Dla przedsiębiorstw najważniejszym celem umożliwiającym przetrwanie na rynku jest niewątpliwie maksymalizacja zysków. Jednak celów jest zdecydowanie więcej, dąży się do osiągnięcia jednocześnie wielu celów tworzących tzw. wiązkę celów. Jakie są najważniejsze cele, do których powinno się dążyć? Jakie wskaźniki wybrać do pomiaru stopnia ich realizacji?

W potocznym rozumieniu pojęcie „celu” oznacza zamierzenie, coś, co ma być osiągnięte w przyszłości. Cel wyraża sens istnienia człowieka, przedsiębiorstwa, dowolnego systemu społecznego. Natomiast z analitycznego punktu widzenia i w odniesieniu do zinstytucjonalizowanych form organizacyjnych, cel stanowi formalnie ustalone i przewidywane przedsięwzięcie, wynikające z potrzeb własnych systemu (przedsiębiorstwa) oraz z otoczenia, w którym ono funkcjonuje.

Cele wyrażają określone potrzeby, a równocześnie są ich konkretyzacją. Cele są opisywane przez zespół własności technicznych, ekonomiczno-produkcyjnych i użytkowych danego przedsięwzięcia wraz z odpowiadającymi im miernikami ilościowymi i jakościowymi (Stabryła 2000, s. 41).

Cel oznacza określony przedmiotowo i podmiotowo, przyszły, pożądany stan lub rezultat działania organizacji, możliwy (przewidziany) do osiągnięcia w terminie lub okresie mieszczącym się w przedziale czasu, objętym wieloletnim lub krótkookresowym planem działania. Każda organizacja dąży do osiągnięcia jednocześnie wielu celów tworzących tzw. wiązkę celów.

Nie tylko maksymalizacja zysku

Dla organizacji gospodarczych, takich jak funkcjonujące na rynku przedsiębiorstwo, najważniejszym celem umożliwiającym przetrwanie jest maksymalizacja zysku (Peszko 1997, s. 41–43). Cele organizacyjne to stany, które przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć w określonym przedziale czasu. Cele wytyczają szerokie zamierzenia firmy i określone zadania, które wzmacniają jej zdolność przetrwania i ukierunkowują działania wszystkich członków. Traktując cel jako kamień milowy i punkt kontrolny w przyszłości, można powiedzieć, że wskazuje on drogę w kierunku urzeczywistniania wizji i służy jako punkt odniesienia podczas oceny wyniku podejmowanych działań. Osiągnięcie celów przez jednostkę pozwala jej zrealizować wizję (Prussak 2003, s. 73). Wśród celów przedsiębiorstwa można wymienić (Lendzion, Stankiewicz-Mróz 2005, s. 67):

  • misję (określenie, w jaki sposób organizacja chce służyć społeczeństwu),
  • cele kierunkowe pierwszego stopnia (stany, do których dąży organizacja jako całość),
  • cele kierunkowe drugiego stopnia (stany, do których dążą poszczególne części organizacji),
  • cele konkretne (formalnie określone zadania, które powinny być osiągnięte w wyznaczonym czasie).

Według innych autorów (Strużycki 2004, s. 108; Griffin 1996, s. 214; Griffin 2013, s. 178), wśród celów przedsiębiorstwa, adekwatnych do szczebli decyzyjnych, wyróżnia się:

  • podstawowy cel organizacji (misja),
  • cele strategiczne (ustalone na najwyższym szczeblu dla najwyższego kierownictwa organizacji),
  • cele taktyczne (ustalone na średnim szczeblu dla kierownictwa średniego szczebla organizacji),
  • cele operacyjne (ustalone na najniższym szczeblu dla kierownictwa niższego szczebla organizacji).

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Dane osobowe w programach księgowych – obowiązki RODO

CiRZ_07-08_88.jpg

Przedsiębiorcy mają obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) – również w przypadku gdy wykorzystują takie dane wyłącznie w celach księgowych, np. w celu wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji i ksiąg rachunkowych. Obowiązek przestrzegania przepisów RODO dotyczy także danych osobowych pracowników. W artykule wskazujemy, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach (podatnikach i pracodawcach) w związku z wykorzystywaniem przez nich danych osobowych w celach księgowych.

Read more

Idea zarządzania strategicznego

CiRZ_07-08_65.jpg

Zarządzanie strategiczne pełni w przedsiębiorstwie kluczową rolę. Obejmuje tak istotną dziedzinę zarządzania firmą jak opracowanie i implementacja jej strategii, bez której trudno byłoby konkurować w zmiennym otoczeniu rynkowym.

Read more

Marginalne zyski – mikrosposoby na sukcesy w firmi

CiRZ_07-08_82.jpg

Czy mikrozmiany mogą pomóc w sukcesie? Większość osób widzi sukcesy wyłącznie na samym końcu pewnego procesu, gdy ktoś coś wygra albo dane firmowe pokażą znaczny wzrost zysku. Widzimy tylko to, co duże. Tego, co jest małe nie zauważamy. Szybko zauważymy potężnego słonia drepczącego po ulicach w mieście, a nie zauważymy pracowitych małych pszczół, które zapylają kwiaty i dają zdrowy pyszny miód. Z marginalnymi zmianami jest podobnie. Są bardzo ważne w naszym codziennym życiu, jednak nie przywiązujemy do nich odpowiedniej wagi.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama