Obowiązek sporządzenia analizy cen transferowych polega na przeprowadzeniu analizy weryfikującej, czy ceny stosowane w transakcji kontrolowanej są rynkowe. Dla jakich transakcji należy prowadzić taką analizę? Jakie transakcje podlegają regulacjom „safe-harbour”? Jak etap po etapie przeprowadzić analizę porównawczą oraz analizę zgodności?

Przepisy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r. nakładają obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, w tym analizy cen transferowych, w przypadku transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 10 000 000 zł w przypadku transakcji towarowych i finansowych lub 2 000 000 zł w przypadku transakcji usługowych oraz innych.

Ponadto wraz z lokalną dokumentacją należy złożyć oświadczenie, że podmiot powiązany:

  • sporządził lokalną dokumentację cen transferowych,
  • ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach rynkowych.

Niezłożenie oświadczenia, złożenie go po terminie lub oświadczenia w nim informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, zagrożone jest sankcją do 720 stawek dziennych, co odpowiada w 2019 r. kwocie 21 600 000 zł.

Przypomnijmy pokrótce, że obowiązek sporządzania analizy cen transferowych, czyli analizy weryfikującej, czy ceny stosowane w transakcji kontrolowanej są rynkowe, został wprowadzony po raz pierwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. (według nieco innych zasad niż obecnie).

W niniejszym artykule skupiamy się na obowiązku w najnowszej wersji wprowadzonej przepisami od dnia 1 stycznia 2019 r.

Trzy możliwości

Analizę cen transferowych możemy przeprowadzić na jeden z trzech sposobów:

  1. Bezpieczna przystań – w pierwszej kolejności warto sprawdzić czy nasza transakcja nie podlega przepisom „safe-harbour”. W takim przypadku nie mamy obowiązku sporządzania analizy cen transferowych, musimy natomiast wykazać, iż nasza transakcja spełnia warunki określone w ustawie.
  2. Analiza porównawcza – jeśli nasza transakcja nie może skorzystać ze zwolnienia wynikającego z mechanizmu „safe-harbour”, musimy przygotować analizę danych porównawczych.
  3. Analiza zgodności – w szczególnych sytuacjach, kiedy sporządzenie normalnej analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności, możemy przygotować analizę zgodności, czyli opis wykazujący zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane.

Bezpieczna przystań

Tak zwana bezpieczna przystań jest nową instytucją w polskim systemie cen transferowych, która daje podatnikom daleko idące korzyści. Przede wszystkim – jeśli dana transakcja kwalifikuje się do mechanizmu „safe-harbour” podatnik zwolniony jest z obowiązku przygotowywania analizy rynkowego poziomu cen. Ponadto organy podatkowe odstępują od weryfikowania rynkowości stosowanych cen w takich transakcjach.

Aktualnie mechanizmem tym objęto dwa rodzaje transakcji:

  • tzw. usługi o niskiej wartości dodanej oraz
  • transakcje finansowania dłużnego, obejmujące pożyczki, kredyty, emisje obligacji.

W obu przypadkach transakcje muszą spełniać określone w ustawie warunki, aby mogły zostać objęte mechanizmem „safe-harbour”.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Przegląd systemów do zarządzania magazynem

Eksperci i praktycy oczekują, że dzięki wsparciu nowych technologii, sztucznej inteligencji, dużych zbiorów danych i zaawansowanej analityki predykcyjnej planowanie i analiza magazynu wejdą na wyższy poziom. Czy sieć 5G i komputery kwantowe w dzisiejszym świecie VUCA (od słów: volatility, czyli zmienność, uncertainty, czyli niepewność, complexity – złożoność i ambiguity – niejednoznaczność) mogą wymusić kolejną generację systemów ERP?

Czytaj więcej

Zasada kontynuowania działalności gospodarczej

CiRZ_10_43.jpg

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości wiąże się z zastosowaniem wielu zasad. Jedną z nich jest zasada kontynuowania działalności (ang. going concern principle, going concern assumption). Jest to fundamentalna zasada, bardzo istotna, iż w zależności od ustalenia, czy jednostka będzie nadal kontynuować swoją działalność, czy też nie, stosuje się inne metody wyceny aktywów i pasywów.

Czytaj więcej

Power of pricing – moc ceny

CiRZ_10_18.jpg

Czy dla każdej grupy odbiorców należy definiować różną cenę? Co sprawia, że segmentowanie cenowe podnosi zysk? Jakie informacje są potrzebne do zaprojektowania odpowiedniej ceny dla danego kanału sprzedaży? Jakie są ryzyka segmentowania cenowego i jak możemy nim zarządzać?

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama