Minister Finansów zarządził zaniechanie poboru podatku od niektórych dochodów uzyskanych w związku z wykonaniem umów offsetowych wymienionych w rozporządzeniu.

Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Chodzi o dochody z tytułu nieodpłatnego nabycia:

  1. środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
  2. prawa do używania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), na podstawie umowy użyczenia lub umowy o podobnym charakterze,
  3. usług szkoleniowych.

     

Footnotes / Bibliography / Legal basis
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych – Dz.U. z 2019 r. poz. 41.

Source: Monitor Księgowego no. 2/2019

Also check

Kaizen Inspiration Tour (Japonia, 30.09.-11.10.)

Dla wszystkich tych, którzy chcą poczuć i zrozumieć czym jest kaizen oraz zobaczyć na własne oczy najlepsze na świecie praktyki leanowe, Wydawnictwo Explanator we współpracy z ATML Polska przygotowało ofertę wyjazdu studyjnego do Japonii.

Read more

MPiT tworzy Czarną Księgę niedozwolonych praktyk

MPiT zachęca przedsiębiorców do zgłaszania wszelkich barier napotkanych na rynkach innych państw członkowskich. Szczególnie dotyczy to delegowania pracowników. Skargi te posłużą do opracowania Czarnej Księgi dot. bezprawnych praktyk utrudniających delegowanie pracowników, a także innych barier i ograniczeń, które utrudniają korzystanie ze wszystkich czterech swobód rynku wewnętrznego: przepływu towarów, osób, usług i kapitału.

Read more

Nowe rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków

CiRZ_07-08_6.jpg

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zakłada dalsze uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zaproponowano także rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama