Na dzisiejszym rynku popularną formą wynagradzania pracowników poza pensją zasadniczą jest pakiet dodatkowych świadczeń pozapłacowych, zwanych benefitami pracowniczymi. Często pracodawcy proponują również różne dofinansowania, nie tylko dla samych pracowników, ale także dla ich rodzin. Poniżej objaśnione zostaną kwestie związane z rozliczeniem różnego rodzaju benefitów pracowniczych na gruncie podatkowym, ZUS, jak i ewidencji księgowej.

Obecnie pracodawcy, aby zachęcić pracowników i „przywiązać” ich do firmy, poza standardową pensją proponują dodatkowe benefity. Taka praktyka nie jest jeszcze powszechna, jednak coraz częściej zaczynają ją stosować duże przedsiębiorstwa i korporacje.

Benefity pracownicze to dodatkowe świadczenia dla pracownika. Najczęstszą formą oferowaną przez pracodawcę są dodatkowe prywatne pakiety medyczne, kursy lub kupony sportowo-rekreacyjne (karty Multisport). Takie pakiety pracownicze stanowią dodatkowy wydatek dla pracodawcy, ale podmiot zatrudniający może osiągnąć dzięki nim również wiele korzyści. Pracodawca, oferując dodatkowe benefity, zyskuje na tym, że pracownicy są bardziej zmotywowani, a co za tym idzie – również wdzięczni pracodawcy i zaczynają bardziej identyfikować się z firmą. Pracownicy doceniają swoje miejsce pracy, stają się bardziej lojalni, a dzięki dodatkowym szkoleniom i kursom pracodawca zyskuje bardziej wykwalifikowaną kadrę oraz wyższą jakość oferowanych usług. Miano dobrego pracodawcy na rynku pracy tworzy dobry wizerunek całej firmy. Oprócz tego pozapłacowe świadczenia stanowią pewien rodzaj podwyżki dla pracownika. Taka dodatkowa forma wynagrodzenia często jest nawet bardziej korzystna, ze względu na dopasowanie do potrzeb osoby zatrudnionej, a zdarza się, że jest po prostu tańsza niż podwyżka w formie pieniężnej.

Benefity pracownicze – przychód pracownika

Każde świadczenie, jakie otrzymuje pracownik ze stosunku pracy, stanowi dla niego przychód. Takim przychodem jest nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również świadczenia pieniężne świadczone za pracownika oraz inne świadczenia nieodpłatne lub częściowo odpłatne.

W niektórych sytuacjach wartość osiągniętego przez pracownika przychodu ze stosunku pracy może zostać zwolniona z podatku dochodowego. Jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Zatem podstawowym warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest finansowanie świadczeń w całości z ZFŚS. W przeciwnym wypadku, gdy oferowane benefity będą zakupione ze środków obrotowych pracodawcy, otrzymany z tego tytułu przychód przez pracownika będzie podlegał opodatkowaniu.

W przypadku świadczeń częściowo odpłatnych przychód pracownika ustala się na podstawie art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń (ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a) a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Łączenie się spółek – aspekt prawny i rachunkowy

CiRZ_07-08_82.jpg

Coraz częściej, ze względu na wymagający rynek oraz w celu dalszego i szybkiego rozwoju, dobrze prosperujące spółki o podobnym profilu decydują się na połączenie. Takie rozwiązanie zwiększa efektywność przedsiębiorstw, zmniejszając koszty działalności oraz daje możliwość osiągnięcia efektów synergii.

Read more

Ujemny kapitał jednostki

CiRZ_07-08_74.jpg

Ujemny kapitał własny jednostki to zagrożenie dla kontynuacji jej działalności. W takiej sytuacji jednostki mogą podjąć decyzję o kontynuowaniu działalności, tj. podjąć działania restrukturyzacyjne i sporządzać sprawozdanie bądź też rozpocząć proces likwidacji lub upadłości, co spowoduje, że jednostka będzie zobowiązana sporządzić sprawozdanie przy braku kontynuacji działalności.

Read more

Zasada istotności w rachunkowości

CiRZ_07-08_70.jpg

Zgodnie z ustawą o rachunkowości prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest podstawą sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Aby dane wykazane w sprawozdaniu finansowym były rzetelne i jasno przedstawiały obraz jednostki, wymagana jest znajomość zasad rachunkowości, a także ich prawidłowa interpretacja i stosowanie.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama