Według definicji – KPI (ang. Key Performance Indicators) to kluczowe wskaźniki danej organizacji używane w procesie pomiaru osiągania jej celów. Zastosowanie finansowych wskaźników KPI ma zatem za zadanie weryfikację stopnia osiągnięcia celów finansowych stawianych przed przedsiębiorstwem. Wykorzystanie tego narzędzia z jednej strony może dostarczyć danych do przeprowadzenia analiz efektywności i ryzyka, z drugiej zaś formułowania planów i związanych z nimi zadań na przyszłość.

W ramach wspomnianych podstawowych celów finansowych wyróżnia się:

  • poprawę efektywności,
  • utrzymanie płynności finansowej,
  • optymalizację struktury kapitału.

Ocenie stopnia realizacji powyższych celów służą odpowiednio następujące finansowe wskaźniki KPI:

  • rentowności,
  • płynności,
  • wspomagania finansowego.

Wskaźniki rentowności

Jednym z głównych wyznaczników działalności gospodarczej jest zysk. Relacje zysku osiągniętego przez firmę do różnych kategorii ekonomicznych wyrażają wskaźniki rentowności. Różnią się one między sobą pozycją wyniku finansowego, która została wybrana, aby reprezentować zysk firmy, oraz wielkością, do której miara ta jest porównywana. Należy jednak zauważyć, że podstawową, najczęściej używaną miarą zysku we wskaźnikach rentowności jest zysk netto. Wskaźniki tego typu są często przytaczane jako mierzące stopę zysku.

Rentowność określa w sposób zasadniczy możliwości finansowe podmiotu gospodarczego. W dłuższym czasie jest ona warunkiem niezbędnym prowadzenia pomyślnej działalności, gdyż stanowi podstawowe wewnętrzne źródło powstawania środków finansowych firmy. Wskaźniki rentowności określają efektywność użycia kapitałów własnych i posiadanego majątku.

Do najpowszechniej stosowanych miar rentowności przedsiębiorstw zalicza się rentowność sprzedaży ROS (ang. Return on Sales), który informuje o wielkości zysku netto przypadającego na jednostkę (złotówkę) przychodów ze sprzedaży. Ogólna formuła tego wskaźnika przedstawia się następująco:

ROS =

ZN

× 100 [%]

S

gdzie:

ROS – wskaźnik rentowności sprzedaży,

ZN – zysk netto,

S – przychody ze sprzedaży netto.

Kolejny ze wskaźników – wskaźnik rentowności majątku ROA (ang. Return on Assets) informuje o wielkości zysku przypadającej na jednostkę wartości zaangażowanego w przedsiębiorstwie majątku. Obliczany jest on według następującej formuły:

ROA =

ZN

× 100 [%]

A

gdzie:

ROA – wskaźnik rentowności aktywów,

ZN – jw.,

A – wartość aktywów.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Dane osobowe w programach księgowych – obowiązki RODO

CiRZ_07-08_88.jpg

Przedsiębiorcy mają obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) – również w przypadku gdy wykorzystują takie dane wyłącznie w celach księgowych, np. w celu wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji i ksiąg rachunkowych. Obowiązek przestrzegania przepisów RODO dotyczy także danych osobowych pracowników. W artykule wskazujemy, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach (podatnikach i pracodawcach) w związku z wykorzystywaniem przez nich danych osobowych w celach księgowych.

Read more

Idea zarządzania strategicznego

CiRZ_07-08_65.jpg

Zarządzanie strategiczne pełni w przedsiębiorstwie kluczową rolę. Obejmuje tak istotną dziedzinę zarządzania firmą jak opracowanie i implementacja jej strategii, bez której trudno byłoby konkurować w zmiennym otoczeniu rynkowym.

Read more

Marginalne zyski – mikrosposoby na sukcesy w firmi

CiRZ_07-08_82.jpg

Czy mikrozmiany mogą pomóc w sukcesie? Większość osób widzi sukcesy wyłącznie na samym końcu pewnego procesu, gdy ktoś coś wygra albo dane firmowe pokażą znaczny wzrost zysku. Widzimy tylko to, co duże. Tego, co jest małe nie zauważamy. Szybko zauważymy potężnego słonia drepczącego po ulicach w mieście, a nie zauważymy pracowitych małych pszczół, które zapylają kwiaty i dają zdrowy pyszny miód. Z marginalnymi zmianami jest podobnie. Są bardzo ważne w naszym codziennym życiu, jednak nie przywiązujemy do nich odpowiedniej wagi.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama