1 czerwca 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935). To największa nowelizacja postępowania administracyjnego od 1980 r. Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie przebiegu postępowania administracyjnego, a także poprawienie relacji urząd – obywatel. W nowelizacji znalazło się także wiele nowych instytucji, m.in. mediacja, milczące załatwienie sprawy, zrzeczenie się odwołania, postępowanie uproszczone oraz administracyjne kary pieniężne.

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego w 2017 roku

Jakie nowości znajdziemy w Kodeksie postępowania administracyjnego?

 1. Mediacja (nowe art. 96-96 k.p.a.)
  • w toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeśli charakter sprawy na to pozwala;
  • mediacja jest dobrowolna;
  • celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważanie okoliczności zarówno faktycznych i prawnych, dążących do wydania decyzji bądź zawarcia ugody;
  • uczestnikami mogą być strony postępowania oraz organ prowadzący postępowanie;
  • strony muszą wyrazić zgodę na przeprowadzenie mediacji i wybrać mediatora w terminie 14 dni od zawiadomienia o możliwości przeprowadzenia mediacji, w innym przypadku mediacja nie zostanie przeprowadzona;
  • skierowanie sprawy na mediacje oznacza odroczenie rozpatrzenia sprawy na okres do dwóch miesięcy, który może zostać odroczony na zgodny wniosek stron na nie dłużej niż miesiąc;
  • mediator w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia o skierowaniu na mediację zapoznaje się z aktami sprawy;
  • mediacja nie jest jawna, a uczestnicy są obowiązani zachować w tajemnicy wszelkie fakty, o których dowiedzieli się podczas mediacji;
  • koszty wynagrodzenia i zwrotu wydatków mediacji pokrywa organ administracji publicznej, a w przypadku zawarcia ugody – strony w równych częściach;
  • mediator sporządza protokół z mediacji i przekazuje go zarówno organowi, jak wszystkim stronom biorącym udział w postępowaniu.
 2. Milczące załatwienie sprawy (nowe art. 122a-g k.p.a.
  • sprawę uważa się za załatwioną milcząco w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania do właściwego organu administracji publicznej, ten nie wyda decyzji bądź postanowienia kończącego postępowania lub nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji;
  • milczące załatwienie sprawy następuje w dniu następnym po dniu, w którym upływa termin przewidziany do wydania decyzji bądź postanowienia lub upływa termin na wniesienie sprzeciwu;
  • gdy podanie wymaga doprecyzowania treści żądania, termin biegnie od dnia uzupełnienia braków;
  • w przypadku milczącego załatwienia sprawy, w aktach sprawy zamieszcza się adnotację wskazując treść rozstrzygnięcia i podstawę prawną;
  • na wniosek strony organ wydaje w drodze postanowienia zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy, na które przysługuje zażalenie.
 3. Zrzeczenie się odwołania (nowy art. 127a k.p.a.)
  • w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona ma prawo zrzec się do wniesienia odwołania w stosunku do organu administracji publicznej;
  • w dniu doręczenia organowi zrzeczenia się odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 4. Postępowanie uproszczone (nowe art. 163b-g k.p.a.)
  • organ administracji publicznej załatwia sprawę w postępowaniu uproszczonym w przypadku, kiedy przepis szczególny tak stanowi;
  • postępowanie uproszczone może dotyczyć interesu prawnego bądź obowiązku jednej strony;
  • w postępowaniu uproszczonym zastosowanie mają przepisy stanowiące o milczącym załatwieniu sprawy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
  • strona może wnieść podanie za pomocą urzędowego formularza;
  • w przypadku pojawienia się nowych okoliczności powołanych przez stronę, które wiążą się z przedłużeniem postępowania, organ prowadzi postępowania z pominięciem przepisów niniejszego rozdziału, niezwłocznie informując o tym stronę;
  • postępowanie dowodowe jest ograniczone do dowodów zgłoszonych przez stronę oraz danych, którymi dysponuje organ prowadzący postępowanie;
  • uzasadnienie może ograniczać się tylko do wskazania faktów, które zostały uznane za udowodnione wraz z podstawą prawną;
  • postanowienie zakończone postępowaniem uproszczonym można zaskarżyć w odwołaniu od decyzji (z wyjątkiem postanowień po wydaniu decyzji, postanowień o zawieszeniu lub odmowie podjęcia zawieszonego postępowania).
 5. Administracyjne kary pieniężne (nowe art. 189a-k k.p.a.)
  • w przypadku uregulowania w przepisach odrębnych:
   • przesłanek wymiaru administracyjnej kary pieniężnej,
   • odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub udzielenia pouczenia,
   • terminów przedawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej,
   • terminów przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej,
   • odsetek od zaległej administracyjnej kary pieniężnej,
   • udzielania ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej – przepisów niniejszego działu nie stosuje się.
  • definicję administracyjnych kar pieniężnych zawiera art. 189b k.p.a., który stanowi, że jest to sankcja o charakterze pieniężnym, nakładana przez organ administracji publicznej, w drodze decyzji, w następstwie naruszenia prawa polegającego na niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu ciążącego na osobie fizycznej, osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  • niezwykle ważny zapis stanowi art. 189c k.p.a.: Jeżeli w czasie wydawania decyzji w sprawie administracyjnej kary pieniężnej obowiązuje ustawa inna niż w czasie naruszenia prawa, w następstwie którego ma być nałożona kara, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest ona względniejsza dla strony;
  • w sytuacji, gdy organ administracji publicznej wymierza administracyjną karę pieniężną bierze pod uwagę:
   • wagę i okoliczności naruszenia prawa,
   • częstotliwość niedopełnienia w przeszłości obowiązku bądź naruszania zakazu tego samego rodzaju co niedopełnienie obowiązku albo naruszenie zakazu, w następstwie którego ma być nałożona kara,
   • uprzednie ukarania za to samo zachowanie, za przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe,
   • stopień przyczynienia się strony do powstania naruszenia prawa,
   • wysokość korzyści, które strona osiągnęła,
   • warunki osobiste – w przypadku nakładania kary na osobę fizyczną.
  • organ administracji publicznej w drodze decyzji może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej, gdy:
   • waga naruszenia prawa jest znikoma,
   • za to samo zachowanie została już nałożona na stronę kara pieniężna, a decyzja w tej sprawie jest już prawomocna,
  • co ważne – kara pieniężna nie może zostać nałożona, kiedy upłynęło pięć lat od dnia naruszenia prawa, a nie podlega egzekucji, gdy upłynęło także pięć lat, ale od dnia, w którym kara powinna być wykonana. Bieg przedawnienia zaś przerywa ogłoszenie upadłości strony;
  • organ administracji publicznej, na wniosek strony, może udzielić ulg w wykonaniu kary pieniężnej poprzez:
   • odroczenie terminu wykonania kary pieniężnej/wykonania zaległej kary pieniężnej bądź rozłożenie jej na raty,
   • umorzenie kary pieniężnej w całości lub w części,
   • umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w części.
 6. Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony (nowy art. 7a)
  • jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony.

Pozostałe 25% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Lean Accounting. Instrument kontroli zarządczej

Lean Accounting. Instrument kontroli zarządczej

W dzisiejszych czasach coraz więcej przedsiębiorstw stara się wprowadzać innowacyjne metody kontroli zarządzania, które umożliwiają osiągnięcie zwiększonej efektywności1. Jednym z takich podejść jest Lean Accounting, które skupia się na eliminowaniu marnotrawstwa, minimalizacji kosztów oraz zwiększaniu wartości dla klienta.

Czytaj więcej

Jak definiować i priorytetyzować projekty?

Jak definiować i priorytetyzować projekty?

Dzisiejszy świat biznesu prowadzi do paradoksu – to trudność pogodzenia nadmiaru informacji z koniecznością szybkiego podejmowania najlepszych decyzji. Przetrwanie przedsiębiorstwa zależy od umiejętności jego liderów do elastycznego reagowania na wyzwania rynku. W środowisku gwałtownych, turbulentnych zmian oraz konkurencji, lider, który potrafi czerpać informacje z wielu źródeł odniesie największy sukces.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.