Wzrost efektywności pracy oraz poprawa wydajności produkcji to jedne z podstawowych kierunków zmian organizacyjnych. Oba te procesy znajdują się w centrum zainteresowania koncepcji Six Sigma, która zyskuje na popularności w przedsiębiorstwach skoncentrowanych na doskonaleniu jakości.

Tym, co wyróżnia podejście Six Sigma jest przełożenie wymagań klienta na właściwości jakościowe procesu lub produktu. Podstawą metody jest standard zmienności procesu, który wyraża się za pomocą odchylenia standardowego (oznaczanego jako σ – sigma), zgodnie z którym w doskonałym procesie nie może powstawać więcej niż 3,4 wad na każdy milion wyprodukowanych wyrobów. Osiągnięcie takiego poziomu doskonałości jest trudne, dlatego w metodzie tej stosuje się szereg metod, technik i narzędzi sterowania procesem.

Zarządzanie za pomocą Six Sigma opiera się na cyklu DMAIC (Define – Measure – Analyze – Improve – Control), który określa kolejne etapy wdrażania tej metody. Pierwsza z faz polega na wyznaczeniu cechy lub zespołu cech krytycznych dla jakości. W fazie drugiej dokonuje się zbadania procesu w celu uzyskania danych liczbowych, które następnie są analizowane. Na tej podstawie dokonywane jest doskonalenie procesu, polegające na podjęciu działań, których celem jest eliminacja czy redukcja błędów. Ostatnią z faz jest kontrola, która ma prowadzić do zapewnienia stałości w ramach wdrożonych rozwiązań. Niekiedy cykl DMAIC uzupełnia się o jeszcze jedną fazę „S” (standaryzację), której celem jest utrwalenie rozwiązania w praktyce produkcyjnej.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Dokumentacja pracownicza

CiRZ_07-08_92.jpg

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikających z przepisów prawa pracy, jest prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Obowiązek ten nałożony został na pracodawców w treści art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy. Rzetelne jego dopełnienie jest szczególnie istotne ze względu na moc dowodową gromadzonych dokumentów, które pozwolą pracodawcy wykazać prawidłową realizację ciążących na nim obowiązków związanych z nawiązaniem stosunku pracy.

Read more

Sygnaliści pod ochroną

CiRZ_07-08_85.jpg

Parlement Europejski przyjął dyrektywę o ochronie sygnalistów – osób, które nagłaśniają i informują o nielegalnej lub nieuczciwej działalności , z którą spotykają się w miejscu pracy. Kto może zostać sygnalistą? Jak zgłaszać nadużycia? Jak wygląda ochrona sygnalistów na gruncie prawa polskiego?

Read more

Rachunek kosztów działań sterowany czasem – współczesne spojrzenie na koszty

CiRZ_07-08_44.jpg

Koszt to zużycie zasobów wyrażone w mierniku pieniężnym. Z kosztem związany jest rachunek kosztów, czyli ogół czynności pozwalający na przewidywanie poziomu kosztów, ich pomiar, wycenę, prezentację. Rachunek kosztów działań to metodologia pomiaru kosztów oraz efektów pojedynczych działań, zasobów oraz obiektów kosztowych. Działania definiowane są jako praca wykonywana w ramach organizacji. Praca, działania oraz procesy są determinowane przez czas. Czas – wielkość bezwzględna, absolutna, niezależna od przestrzeni oraz warunków fizycznych. Czas upływa, a w przedsiębiorstwie upływ czasu determinuje poziom kosztów. Każda czynność, działanie i proces trwa, i jest wykonywane w określonym czasie. Za czas wykonywania danego działania należy zapłacić. Czas należy rozliczyć.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama