Grupa spółek, obejmująca spółkę dominującą wraz ze spółkami zależnymi, tworzy strukturę holdingową. Celem jej tworzenia jest przyjęcie przez uczestniczące w niej spółki wspólnej strategii rynkowej, umożliwiającej ustalenie interesu gospodarczego całej grupy. Istotną kwestią funkcjonowania grupy spółek jest wykorzystywanie przez te podmioty instytucji prawnej „wiążących poleceń”. Zasady ich wydawania, przyjmowania oraz konsekwencje ich realizacji określa Kodeks spółek handlowych. Wprowadzenie do porządku prawnego regulacji koncernowych, normujących stosunki prywatno-prawne między spółką dominującą i jej spółkami zależnymi ukierunkowane zostało na ochronę interesu wierzycieli, członków organów oraz wspólników.

Grupa spółek w praktyce

Pojęcie grupy spółek

Zgodnie z art. 4 §1 pkt 51 Kodeksu spółek handlowych, przez grupę spółek należy rozumieć spółkę dominującą i spółkę lub spółki zależne będące spółkami kapitałowymi, kierujące się, zgodnie z uchwałą o uczestnictwie w grupie spółek, wspólną strategią w celu realizacji wspólnego interesu (interes grupy spółek), uzasadniającą sprawowanie przez spółkę dominującą jednolitego kierownictwa nad spółką zależną lub spółkami zależnymi. Przy czym – w kontekście ww. definicji grupy kapitałowej – spółka dominująca oznacza spółkę kapitałową w przypadku, gdy alternatywnie:

dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu), także jako zastawnik, użytkownik lub w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) oraz na podstawie porozumień z innymi osobami,

jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) lub spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) lub spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) lub spółdzielni (spółdzielni zależnej),

dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej lub na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez zawarcie między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.

Spółka zależna oznacza natomiast spółkę kapitałową kontrolowaną przez spółkę dominującą (por. art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy o rachunkowości).

Obowiązki i uprawnienia spółki dominującej

Spółka dominująca ma obowiązek zawiadomić spółkę kapitałową zależną o powstaniu stosunku dominacji w terminie 2 tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji/udziałów spółki dominującej, reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki zależnej. Nabycie lub wykonywanie praw z akcji/udziałów przez spółkę zależną uważa się za nabycie lub wykonywanie praw przez spółkę dominującą. Akcjonariusz (wspólnik, członek zarządu lub rady nadzorczej) spółki kapitałowej może żądać, aby spółka handlowa, która jest wspólnikiem lub akcjonariuszem w tej spółce udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej wspólnikiem/akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej. Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. Odpowiedzi na ww. pytania należy udzielić uprawnionemu oraz właściwej spółce kapitałowej w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli żądanie udzielenia odpowiedzi doszło do adresata później niż na dwa tygodnie przed dniem, na który zwołano zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie), wówczas bieg terminu do jej udzielenia rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym zakończyło się zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie). Od dnia rozpoczęcia biegu terminu udzielenia odpowiedzi do dnia jej udzielenia zobowiązana spółka handlowa nie może wykonywać praw z akcji/udziałów w spółce kapitałowej.

Pozostałe 74% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Najnowsze trendy w zatrudnieniu zewnętrznym w obszarze finansów

Najnowsze trendy w zatrudnieniu zewnętrznym w obszarze finansów

Odsetek firm, które planują zatrudniać specjalistów na określony czas spada, co nie jest zaskakujące w kontekście bieżącego, globalnego spowolnienia gospodarczego. Jednak, jak wynika z raportu Hays „Nowoczesne formy zatrudnienia 2023”, 56 proc. firm korzystających z zatrudnienia zewnętrznego, w bieżącym roku planuje pozyskać kolejnych pracowników czasowych. Wśród pracodawców z branży finansowo-księgowej odsetek ten jest wyższy, sięgając 64 proc. W pracy projektowej szefowie działów finansowych coraz częściej upatrują bowiem rozwiązania wielu problemów natury biznesowej oraz tych, związanych ze strategią zatrudnienia.

Czytaj więcej

Motywacja w procesie zarządzania zasobami ludzkimi

Motywacja w procesie zarządzania zasobami ludzkimi

„Kiedyś to zrealizuję, zrobię, kiedyś to osiągnę”. „Zacznę od pierwszego, od poniedziałku, od nowego roku, od wiosny”. Kiedyś!!! Często zwlekamy z wykonaniem jakiejś czynności, konkretnego projektu. Brak nam czegoś, co dałoby impuls do działania. Niejednokrotnie stawiamy warunki, które oddalają nas od celu czy marzenia. Brakuje nam woli, wiary, siły. Brakuje nam motywacji i motywatora! Motywacja to stan gotowości do podjęcia działania, osiągnięcia celu – potrzeby, pragnienie zaś wyznacza kierunek. W procesie motywacyjnym nasze działania powinny być tak ukierunkowane, aby osiągnąć wymarzony cel, zrealizować konkretne zadanie.
Motywator to bodziec.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.