Komitet Standardów Rachunkowości dokonał aktualizacji KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”. Większość zmian ma charakter redakcyjny lub formalno-techniczny, aczkolwiek znalazła się również jedna zmiana merytoryczna. Polega ona na tym, że jednostki mogą sobie wybrać standardy rachunkowości, które będą stosować i tylko te standardy ująć w swojej polityce rachunkowości.

Minister Finansów opublikował w Dzienniku Urzędowym MF komunikat w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja". Aktualizacja dotyczy wyłącznie części poświęconej zmianom zasad (polityki) rachunkowości (tj. wyłącznie rozdziału III standardu). W większości przypadków zmiany dotyczą:

  • drobnych korekt językowych i redakcyjnych służących lepszemu zrozumieniu treści standardu (np. zamiana wyrażenia „uznać za przyjęte zasady" na wyrażenie „włączyć do przyjętych zasad" czy też dodanie w pkt. 3.1 standardu doprecyzowania, że zasady rachunkowości opisane w dokumentacji przyjmowane są na podstawie decyzji kierownika),
  • przeformułowania treści standardu do zmian w ustawie o rachunkowości; w szczególności do zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r., a wprowadzone zostały ustawą z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. poz. 2244). Przykładem są zapisy uwzględniające w standardzie możliwość stosowania uproszczeń przez większą liczbę jednostek gospodarczych (przeformułowanie pkt. 3.5 standardu w powiązaniu z pkt. 3.2.3).

Komitet Standardów Rachunkowości dodał również jedno wyjaśnienie merytoryczne (dodany pkt 3.2.2a standardu). Nowy zapis w standardzie dotyczy sytuacji, gdy dana jednostka chce włączyć do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosowanie tylko wybranych Krajowych Standardów Rachunkowości. Komitet Standardów stwierdza, że:

  • jednostka ma do tego prawo (wcześniej taka decyzja była równoważna z decyzją o nieprzyjęciu do stosowania Krajowych Standardów Rachunkowości),
  • prawo to oznacza, że w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości należy stosować wszystkie zapisy tych wybranych standardów (tj. nie jest możliwe powoływanie się przez jednostkę na stosowanie wybranego Krajowego Standardu Rachunkowości i jednocześnie wybiórcze stosowanie jego postanowień).

Aktualizacja KSR Nr 7 weszła w życie 4 stycznia 2019 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 r., z możliwością jej wcześniejszego zastosowania (tj. za rok 2018).

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna

Komunikat Ministra Finansów z 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja" (uchwała Nr 3/2018 Komitetu Standardów Rachunkowości z 13 listopada 2018 r.) - Dz.Urz. MF z 4 stycznia 2019 r., poz. 2. |

Zobacz również

Tekst otwarty nr 2/2020

XIV Kongres ICV POLSKA (CIA 2020) w Poznaniu

ICV_2020.JPG

Już w dniach 6-7 kwietnia widzimy się w Poznaniu na XIV Kongresie ICV POLSKA (CIA 2020). To jedno z największych wydarzeń dla finansistów, controllerów i menedżerów w Europie Środkowo-Wschodniej. Organizatorem Kongresu jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV) oraz firma Akademia Controllingu Sp. z o.o.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2020

Kto może skorzystać z prawa do błędu

Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z nowymi regulacjami, do polskiego systemu prawnego wprowadzona została instytucja „prawa do popełnienia błędu”.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2020

PSA dopiero w marcu 2021 r.

Regulacje dotyczące prostej spółki akcyjnej wejdą w życie dopiero 1 marca 2021 r. Tym samym wejście tych przepisów zostanie przesunięte o rok.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama