Podstawowym warunkiem skutecznego i trafnego inwestowania jest dostęp do informacji oraz ich umiejętne wykorzystanie. Przy transakcjach kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa czynnikiem utrudniającym dla potencjalnego nabywcy jest asymetria informacji na niekorzyść kupującego, który dysponuje znacznie mniejszym zasobem informacji na temat przedmiotu transakcji. Podstawowym i jednocześnie najskuteczniejszym sposobem na zmniejszenie tej asymetrii jest przeprowadzenie wielokryterialnej szczegółowej analizy przedsiębiorstwa przez potencjalnego inwestora.

Pojęcie due diligence

Analiza due diligence (ang. należyta staranność) to proces wieloaspektowego, starannego i szczegółowego badania kondycji przedsiębiorstwa, często określany mianem audytu. Badanie to ma na celu oszacowanie wartości stanowiącej punkt wyjścia w negocjacjach oraz określenie, czy przedsiębiorstwo spełnia wymagania inwestorów, nie tylko w zakresie oczekiwanych korzyści finansowych, ale także co do ich subiektywnych preferencji. Analiza taka swoim zakresem powinna zatem obejmować zarówno dane o charakterze mierzalnym, jak i wielkości niemierzalne, dotyczące m.in. poziomu kwalifikacji i umiejętności kadry pracowniczej czy strategii marketingowej firmy1. W praktyce najczęściej spotyka się podział badania na due diligence biznesowe, prawne, podatkowe oraz finansowe.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

Zdyskontowane przepływy pieniężne z uwzględnieniem ryzyka

Read more

KPI w detalu, cyli biznesowe Quo vadis

Read more

Ciąć koszty czy przemodelować marketing?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement