Jednostki, prowadząc księgi rachunkowe i sporządzając sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w ujmowaniu zdarzeń gospodarczych, stosują m.in. zasadę memoriałową. Według niej wszelkie zdarzenia gospodarcze ujmuje się zgodnie z datą ich powstania, bez względu na moment zapłaty. Na podstawie tak ujętych zdarzeń jednostka sporządza sprawozdanie finansowe. W celu zobrazowania faktycznych wpływów i wydatków jednostki, a więc przepływów finansowych w ujęciu kasowym, należy sporządzić sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Podstawowe zasady oraz sposób prezentacji sprawozdania z przepływów środków pieniężnych ujęte zostały w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 7.

Cel i zakres MSR 7

Zgodnie z zapisem MSR 7 celem standardu jest wprowadzenie wymogu dostarczania informacji na temat zaistniałych (w ujęciu historycznym) zmian w środkach pieniężnych i w ekwiwalentach środków pieniężnych, które zamieszczane są w rachunku przepływów pieniężnych, dzielącym je w ciągu danego okresu na przepływy z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

Wedle standardu jednostka jest zobowiązana do przygotowania rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z wymogami standardu i jego prezentacji jako integralnej części sprawozdania finansowego. W rachunku przepływów pieniężnych ukazany został sposób, w jaki jednostka generuje i wykorzystuje dostępne środki pieniężne. Taka prezentacja jest ważną informacją dla odbiorców sprawozdania finansowego. Wykorzystywana jest jako wskaźnik wysokości wystąpienia przyszłych przepływów pieniężnych oraz analizy związków, które istnieją między płynnością finansową jednostki a przepływami pieniężnymi i zmianami cen. Dostępne środki pieniężne są niezbędne do prowadzenia działalności oraz wywiązywania się z obowiązków płatniczych, bez względu na jej charakter.

MSR 7 stawia przed wszystkimi jednostkami wymóg prezentacji rachunku przepływów pieniężnych.

Taka prezentacja sprawozdania finansowego, wraz z załączonym do niej rachunkiem przepływów pieniężnych, staje się dobrym źródłem oceny sytuacji finansowej jednostki. Dzięki niej można dokonać oceny zmian w aktywach netto oraz wypłacalności i płynności finansowej. Informacje zawarte w rachunku przepływów środków pieniężnych pozwalają ocenić zdolność jednostki do generowania środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych. Informacje te pozwalają na opracowanie metody oceny oraz lepszą porównywalność sporządzonych przez różne jednostki sprawozdań.

W standardzie ujęte zostały następujące definicje:

  • Środki pieniężne składają się z gotówki w kasie oraz depozytów płatnych na żądanie.
  • Ekwiwalenty środków pieniężnych są krótkoterminowymi inwestycjami o dużej płynności, łatwo wymienialnymi na określone kwoty środków pieniężnych oraz narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości.
  • Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych.
  • Działalność operacyjna jest podstawowym rodzajem działalności powodującej powstawanie przychodów oraz każdym innym rodzajem działalności, która nie ma charakteru działalności inwestycyjnej i finansowej.
  • Działalność inwestycyjna jest działalnością polegającą na nabywaniu i sprzedaży aktywów trwałych oraz inwestycji krótkoterminowych niezaliczonych do ekwiwalentów środków pieniężnych.
  • Działalność finansowa jest działalnością, w wyniku której zmianie ulega wysokość i struktura wniesionego kapitału własnego oraz zadłużenia jednostki.

Jednostki w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych obejmują środki pieniężne i ich ekwiwalenty zgromadzone w kasie i na rachunku bankowym. Ponadto obejmują krótkoterminowe inwestycje finansowe, które charakteryzują się wysoką płynnością i niskim ryzykiem zmian ich wartości w krótkim okresie oraz są wymienialne na znane środki pieniężne. Stanowią one zatem ekwiwalent środków pieniężnych, kiedy ich termin zapadalności wypada w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu.

Pozostałe 52% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

W ewidencji księgowej jednostki można spotkać się z wieloma zdarzeniami gospodarczymi, które jest zobowiązana zgodnie z przepisami odpowiednio ująć w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym na koniec okresu sprawozdawczego. Trudności mogą pojawić się w ewidencji zdarzeń nietypowych, którą niewątpliwie jest problematyka aktywów trwałych, przeznaczonych do sprzedaży oraz aktywów związanych z działalnością zaniechaną. Kwestia ta opisana została w MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana.

Czytaj więcej

Przepisy regulujące działalność biegłych rewidentów

Przepisy regulujące działalność biegłych rewidentów

Zawód biegłego rewidenta opiera się na wielu aktach prawnych, które w szczegółowy sposób regulują jego pracę. Najważniejsze z nich to Międzynarodowe Standardy Badania, które ściśle określają proces związany z przeprowadzeniem audytu finansowego. Przetłumaczone na język polski tworzą Krajowe Standardy Rewizji Finansowej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama