Ryzyko kredytowe jest znane każdemu przedsiębiorstwu finansowanemu kredytami bankowymi. Jego ocena jest nieodzownym elementem uzyskania środków pochodzących z instytucji kredytowych. Niniejszy artykuł został poświęcony ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw przy wykorzystaniu jednej z najpopularniejszych metod, tj. metody scoringowej oraz klasyfikacji ratingowej dokonywanej na podstawie scoringu.

Z ogólnej definicji wynika, że ryzyko jest prawdopodobieństwem poniesienia straty na skutek podjęcia pewnej decyzji ekonomicznej. Najczęściej ryzyko porównuje się do bliskoznacznej kategorii niepewności. Różnią się one jednak tym, że w przeciwieństwie do niepewności, ryzyko jest kategorią mierzalną, dzięki czemu można je w pewnym stopniu skalkulować1. Jednym z wyróżnianych rodzajów ryzyka jest ryzyko finansowe, wynikające ze zmian w strukturze finansowania działalności przedsiębiorstwa, a więc zmian relacji między kapitałami własnymi i kapitałami obcymi.

W ramach ryzyka finansowego występuje tzw. ryzyko kredytowe, związane z sytuacją, w której kredytobiorca nie dotrzymuje warunków, na jakich uzyskał finansowanie. Banki wypracowały wiele metod oceny tego ryzyka, z których najbardziej znana jest metoda punktowa polegająca na ocenie wskaźników poprzez przyznawanie punktów (tzw. credit scoring).

Ocena ryzyka kredytowego na podstawie metody scoringu kredytowego

Jak wspomniano na wstępie, w artykule przedstawiona zostanie metoda credit scoring wraz ze sporządzaną na jej podstawie klasyfikacją ratingową, będąca obecnie najczęściej stosowaną w bankach metodą oceny zdolności kredytowej. Credit scoring polega na przypisaniu określonej liczby punktów wielkościom o charakterze ilościowym i jakościowym opisującym sytuację kredytobiorcy. Informacje pochodzące z wniosku kredytowego podlegają kwantyfikacji, tj. sprowadzaniu do wartości liczbowych, dzięki czemu ocena wiarygodności kredytowej oraz podjęcie decyzji kredytowej ulegają usprawnieniu2. Przykładowo bank będący kredytodawcą może dokonywać oceny na podstawie następujących kryteriów:

  • sytuacja finansowa przedsiębiorstwa – w tym kontekście ocenie mogą podlegać: rentowność, płynność, sprawność zarządzania oraz poziom zadłużenia,
  • wielkość przedsiębiorstwa – ocena wielkości dokonywana jest na przykład na podstawie kryterium obrotów na rachunku bieżącym przedsiębiorstwa,
  • profil działalności,
  • zabezpieczenia w postaci posiadanego majątku.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Analiza progów rentowności dla nowo powstającej piekarni – case study

CiRZ_2_10.jpg
Rozpoczynając produkcję jakiegoś wyrobu, rozsądny przedsiębiorca zastanawia się, ile będzie musiał sprzedać tych produktów, aby działalność zaczęła przynosić zyski, a przynajmniej, aby pokryć wszystkie koszty. Analiza progów rentowności podpowie mu, czy przedsięwzięcie jest opłacalne i czy ma szanse osiągnąć sukces. Podobne analizy przeprowadził przedsiębiorca z Nowego Sącza uruchamiający nową piekarnię. Jakie są progi rentowności planowanej przez niego działalności?
Read more

Analiza rentowności e-sklepu

CiRZ_2_41.jpg

Towar znika z półek, pieniądze trafiają na konto, interes się kręci. Czy taka sytuacja oznacza automatycznie sukces finansowy sklepu internetowego? Niekoniecznie. Żeby skutecznie i efektywnie zarządzać e-sklepem, trzeba prowadzić ciągłą analizę jego rentowności. W tym artykule wyjaśniono, jak to zrobić i jak wyciągać wnioski, by biznes działał jeszcze lepiej.

Read more

Koszty na celowniku – target costing

CiRZ_1_21.jpg

Większość systemów rachunkowych zajmuje się analizą i opisywaniem przeszłych zdarzeń, jakie zaszły w przedsiębiorstwie. Rozwiązania controllingowe dostarczają szeregu narzędzi, które pozwalają nie tylko prognozować, ale też planować przyszłe poziomy kosztów, przepływów finansowych itp. Na szczególną uwagę zasługuje jedna z metod, której zadaniem jest stawianie celów na poziomie kosztów jednostkowych, aby osiągnąć zamierzony poziom kosztu wytworzenia, marży czy ceny sprzedaży.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama