Fuzje i przejęcia są transakcjami przeprowadzanymi przez przedsiębiorstwa w celu realizacji określonych zamierzeń strategicznych i finansowych1. W obecnych warunkach rynkowych, charakteryzujących się dużą zmiennością i nieprzewidywalnością, tego typu działania (skutecznie zrealizowane) mogą stanowić główne źródło przewagi konkurencyjnej dla nowoczesnych podmiotów, które aby przetrwać i się rozwijać muszą optymalnie wykorzystywać swoje zasoby materialne i niematerialne, właściwie identyfikować rynki zbytu oraz redukować wszelkiego rodzaju ryzyka związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Udane fuzje przedsiębiorstw mogą determinować wzrost wartości łączących się podmiotów. Sukces transakcji uwarunkowany jest jednak spełnieniem szeregu przesłanek, wśród których wymienić można: umiejętności i postawę kierownictwa odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia, właściwe przygotowanie i zaangażowanie na poszczególnych etapach procesu oraz świadomość dynamiki zmian i ich konsekwencji dla organizacji.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Zdyskontowane przepływy pieniężne z uwzględnieniem ryzyka

Read more

KPI w detalu, cyli biznesowe Quo vadis

Read more

Ciąć koszty czy przemodelować marketing?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement