działań. Polecamy materiał z przykładem o ryzyku kredytowym, które wsytepuje w sytuacji, kiedy kredytobiorca nie dotrzymuje warunków, na jakich uzyskał finansowanie. Banki wypracowały wiele metod oceny tego ryzyka - w opracowaniu przykład oceny przy użyciu metody punktowej. W kolejnym opracowaniu porównane są dwa rodzaje umów o rachunek powierniczy i escrow. Z controllingu finansowego polecamy artykuł o klasyfikacji instrumentów finansowych w zależności od celu ich nabycia oraz tekst pokazujący, jak planować płynność, żeby utrzymać firmę w dobrej kondycji. Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK) w laboratorium – przykład zastosowania” to ciekawy materiał w tematyce kosztowej. Z obszaru rachunkowości w listopadowym wydaniu piszemy o wybranych elementach konsolidacji sprawozdań finansowych oraz o celu i zastosowaniu forwardów. Z zagadnień Międzynarodowych Standardów Rachunkowości prezentujemy materiał o MSR 2 o wycenie zapasów i porównaniu do ustawy o rachunkowości w tej dziedzinie.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 11/2017

Zmiany w ustawach o PIT i CIT od 1 stycznia 2018 r.

CiRZ_218_02.jpg

Rządowy projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT, którego rozwiązania mają wejść w na początku 2018 r., zakłada m.in. wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości oraz rocznego limitu kwotowego w wysokości 100 000 PLN warunkującego możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą....

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 11/2017

Limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r.

CiRZ_218_03.jpg

Obowiązujący obecnie limit przychodów, po przekroczeniu którego pojawia się konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych, wynosi 2 000 000 euro. W przeliczeniu, według średniego kursu euro z dnia 2 października br., limit ten wynosi 8 627 400 PLN. Wobec czego jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za obecny rok obrotowy przekroczą ten limit, zobowiązane...

Czytaj więcej
nr 11/2017

Rachunek kosztów działań jako element controllingu banków

Bank jest specyficzną instytucją finansową – pośredniczącą, umożliwiającą wykorzystanie środków pieniężnych tych klientów, którzy mają nadwyżki kapitałowe przez tych klientów, którzy mają niedostatek środków kapitałowych. Prowadzi działalność polegającą na udzielaniu kredytów, przyjmowaniu depozytów oraz innych czynności wymienionych w statucie. Bank ponosi koszty związane z normalną działalnością...

Czytaj więcej
nr 11/2017

Ocena ryzyka kredytowego przedsiębiorstw

CiRZ_218_12.jpg

Ryzyko kredytowe jest znane każdemu przedsiębiorstwu finansowanemu kredytami bankowymi. Jego ocena jest nieodzownym elementem uzyskania środków pochodzących z instytucji kredytowych. Niniejszy artykuł został poświęcony ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw przy wykorzystaniu jednej z najpopularniejszych metod, tj. metody scoringowej oraz klasyfikacji ratingowej dokonywanej na podstawie scoringu....

Czytaj więcej
nr 11/2017

Jakość sprawozdań finansowych a ocena spółki z punktu widzenia inwestorów

CiRZ_218_19.jpg

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem, po który w pierwszej kolejności sięgnie rynek, żeby ocenić szanse na kontynuowanie i rozwój działalności spółki. Ewentualne decyzje inwestycyjne zostaną podjęte na bazie przekazywanych w nim informacji. Jak sprawić, żeby sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawiało sytuację firmy, a jednocześnie było czytelne i zrozumiałe dla odbiorcy? Co zrobić, żeby doświadczenie...

Czytaj więcej
nr 11/2017

Klasyfikacja instrumentów finansowych zależy od celu ich nabywania

Klasyfikując instrumenty finansowe do właściwych kategorii, należy wziąć pod uwagę nie tylko rodzaj instrumentu finansowego, ale także cel jego nabycia bądź posiadania. Na przykład kupione akcje mogą być zaliczone przez jednostkę do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (krótkoterminowe) lub aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (długoterminowe lub krótkoterminowe), zależnie od intencji...

Czytaj więcej
nr 11/2017

Zasobowoprocesowy rachunek kosztów (ZPRK) w laboratorium – case study

Sektor nowoczesnych usług biznesowych jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się w Polsce [wg raportu ABSL 2016]. W jego skład wchodzą: centra usług wspólnych – SSC, firmy outsourcingu procesów biznesowych – BPO oraz outsourcingu IT – ITO, a także centra badawczo-rozwojowe – R&D1. Zakres procesów usługowych świadczonych przez nowoczesne centra usług jest bardzo zróżnicowany i obejmuje: usługi...

Czytaj więcej
nr 11/2017

Forward – cel, zasady

CiRZ_218_43.jpg

Jednym ze znanych pochodnych instrumentów finansowych oferowanych na polskim rynku finansowym są kontrakty forward. Jest to instrument pozwalający wyeliminować niepewność, która jest związana z przyszłym kształtowaniem się kursów walutowych. Cel, zasady wyceny oraz ujęcia w księgach rachunkowych zostaną opisane w poniższym artykule.

Czytaj więcej
nr 11/2017

MSR 2 – wycena zapasów – porównanie do uor

Zapasy stanowią część rzeczowych aktywów obrotowych, które obejmują materiały, półprodukty, produkty gotowe, towary oraz zaliczki na dostawy przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz MSR 2 należy je odpowiednio wycenić na dzień bilansowy.

Czytaj więcej
nr 11/2017

Controlling w bankach

CiRZ_218_09.jpg

Znaczenie controllingu w bankach wzrosło w ostatniej dekadzie. Sektor bankowy staje się coraz bardziej konkurencyjny ze względu na postępującą konsolidację, wzrost udziału banków zagranicznych oraz firm, które prowadzą działalność parabankową. Klienci mają szeroki wybór z wachlarza usług, jakie oferuje współczesny rynek. Żeby móc sprostać ich wymaganiom, trzeba posiadać w odpowiednim czasie informację...

Czytaj więcej
nr 11/2017

Umowa o rachunek powierniczy i umowa escrow – główne zastosowania

CiRZ_218_16.jpg

Rachunki powiernicze i rachunki escrow umożliwiają rozliczenie indywidualnych transakcji (umów) pomiędzy kontrahentami. Mają one na celu głównie zwiększyć bezpieczeństwo transakcji handlowych zawieranych pomiędzy stronami, które mogą wspólnie ustalać zasady dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku. Bank realizuje zawarte w umowie rachunku dyspozycje oraz posiada kontrolę nad warunkami wypłaty...

Czytaj więcej
nr 11/2017

Jak planować płynność, żeby utrzymać firmę w dobrej kondycji

CiRZ_218_27.jpg

Nic tak szybko nie niszczy dobrego imienia spółki jak nieregulowanie w terminie własnych zobowiązań. Stąd już tylko krok do złożenia przez któregoś z bardziej niecierpliwych wierzycieli wniosku o upadłość. To dlatego tak ważne jest zarządzanie płynnością w każdej firmie – i to zarówno w wymiarze operacyjnym, jak i strategicznym.

Czytaj więcej
nr 11/2017

Konsolidacja sprawozdań finansowych – wybrane zagadnienia

CiRZ_218_40.jpg

Powoli zbliża się koniec 2017 r. Jak co roku grupy kapitałowe będą musiały zmierzyć się z procesem konsolidacji sprawozdań finansowych. Zagadnień związanych z konsolidacją sprawozdań finansowych jest sporo, poczynając od spraw organizacyjnych, a kończąc na kwestiach merytorycznych.

Czytaj więcej

Reklama