Limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2017 Tekst otwarty
CiRZ_218_03.jpg

Obowiązujący obecnie limit przychodów, po przekroczeniu którego pojawia się konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych, wynosi 2 000 000 euro. W przeliczeniu, według średniego kursu euro z dnia 2 października br., limit ten wynosi 8 627 400 PLN. Wobec czego jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za obecny rok obrotowy przekroczą ten limit, zobowiązane będą do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r.

Limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, jak również ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Wyrażony w euro limit przelicza się na polską walutę według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. W tym roku tym dniem jest 2 października. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP zawiera tabela nr 190/A/NBP/2017, zgodnie z którą wynosi on 4,3137 PLN.

W związku z tym, dokonując przeliczenia, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2018 r. wystąpi w przypadku, gdy jednostka osiągnie w 2017 r. przychody w wysokości 8 627 400 PLN.

Oznacza to, że limit ten uległ podwyższeniu w stosunku do 2017 r. z uwagi na nieco wyższy kurs euro, dla ubiegłego roku wynosił bowiem 8 595 200 PLN. W efekcie obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych w nadchodzącym roku może dotyczyć większej grupy jednostek.

Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych

Przy czym, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą (prowadzić księgi rachunkowe) również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość 2 000 000 euro w walucie polskiej.

W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego

Stosuje się je w przypadku spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i które nie stosują zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie ust. 2, stosuje się art. 70a ustawy o rachunkowości, tj. dotyczący składania oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

A zatem kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość 2 000 000 euro w walucie polskiej i która nie stosuje zasad rachunkowości, tj. nie prowadzi ksiąg rachunkowych, składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy