Od 1 stycznia 2019 r. podstawową formą wypłaty wynagrodzenia stanie się wypłata na rachunek płatniczy pracownika. Od pracowników, którym obecnie wynagrodzenie jest wypłacane w gotówce, pracodawca będzie musiał uzyskać informację o numerze rachunku płatniczego albo wniosek o dalsze wypłacanie pensji w formie gotówkowej.

Obecnie zasadą jest wypłata wynagrodzenia gotówką do rąk pracownika, a wypłata na konto bankowe pracownika jest możliwa, jeżeli wyrazi on na to pisemną zgodę albo jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy. Od 1 stycznia 2019 r. ta zasada ulegnie zmianie. Wypłata wynagrodzenia będzie dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złoży pracodawcy wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Zmiana ta jest konsekwencją wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. z 2018 r., poz. 357).

Nowe obowiązki pracodawców związane z wypłatą wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym przed 1 stycznia 2019 r.

Na wstępie należy podkreślić, że żadne zasady dotyczące wypłaty wynagrodzenia nie ulegną zmianie w przypadku pracowników, którym pracodawca już obecnie wypłaca pensje na konto bankowe. Wejście w życie 1 stycznia 2019 r. nowelizacji Kodeksu pracy nałoży na pracodawców nowe obowiązki związane z pracownikami, którzy otrzymują wynagrodzenie za pracę do rąk własnych. Czynności związane z ich realizacją można podzielić na dwa etapy:

Etap 1.

Pracodawca, w terminie do 22 stycznia 2019 r., powinien poinformować pracowników pobierających pensję w gotówce o obowiązku:

  • podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo
  • złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Informacja powinna być przekazana pracownikom w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Znowelizowane przepisy nie przewidują żadnych sankcji za niewywiązanie się przez pracodawcę w terminie z obowiązku informacyjnego wobec pracowników otrzymujących wynagrodzenia do rąk własnych.

*Pracownik powinien złożyć stosowną informację lub wniosek w terminie 7 dni od otrzymania informacji.

Etap 2.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania od pracodawcy powyższej informacji pracownik:

  • podaje pracodawcy numer rachunku płatniczego albo
  • składa pracodawcy wniosek dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych. Wniosek powinien być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

I w tym przypadku przepisy nie przewidują żadnych sankcji za niedotrzymanie 7-dniowego terminu przez pracownika. Wskazują jedynie, że jeśli w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia otrzymania przez pracodawcę informacji o numerze rachunku płatniczego albo wniosku o wypłatę wynagrodzenia w gotówce przypadnie termin wypłaty wynagrodzenia za pracę, pracodawca wypłaci wynagrodzenie do rąk własnych pracownika. Regulacje te będą odpowiednio stosowane, jeżeli pracownik w ogóle nie poda informacji o numerze konta ani nie złoży wniosku o wypłatę pensji do rąk własnych (art. 10 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją).

Wypłata wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym po 31 grudnia 2018 r.

Pracownikowi zatrudnionemu po 31 grudnia 2018 r., a więc po wejściu w życie nowych przepisów, pracodawca będzie wypłacał wynagrodzenie na podany przez niego rachunek bankowy. Możliwa będzie także wypłata w gotówce, ale tylko na wniosek pracownika złożony w formie papierowej lub elektronicznej (art. 86 § 3 Kodeksu pracy w brzmieniu po nowelizacji).

W związku z powyższym rozszerzeniu ulegnie zakres danych, których pracodawca może żądać od pracownika. Otóż od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie mógł żądać od pracownika podania numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych (art. 221 § 2 pkt 3 Kodeksu pracy).

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
  • Art. 1, art. 10, art. 13 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją – Dz. U. z 2018 r., poz. 357.
  • Art. 86 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 917; ost. zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 1629 (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.). |

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 5-6/2020

Firmy w obliczu prawnych, księgowych i podatkowych wyzwań związanych z pandemią COVID‑19

21 maja 2020 r. odbyła się pierwsza konferencja online z cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”. Przedstawiciele kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni księgowi i osoby odpowiedzialne za obszary prawne, podatkowe i finansowe z firm działających w różnych sektorach gospodarki wysłuchali prelekcji ekspertów KPMG poświęconych istotnym wyzwaniom biznesowym w obliczu pandemii COVID-19.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 4/2020

KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii. Cykl bezpłatnych konferencji online

KPMG_poziom.jpg

„KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii” to konferencje online obejmujące najbardziej aktualne tematy, z którymi mierzą się przedsiębiorcy w obecnej rzeczywistości biznesowej oraz stanowią odpowiedź na ich bieżące potrzeby i wyzwania.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 5-6/2020

MF potwierdza przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT

Ministerstwo Finansów poinformowało w specjalnym komunikacie, że przesuwa termin stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT. Zacznie ona obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama