Projekt rozszerza listę podmiotów zaliczanych do tzw. jednostek obowiązanych, czyli podmiotów, które powinny stosować przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Projekt zakłada też doprecyzowanie desfinicji beneficjenta rzeczywistego i wprowadzenie obowiązku rejestracji podmiotów zajmujących się obrotem kryptowalutami.

12 stycznia 2021 r. rząd przyjął projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Projekt przewiduje, aby do listy instytucji obowiązanych, dodać przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na:

  • obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami,
  • przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie tymi towarami (w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się być ze sobą powiązane).

Zmiany mają też dotyczyć:

  • definicji ustawowych, w tym m.in. definicji beneficjenta rzeczywistego oraz mechanizmu weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych,
  • zasad przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Projekt zakłada też wprowadzenie obowiązku:

  • publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne,
  • rejestrowania „podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi a fiducjarnymi” i „dostawców kont waluty wirtualnej”.

W założeniach projektodawców zmiany wprowadzane projektem mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw (z kilkoma wyjątkami).

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw – opublikowany 12 stycznia 2021 r. na www.rcl.gov.pl

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 2/2021

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

5 stycznia 2021 r., ale z mocą od 1 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2021

Doręczenia elektroniczne

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama