Zapasy stanowią bardzo istotną część rzeczowych aktywów obrotowych – w szczególności w firmach produkcyjno-handlowych, w których zapasy to jedno z najważniejszych pozycji bilansowych spółki. Zapasy obejmują między innymi materiały, półprodukty, produkty gotowe, towary oraz zaliczki na dostawy przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego albo w ciągu normalnego cyklu operacyjnego, właściwego dla danej działalności.

MSR 2 Zapasy

Metody wyceny zapasów oraz wyjaśnienia, jak odpowiednio je wycenić na dzień bilansowy reguluje zarówno MSR 2, jak i ustawa o rachunkowości.

Cel oraz zakres MSR nr 2

Głównym celem MSR nr 2 jest doprecyzowanie i uszczegółowienie księgowania zapasów. Standard zawiera praktyczne wytyczne dotyczące ustalania ceny nabycia lub kosztu wytworzenia zapasów i ich późniejszego zaliczenia w ciężar kosztów okresu. Standard wskazuje wytyczne, które odnoszą się do metod przypisywania ponoszonych wydatków do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia zapasów.

Zgodnie z MSR nr 2 w skład zapasów wchodzą takie składniki majątku, jak materiały, towary oraz produkcja w toku.

Z zakresu Standardu wykluczono:

( A ) produkcję w toku wynikającą z umów o usługę budowlaną, łącznie z bezpośrednio z nią powiązanymi umowami o świadczenie usług;

( B ) instrumenty finansowe;

( C ) aktywa biologiczne powiązane z działalnością rolniczą i produkcją rolniczą na moment zbiorów.

Przepisów standardu nie stosuje się również do wyceny zapasów przechowywanych przez:

( A ) producentów produktów rolnych i leśnych, zebranej/pozyskanej produkcji rolnej, zasobów mineralnych i produktów mineralnych, jeśli zgodnie z powszechnie przyjętym rozwiązaniem sektora przemysłu są one wycenianie w wartości netto możliwej do uzyskania. Gdy takie zapasy wycenione są w wartości netto możliwej do uzyskania, zmiany tej wartości odnoszone są do sprawozdania z całkowitych dochodów okresu, w którym miała ona miejsce;

( B ) pośredników w handlu towarami, którzy wyceniają swoje zapasy według wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży. Jeśli takie zapasy wyceniane są w wartości godziwej, pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży, zmiany tej wartości odnoszone są do sprawozdania z całkowitych dochodów okresu, w którym miała ona miejsce.

Pozostałe 79% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Wielosegmentowy rachunek kosztów zmiennych

Wielosegmentowy rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych ma zastosowanie przy podejmowaniu krótkookresowych decyzji zarządczych odnośnie do wielkości produkcji czy świadczenia usług. W rachunku koszów zmiennych określana jest marża na pokrycie kosztów stałych (contribution margin).

Czytaj więcej

Podatki w transakcjach zagranicznych

Podatki w transakcjach zagranicznych

Myśląc o podatkowych aspektach transakcji zagranicznych w pierwszej kolejności nasuwa nam się podatek VAT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, import towarów, export towarów, jak również import usług. Z transakcjami zagranicznymi wiąże się również podatek u źródła, który może wystąpić przy transakcjach związanych z importem usług.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama