Rachunkowość jest pojęciem wieloznacznym, określanym jako szczególny system informacyjny, międzynarodowy język biznesu, system identyfikacji, pomiaru, wyceny, interpretacji, działalności gospodarczej. Jest systemem pomiaru działalności gospodarczej i komunikowania wyników tego pomiaru. Rachunkowość jest systemem retro- i prospektywnym, stanowi praktyczny rachunek ekonomiczny, jest jedna, pomimo że składa się z wielu różnych podsystemów.

Wyzwaniem nowego roku jest zrównoważona rachunkowość, będąca odpowiedzią na ekonomię zrównoważonego rozwoju na prowadzenie przez przedsiębiorstwa zrównoważonej działalności gospodarczej. „Zrównoważona rachunkowość” nie jest sloganem, jest perspektywą przyszłości – istnieje, zarówno w nauce, jak i praktyce. Musi być doskonalona!

W obliczu zmian oraz intensywnych procesów, jakie zachodzą w otoczeniu przedsiębiorstw, wyzwaniem dla nauki oraz praktyki staje się koncepcja zrównoważonego rozwoju, wdrażana na poziomie mikro-, mezo- oraz makroekonomicznym. Cele zrównoważonego rozwoju powinno się rozpatrywać w trzech wymiarach – ekologicznym, ekonomicznym i społecznym. Zrównoważony rozwój1:

  • to rozwój społeczno-gospodarczy zrównoważony ze środowiskiem przyrodniczym,
  • to działania prowadzące do poprawy jakości życia obywateli i jednocześnie nieprzyczyniające się do degradacji środowiska,
  • ma zapewniać trwałą poprawę jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń,
  • to dążenie do prowadzenia działań produkcyjnych przy jak najniższej presji na środowisko naturalne,
  • jest harmonijnym rozwojem systemu gospodarczego, społecznego i przyrodniczego,
  • stanowi obszar zainteresowania ekonomii, finansów, zarządzania, teorii i praktyki.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Zasada memoriału w rachunkowości

CiRZ_237_43.jpg

Wszystkie jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości są zobowiązane do stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości. Stosowanie zasad rachunkowości zapewnia rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny i na bieżąco uzyskiwany obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Poprawne stosowanie zasad warunkuje wiarygodność danych zawartych w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych. Kolejną z zasad, które opisujemy na łamach magazynu, jest zasada memoriału.

Read more

KSR 3 Niezakończone usługi budowlane - po zmianach w 2019 r.

CiRZ_237_18.jpg

Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” obejmuje szczególną branżę budowlaną, w której usługi realizowane są w długim okresie. Taki czas wykonania usług powoduje często rozbieżności w ich wycenie i ujęciu w księgach rachunkowych, które powinny być prowadzone zgodnie z zasadą memoriału oraz zasadą współmierności przychodów i kosztów, co nakazuje przypisać poszczególnym okresom, w których wykonano świadczenia, dotyczące ich przychody i koszty. Takie podejście rodzi zatem wiele wątpliwości. Problem ten został szczegółowo opisany w KSR nr 3.

Read more

Zasada współmierności w rachunkowości

CiRZ_5_43.jpg

Rachunkowość to sztuka rejestrowania, klasyfikowania i sumowania operacji gospodarczych w szczególny sposób, zgodnie z ustawą o rachunkowości, a także innymi ustawami, np. ustawą o podatku od towarów i usług, ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych lub fizycznych. Rachunkowość to też język biznesu, którym posługuje się świat gospodarki. Język ten wykorzystuje metody, zasady, koncepcje, standardy zawarte w obowiązujących przepisach prawnych. Jedną z ważniejszych zasad jest zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama