Zmiany w MSR/MSSF od lutego 2021

Tekst otwarty nr 2/2021

Firmy prowadzące księgi rachunkowe zgodnie z MSR/MSSF muszą wraz z nowym rokiem obrotowym, zaczynającym się 1 stycznia 2021 r., stosować zatwierdzone przez Komisję UE zmiany w pięciu międzynarodowych standardach rachunkowości. Zmiany są związane z uwzględnieniem w standardach reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.

Zmiany w MSR/MSSF od lutego 2021

Rok 2020 przyniósł stosunkowo mało zmian w międzynarodowych standardach rachunkowości, w porównaniu do lat 2018-2019, kiedy to zaczęły obowiązywać trzy nowe standardy: MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”, MSSF 9 „Instrumenty finansowe” oraz MSSF 16 „Leasing”. Obecnie, tj. 14 stycznia 2021 r., Komisja UE zatwierdziła zmiany zaproponowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w:

  • MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”, (zmiany dotyczą tymczasowych odstępstw od stosowania szczególnych wymogów rachunkowości zabezpieczeń),
  • MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” (zmiany dotyczą określenia podstawy określenia przepływów pieniężnych wynikających z umowy w wyniku reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej),
  • MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” (zmiany dotyczą ujawniania informacji związanych z reformą wskaźnika referencyjnego stopy procentowej),
  • MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (tu zmiany dotyczą wyceny w zamortyzowanym koszcie oraz na tymczasowych odstępstwach od stosowania szczególnych wymogów rachunkowości zabezpieczeń),
  • MSSF16 „Leasing” (zmiany dotyczą tymczasowych odstępstw związanych z reformą wskaźnika referencyjnego stopy procentowej).

Jak widać, większość tych zmian wynika z reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej. Termin „reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej” odnosi się do obejmującej cały rynek reformy polegającej na zastępowaniu wskaźnika referencyjnego stopy procentowej alternatywnymi wskaźnikami referencyjnymi (wskazanych m.in. w sprawozdaniu Rady Stabilności Finansowej z lipca 2014 r. pt. „Reforming Major Interest Rate Benchmarks”).

Rozporządzenie Komisji UE wprowadzające te zmiany wejdzie w życie 3 lutego 2021 r. i ma zastosowanie najpóźniej wraz z rozpoczęciem pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2021 r. lub później.

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
  • rozporządzenie Komisji (UE) 2021/25 z 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39 oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 4, 7, 9 i 16. – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 14 stycznia 2021 r. nr L 11.

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Od 1 kwietnia 2021 r. zmienią się stopy procentowe składki wypadkowej

W nowym okresie rozliczeniowym, rozpoczynającym się 1 kwietnia 2021 r., stopy procentowe składek na ubezpieczenie wypadkowe według PKD ulegną zmianie. W 14 grupach działalności stopa procentowa zostanie obniżona, a w 9 grupach wzrośnie.

Czytaj więcej

Kryteria techniczne dla kas on‑line i kas z elektronicznym zapisem kopii

Od 1 maja 2021 r. kryteria i warunki techniczne dla kas rejestrujących zostaną określone w dwóch nowych rozporządzeniach. Jedno z nich będzie regulowało kwestie warunków technicznych stosowania kas online, a w szczególności dotyczące wystawiania e-paragonów. W drugim zostaną określone kryteria, warunki techniczne i wymagania dla kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii. Spełnienie tych wymagań pozwoli podatnikom nadal korzystać z kas z elektronicznym zapisem kopii, w okresie, na który zostały wydane potwierdzenia warunków technicznych ich użytkowania.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama