Scrum bez tajemnic

CIRZ_217_26.jpg
no. 10/2017

Zwinne techniki prowadzenia projektów powstały jako odpowiedź na potrzeby przedsięwzięć, które charakteryzują się dużą niepewnością – zarówno w zakresie koniecznych do wykonania prac, zasobów, kosztów działań, jak również ryzyka. Ich charakterystyczną cechą jest wysoka elastyczność, pozwalająca na radzenie sobie z nagłymi zmianami w zakresie założeń i celów projektów oraz sprzyjanie utrzymaniu wysokiej efektywności pracy zespołu projektowego. Chociaż obecnie można się spotkać z wieloma teoriami proponującymi różne podejścia w zakresie zwinnego zarządzania projektami, to jednak najpopularniejszą z nich jest Scrum – system prac nad projektem, pozwalający na szybkie rozwiązywanie złożonych problemów i dostarczanie produktów o wysokiej wartości dla klienta.

Scrum a tradycyjne metody zarządzania projektami

Tradycyjne metody zarządzania projektami opierają się na podejściu sekwencyjno-kaskadowym. Bazą projektu jest niezmienny, z góry ustalony plan projektu, zaś cały cykl zarządzania opiera się na koordynacji procesów i realizacji założonego planu za pomocą odpowiednich narzędzi projektowych. Scrum opiera się na koncepcji iteracyjno-przyrostowo-adaptacyjnej. Plan projektu nigdy nie jest zdefiniowany do końca i podlega ciągłym zmianom adaptacyjnym. Celem projektu jest wydanie pewnej skończonej części produktu (zwanej przyrostem), która ma konkretną wartość dla klienta. Produkt nie powstaje w trakcie jednego projektu, ale jest tworzony przyrostowo. Ponieważ plan projektu jest otwarty, daje to szansę na lepsze i szybsze reagowanie na zmiany (w potrzebach klienta, uwarunkowaniach projektu czy ograniczeniach produktywności zespołu projektowego). Różnice między tradycyjnymi i zwinnymi metodami zarządzania projektami wpływają na to, że będą one miały zastosowanie do różnych typów projektów (tabela).

Tabela. Metody zarządzania a typy projektów [Źródło: opracowanie własne na podstawie The Scrum Master Training Manual, rozdz. 1.3]

Kiedy stosować tradycyjne metody zarządzania projektami

Kiedy stosować Scrum

Organizacja posiada doświadczenie w realizacji danej kategorii projektów, zakres projektu jest znany i możliwe jest przygotowanie szczegółowej dokumentacji projektowej (a w tym struktury podziału prac w projekcie).

Organizacja realizuje projekt po raz pierwszy. Zakres projektu, jak i prace, które należy wykonać w jego trakcie, nie są do końca znane. Właściwości produktu będą doprecyzowane wraz z postępem prac projektowych.

Znane są wymagania techniczne i funkcjonalne projektu, ryzyko pojawienia się zmian w tych wymaganiach jest niskie.

Nie są znane wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne projektu, istnieje duże ryzyko pojawienia się zmian w tym obszarze.

Można przewidzieć, jakie prace i zasoby będą wiązały się z realizacją projektu.

Prace i zasoby projektowe nie są do końca znane, na etapie planowania trudno dokonać estymacji projektu.

Proces można planować w perspektywie długoterminowej (poprzez podział projektu na fazy).

Produkt lepiej wytwarzać przyrostowo, każdy kolejny „cykl projektowy” (sprint) zależy od poprzedniego.

Sukces projektu definiowany jest z perspektywy osiągnięcia celu projektu (czasu, kosztu i jakości wykonania).

Sukces projektu definiowany jest z perspektywy satysfakcji klienta (dostarczenia produktu o wysokiej wartości dla klienta).

Konieczne jest wykonanie wszystkich prac projektowych, by produkt był gotowy.

Każdy kolejny przyrost (część produktu) ma wartość dla klienta i może zostać zastosowany w praktyce.

Konstrukcja Scruma

Scrum składa się z trzech ważnych elementów:

  • ról w zespole scrumowym: właściciela produktu, scrum mastera koordynującego przebieg prac w czasie sprintu oraz zespołu projektowego nazywanego zespołem deweloperskim;
  • zdarzeń scrumowych, które składają się na proces wytwarzania produktu. Zdarzeniami tymi są: planowanie sprintu, sprint, codzienny scrum, przegląd sprintu i retrospektywa sprintu;
  • dwóch głównych list: backlogu produktu, w którym zawarte są wymagania stawiane przed gotowym produktem, oraz backlogu sprintu, w którym zawarte są zadania, jakie należy zrealizować w czasie sprintu (czyli te elementy backlogu produktu, które zostały wzięte na sprint)

Duża popularność Scruma w realizacji złożonych, wieloaspektowych projektów wynika z wartości, na jakich opiera się ten system, a które bezpośrednio wpływają na cykl życia projektu. Najważniejsze z nich to otwarte podejście do zmian, orientacja na klienta, nacisk na produktywność zespołu projektowego, podejście przyrostowe i ciągłe doskonalenie.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Dane osobowe w programach księgowych – obowiązki RODO

CiRZ_07-08_88.jpg

Przedsiębiorcy mają obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) – również w przypadku gdy wykorzystują takie dane wyłącznie w celach księgowych, np. w celu wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji i ksiąg rachunkowych. Obowiązek przestrzegania przepisów RODO dotyczy także danych osobowych pracowników. W artykule wskazujemy, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach (podatnikach i pracodawcach) w związku z wykorzystywaniem przez nich danych osobowych w celach księgowych.

Read more

Idea zarządzania strategicznego

CiRZ_07-08_65.jpg

Zarządzanie strategiczne pełni w przedsiębiorstwie kluczową rolę. Obejmuje tak istotną dziedzinę zarządzania firmą jak opracowanie i implementacja jej strategii, bez której trudno byłoby konkurować w zmiennym otoczeniu rynkowym.

Read more

Marginalne zyski – mikrosposoby na sukcesy w firmi

CiRZ_07-08_82.jpg

Czy mikrozmiany mogą pomóc w sukcesie? Większość osób widzi sukcesy wyłącznie na samym końcu pewnego procesu, gdy ktoś coś wygra albo dane firmowe pokażą znaczny wzrost zysku. Widzimy tylko to, co duże. Tego, co jest małe nie zauważamy. Szybko zauważymy potężnego słonia drepczącego po ulicach w mieście, a nie zauważymy pracowitych małych pszczół, które zapylają kwiaty i dają zdrowy pyszny miód. Z marginalnymi zmianami jest podobnie. Są bardzo ważne w naszym codziennym życiu, jednak nie przywiązujemy do nich odpowiedniej wagi.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama