Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w ramach RODO obligatariuszy będących osobami fizycznymi, nabywającymi obligacje emitowane przez spółki komandytowo-akcyjne. W opracowaniu zaprezentowano rolę spółek komandytowo-akcyjnych w procesie emisji obligacji, ich obowiązki informacyjne jako administratorów danych osobowych wobec obligatariuszy, rodzaje przetwarzanych danych osobowych obligatariuszy oraz ich odbiorców, a także cele i związane z nimi podstawy prawne przetwarzania i przechowywania tych danych.

Obowiązki informacyjne emitenta obligacji na przykładzie spółek komandytowo-akcyjnych

Spółka komandytowo-akcyjna jako emitent obligacji

Emisja obligacji stanowi jedną z form pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorców. Obligatariusze udostępniają emitentowi środki pieniężne na poczet prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (np. na zakup nowoczesnych maszyn produkcyjnych, urządzeń czy technologii) w zamian za korzyści w postaci odsetek, udziału w zyskach emitenta (obligacje partycypacyjne) czy objęcia akcji (obligacje zamienne).

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o obligacjach¹, obligacje mogą emitować spółki komandytowo-akcyjne. Uchwały walnego zgromadzenia w sprawach emisji obligacji wymagają – pod rygorem nieważności – zgody wszystkich komplementariuszy (art. 146 §2 pkt 6 KSH²). Ponadto, wzmianka dotycząca uchwały o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w zamian za te obligacje, wskazująca maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a także wzmianka o prawie obligatariuszy będących w posiadaniu obligacji partycypacyjnych do udziału w zysku emitenta podlegają wpisowi do KRS (art. 38 pkt 7 lit.g ustawy o KRS³ w zw. z art. 19 ust. 3 i art. 18 ust. 2 ustawy o obligacjach). Świadczenia wynikające z obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z nimi prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy określają warunki emisji, które należy złożyć w sądzie rejestrowym właściwym dla emitenta. W ich ramach emitent może zdecydować o ustanowieniu zgromadzenia obligatariuszy, stanowiącego reprezentację ogółu obligatariuszy uprawnionych z obligacji danej serii.

W okresie trwania stosunku prawnego łączącego emitenta obligacji (t.j. spółkę komandytowo-akcyjną) z obligatariuszami będącymi osobami fizycznymi, obejmującego emisję obligacji, realizację wynikających z nich świadczeń i praw, wykup obligacji oraz ewentualne dochodzenie i obronę przed związanymi z tymi czynnościami roszczeniami, dochodzi do przetwarzania danych osobowych obligatariuszy. Wiąże się to z określonymi obowiązkami nałożonymi na emitenta obligacji jako administratora danych osobowych wobec właścicieli obligacji (t.j. osób, których dane są przetwarzane).

Pozostałe 78% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Strategia w świecie VUCA

Strategia w świecie VUCA

Termin VUCA jako akronim słów: nieprzewidywalność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność został stworzony przez amerykańską Akademię Wojskową pod koniec lat 90. i w niedługim czasie zaczął być używany do analizy otoczenia przedsiębiorstwa, charakteryzowanego przez ciągle zmieniającą się rzeczywistość1. Globalne środowisko biznesowe wpływa na ryzyko każdego przedsiębiorstwa. Ważne jest przeanalizowanie przyszłych scenariuszy z innych rynków i sektorów. Należy odpowiedzieć na pytanie, co przyniesie jutro w następstwie decyzji zarządczych. Stąd menedżerowie powinni zmienić sposób myślenia o własnym biznesie. Ryzyko związane z działaniami i decyzjami organizacji dotyczy nie tylko jej samej, lecz także rozciąga się na wiele podmiotów wokół, często z nią bezpośrednio nawet niezwiązanych. Każde przedsiębiorstwo jest narażone na ryzyko decyzji innych podmiotów. Stąd menedżerowie powinni stale brać pod uwagę, że ryzyko może pojawić się z najmniej oczekiwanej strony.

Czytaj więcej

Tokenizacja papierów wartościowych sposobem na pozyskanie kapitału przez spółkę akcyjną

Tokenizacja papierów wartościowych sposobem na pozyskanie kapitału przez spółkę akcyjną

Celem artykułu jest przedstawienie prawnej dopuszczalności tokenizacji papierów wartościowych (obligacji i akcji) oraz jej wpływu na pozyskiwanie kapitału z tego źródła przez spółki akcyjne. Analizie poddano możliwość, w świetle obowiązujących przepisów, nadania ww. papierom technologicznej formy tokenów przy zachowaniu przez nie charakteryzujących je cech, obejmujących m.in.: ich związek z prawem majątkowym, realizację związanych z nimi świadczeń oraz ich zbywalność. Zweryfikowano ponadto ekonomiczną opłacalność tego sposobu finansowania działalności przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę jego zalety i wady.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama