Obowiązek sporządzenia analizy cen transferowych polega na przeprowadzeniu analizy weryfikującej, czy ceny stosowane w transakcji kontrolowanej są rynkowe. Dla jakich transakcji należy prowadzić taką analizę? Jakie transakcje podlegają regulacjom „safe-harbour”? Jak etap po etapie przeprowadzić analizę porównawczą oraz analizę zgodności?

Przepisy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r. nakładają obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, w tym analizy cen transferowych, w przypadku transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 10 000 000 zł w przypadku transakcji towarowych i finansowych lub 2 000 000 zł w przypadku transakcji usługowych oraz innych.

Ponadto wraz z lokalną dokumentacją należy złożyć oświadczenie, że podmiot powiązany:

  • sporządził lokalną dokumentację cen transferowych,
  • ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach rynkowych.

Niezłożenie oświadczenia, złożenie go po terminie lub oświadczenia w nim informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, zagrożone jest sankcją do 720 stawek dziennych, co odpowiada w 2019 r. kwocie 21 600 000 zł.

Przypomnijmy pokrótce, że obowiązek sporządzania analizy cen transferowych, czyli analizy weryfikującej, czy ceny stosowane w transakcji kontrolowanej są rynkowe, został wprowadzony po raz pierwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. (według nieco innych zasad niż obecnie).

W niniejszym artykule skupiamy się na obowiązku w najnowszej wersji wprowadzonej przepisami od dnia 1 stycznia 2019 r.

Trzy możliwości

Analizę cen transferowych możemy przeprowadzić na jeden z trzech sposobów:

  1. Bezpieczna przystań – w pierwszej kolejności warto sprawdzić czy nasza transakcja nie podlega przepisom „safe-harbour”. W takim przypadku nie mamy obowiązku sporządzania analizy cen transferowych, musimy natomiast wykazać, iż nasza transakcja spełnia warunki określone w ustawie.
  2. Analiza porównawcza – jeśli nasza transakcja nie może skorzystać ze zwolnienia wynikającego z mechanizmu „safe-harbour”, musimy przygotować analizę danych porównawczych.
  3. Analiza zgodności – w szczególnych sytuacjach, kiedy sporządzenie normalnej analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności, możemy przygotować analizę zgodności, czyli opis wykazujący zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane.

Bezpieczna przystań

Tak zwana bezpieczna przystań jest nową instytucją w polskim systemie cen transferowych, która daje podatnikom daleko idące korzyści. Przede wszystkim – jeśli dana transakcja kwalifikuje się do mechanizmu „safe-harbour” podatnik zwolniony jest z obowiązku przygotowywania analizy rynkowego poziomu cen. Ponadto organy podatkowe odstępują od weryfikowania rynkowości stosowanych cen w takich transakcjach.

Aktualnie mechanizmem tym objęto dwa rodzaje transakcji:

  • tzw. usługi o niskiej wartości dodanej oraz
  • transakcje finansowania dłużnego, obejmujące pożyczki, kredyty, emisje obligacji.

W obu przypadkach transakcje muszą spełniać określone w ustawie warunki, aby mogły zostać objęte mechanizmem „safe-harbour”.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Dane osobowe w programach księgowych – obowiązki RODO

CiRZ_07-08_88.jpg

Przedsiębiorcy mają obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) – również w przypadku gdy wykorzystują takie dane wyłącznie w celach księgowych, np. w celu wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji i ksiąg rachunkowych. Obowiązek przestrzegania przepisów RODO dotyczy także danych osobowych pracowników. W artykule wskazujemy, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach (podatnikach i pracodawcach) w związku z wykorzystywaniem przez nich danych osobowych w celach księgowych.

Read more

Idea zarządzania strategicznego

CiRZ_07-08_65.jpg

Zarządzanie strategiczne pełni w przedsiębiorstwie kluczową rolę. Obejmuje tak istotną dziedzinę zarządzania firmą jak opracowanie i implementacja jej strategii, bez której trudno byłoby konkurować w zmiennym otoczeniu rynkowym.

Read more

Marginalne zyski – mikrosposoby na sukcesy w firmi

CiRZ_07-08_82.jpg

Czy mikrozmiany mogą pomóc w sukcesie? Większość osób widzi sukcesy wyłącznie na samym końcu pewnego procesu, gdy ktoś coś wygra albo dane firmowe pokażą znaczny wzrost zysku. Widzimy tylko to, co duże. Tego, co jest małe nie zauważamy. Szybko zauważymy potężnego słonia drepczącego po ulicach w mieście, a nie zauważymy pracowitych małych pszczół, które zapylają kwiaty i dają zdrowy pyszny miód. Z marginalnymi zmianami jest podobnie. Są bardzo ważne w naszym codziennym życiu, jednak nie przywiązujemy do nich odpowiedniej wagi.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama