NSA wydał precedensowy wyrok w sprawie pracowników korzystających ze służbowych samochodów do celów prywatnych. Jego zdaniem ustalany z tego tytułu zryczałtowany przychód obejmuje również koszty paliwa. Tym samym nie zgodził się ze stanowiskiem prezentowanym w tej kwestii od lat przez organy podatkowe.

Spór pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi w kwestii rozliczania paliwa tankowanego do samochodów służbowych wykorzystywanych przez pracowników do celów prywatnych ciągnie się od ponad trzech lat, tj. odkąd w 2015 r. weszły w życie przepisy art. 12 ust. 2a–2c u.p.d.o.f. Przypomnijmy, że na ich podstawie każdy pracodawca ma obowiązek doliczyć pracownikowi zryczałtowany przychód, w przypadku gdy nieodpłatnie wykorzystuje on samochód służbowy do celów prywatnych. Wysokość tego ryczałtu jest uzależniona od pojemności silnika użytkowanego samochodu i wynosi odpowiednio 250 zł lub 400 zł miesięcznie.

Niekorzystne stanowisko organów podatkowych

Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach potwierdzają, że w ww. kwotach mieści się nie tylko przychód z tytułu udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego, ale również przychód z tytułu opłacenia przez pracodawcę ubezpieczenia OC i AC, wydatków na wymianę części, naprawy i przeglądy. Organy nie zgadzają się natomiast na to, że kwoty te obejmują także wartość zatankowanego przez pracodawcę paliwa. Uważają, że jest to odrębne świadczenie generujące przychód u pracownika, od którego należy pobierać zaliczkę na PIT. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z 30 maja 2018 r., sygn. akt: 0112-KDIL3-1.4011.224.2018.1.KS, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że:

(...) W sytuacji zatem, gdy pracodawca zdecyduje się dodatkowo pokrywać wydatki na zakup paliwa, które będzie następnie zużyte na cele inne niż służbowe, wówczas nieodpłatne świadczenie pracodawcy polegające na udostępnieniu zakupionego paliwa i wykorzystaniu go w celach prywatnych przez pracownika jest odrębnym świadczeniem stanowiącym opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy, którego wartość należy ustalić w oparciu o art. 12 ust. 3 ww. ustawy, tj. według zasad określonych w art. 11 ust. 2–2b tej ustawy.

Tym samym – oprócz zryczałtowanej kwoty przychodu z nieodpłatnych świadczeń z tytułu wykorzystywania samochodów do celów prywatnych (wynikającej z ww. art. 12 ust. 2a ustawy) – Spółka powinna do przychodów pracowników ze stosunku pracy doliczać dodatkowy przychód z nieodpłatnych świadczeń z tytułu zużywania w trakcie jazd prywatnych nabytego przez spółkę paliwa.

Korzystne stanowisko sądów administracyjnych

Ze stanowiskiem organów podatkowych nie zgadzają się sądy administracyjne. W wydawanych wyrokach twierdzą, że przepisy regulujące kwestię ryczałtów z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych nie określają wprost, co mieści się w pojęciu „wykorzystywanie”. Z tego powodu uznają, że przepisy te dotyczą samochodu z paliwem, gdyż tylko taki nadaje się do używania. Ich zdaniem nie chodzi w nich wyłącznie o samochód jako urządzenie, tylko o samochód z możliwością jego użycia. Samochód służbowy to samochód gotowy do jazdy z zapewnionym paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi. Tylko wówczas jest możliwe jego skuteczne wykorzystywanie (por. wyrok WSA w Opolu z 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt: I SA/Op 2/17, czy wyrok WSA w Gliwicach z 27 lutego 2018 r., sygn. akt: I SA/Gl 1064/17 – oba wyroki są nieprawomocne).

Przełomowe stanowisko NSA

Sporną kwestią zajął się w końcu NSA. W wyroku z 10 lipca 2018 r., sygn. akt: II FSK 1185/16, uznał, że zryczałtowany przychód z tytułu nieodpłatnego korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje także udostępnione pracownikowi paliwo. Podkreślił, że świadczeniem pracodawcy nie jest wyłącznie samo udostępnienie samochodu, ale również zapewnienie jego prawidłowego używania, w tym ponoszenie związanych z nim wydatków. Nieprawidłowym jest zatem dzielenie pewnych kosztów eksploatacyjnych, takich jak wymiana opon, koszty napraw czy ubezpieczenia, z jednoczesnym pominięciem paliwa.

Należy mieć nadzieję, że korzystne dla pracowników stanowisko zaprezentowane przez NSA w omawianej kwestii wpłynie na zmianę dotychczasowej opinii organów podatkowych w tej sprawie. Co prawa wyrok NSA wiąże tylko w indywidualnej sprawie, która była przedmiotem rozstrzygnięcia sądu, ale można przyjąć, że podatnicy, którzy uzyskali niekorzystne interpretacje podatkowe dotyczące tego problemu, mają teraz większą szansę na pozytywne rozstrzygnięcie swojej sprawy na drodze sądowej. Mogą również spróbować złożyć korektę dotychczasowych rozliczeń i wnioskować o zwrot pobranych od paliwa zaliczek na PIT, które biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie NSA, można uznać za nienależnie pobrane.

Footnotes / Bibliography / Legal basis
  • Art. 12 ust. 2a–2c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509.

Source: Biuletyn Głównego Księgowego 9/2018 z 20 września 2018 r.

Also check

Komunikacja i etyka w administracji publicznej i w biznesie [konferencja]

Co kryje się pod sformułowaniem sprawna komunikacja i jak ją doskonalić – o tym porozmawiamy ze specjalistami – coachami, trenerami personalnymi, audytorami i członkami najwyższego kierownictwa spółek kapitałowych na konferencji pt. Komunikacja i etyka w administracji publicznej i w biznesie.  Bezpłatna konferencja pod patronatem Ministerstwa Finansów, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Prezydenta Miasta Rybnika odbędzie się 11 czerwca 2019 roku na rybnickim kampusie.

Read more
Open access no. 6/2019

MF pracuje nad opodatkowaniem reklam cyfrowych

MF pracuje nad przepisami regulującymi kwestię opodatkowania przedsiębiorstw cyfrowych, póki co w zakresie tzw. digital advertising tax, czyli opodatkowania reklam cyfrowych – powiedziała dziennikarzom Minister Finansów Teresa Czerwińska, w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Read more
Open access no. 6/2019

Udział w firmowych grillach to nie przychód

Maj to miesiąc rozpoczynający sezon imprez grillowych organizowanych przez pracodawców dla pracowników. Warto wiedzieć, że branie udziału w tego rodzaju imprezach nie oznacza dodatkowego przychodu ze stosunku pracy. Potwierdzają to organy podatkowe.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama