int(1) int(2) Cash Flow jako podstawowe narzędzie nadzoru płynności finansowej firmy | Controlling | Controlling i Rachunkowość Zarządcza

Planowanie finansowe jest kluczowe dla funkcjonowania każdej firmy, gdyż plan finansowy stanowi swojego rodzaju zbiór wytycznych, których należy się trzymać. Działanie wg planu pozwala firmie kontrolować swoje finanse, ale przede wszystkim umożliwia ocenę ryzyk (w szczególności w przypadku odchyleń od planu) i podejmowanie działań naprawczych, póki nie jest za późno.

Rachunek przepływów pieniężnych, czyli cash flow, stanowi istotny element danych finansowych każdej firmy. Proces planowania cash flow (budżetowanie) jest powiązany z procesem prognozowania danych w rachunku zysków i strat w bilansie organizacji. Z tego powodu nie można go traktować odrębnie, lecz w połączeniu z pozostałymi elementami wymienionych danych finansowych. Dane historyczne stanowią podstawę do planowania, w związku z tym musimy mieć do tegoż planowania solidne i wiarygodne dane.

W cash flow „historycznym” są prezentowane przepływy, które nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym – w podziale na działalności operacyjną, inwestycyjną i finansową.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

MSSF 15: Przychody z umów z klientami

CiRZ_1_2020_44.jpg

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 15 Przychody z umów z klientami jest stosunkowo nowym standardem, który funkcjonuje już od stycznia 2018 r. Zastępuje on MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz MSR 18 Przychody, jak również wydane interpretacje KIMSF, a zatem ma zastosowanie do prawie wszystkich umów zawartych z klientami.

Czytaj więcej

Ocena ryzyka bankructwa z wykorzystaniem narzędzi controllingu

CiRZ_1_2020_9.jpg

Ryzyko jest stałym elementem działalności przedsiębiorstw. Powszechnie kojarzy się z nieoczekiwanymi stratami. Wykrywanie i unikanie sytuacji ryzyka jest jednym z głównych celów zarządzania przedsiębiorstwem, a zarządzanie ryzykiem, poprzez ocenę i zabezpieczenie ryzyka, stanowi kluczowy czynnik równowagi pozycji rynkowej biznesu.

Czytaj więcej

Inwentaryzacja składników majątku jednostki i różnice inwentaryzacyjne

CiRZ_12_24.jpg

Stany ewidencyjne poszczególnych składników majątkowych jednostki na kontach księgowych mogą się różnić od ich rzeczywistego stanu. W związku z tym, aby dokonać weryfikacji danych z ksiąg rachunkowych z posiadanym stanem rzeczywistym, przeprowadza się inwentaryzację wszystkich składników majątku.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama