Rachunkowość jest pojęciem wieloznacznym, określanym jako szczególny system informacyjny, międzynarodowy język biznesu, system identyfikacji, pomiaru, wyceny, interpretacji, działalności gospodarczej. Jest systemem pomiaru działalności gospodarczej i komunikowania wyników tego pomiaru. Rachunkowość jest systemem retro- i prospektywnym, stanowi praktyczny rachunek ekonomiczny, jest jedna, pomimo że składa się z wielu różnych podsystemów.

Wyzwaniem nowego roku jest zrównoważona rachunkowość, będąca odpowiedzią na ekonomię zrównoważonego rozwoju na prowadzenie przez przedsiębiorstwa zrównoważonej działalności gospodarczej. „Zrównoważona rachunkowość” nie jest sloganem, jest perspektywą przyszłości – istnieje, zarówno w nauce, jak i praktyce. Musi być doskonalona!

W obliczu zmian oraz intensywnych procesów, jakie zachodzą w otoczeniu przedsiębiorstw, wyzwaniem dla nauki oraz praktyki staje się koncepcja zrównoważonego rozwoju, wdrażana na poziomie mikro-, mezo- oraz makroekonomicznym. Cele zrównoważonego rozwoju powinno się rozpatrywać w trzech wymiarach – ekologicznym, ekonomicznym i społecznym. Zrównoważony rozwój1:

  • to rozwój społeczno-gospodarczy zrównoważony ze środowiskiem przyrodniczym,
  • to działania prowadzące do poprawy jakości życia obywateli i jednocześnie nieprzyczyniające się do degradacji środowiska,
  • ma zapewniać trwałą poprawę jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń,
  • to dążenie do prowadzenia działań produkcyjnych przy jak najniższej presji na środowisko naturalne,
  • jest harmonijnym rozwojem systemu gospodarczego, społecznego i przyrodniczego,
  • stanowi obszar zainteresowania ekonomii, finansów, zarządzania, teorii i praktyki.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

Wąskie gardła w budżetowaniu?

Read more

Łączenie się spółek – aspekt prawny i rachunkowy

CiRZ_07-08_82.jpg

Coraz częściej, ze względu na wymagający rynek oraz w celu dalszego i szybkiego rozwoju, dobrze prosperujące spółki o podobnym profilu decydują się na połączenie. Takie rozwiązanie zwiększa efektywność przedsiębiorstw, zmniejszając koszty działalności oraz daje możliwość osiągnięcia efektów synergii.

Read more

Ujemny kapitał jednostki

CiRZ_07-08_74.jpg

Ujemny kapitał własny jednostki to zagrożenie dla kontynuacji jej działalności. W takiej sytuacji jednostki mogą podjąć decyzję o kontynuowaniu działalności, tj. podjąć działania restrukturyzacyjne i sporządzać sprawozdanie bądź też rozpocząć proces likwidacji lub upadłości, co spowoduje, że jednostka będzie zobowiązana sporządzić sprawozdanie przy braku kontynuacji działalności.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement