Koncepcja SLIM VAT (ang. Simple Local And Modern Value Added Tax) obejmuje pakiety rozwiązań w zakresie podatku od towarów i usług, mające na celu uproszczenie rozliczeń tego podatku przez przedsiębiorców. Mają one charakter uzupełniający i doprecyzowujący w relacji do niektórych konstrukcji prawnych w podatku VAT. Od dnia 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie pakiet SLIM VAT 1. Od 1 października 2021 r. zaczęły obowiązywać rozwiązania w ramach projektu SLIM VAT 2. Najnowszym pakietem jest SLIM VAT 3, który obowiązuje od 1 lipca 2023 r.

Uproszczenia podatkowe w ramach pakietów SLIM VAT

SLIM VAT 1

Pakiet SLIM VAT 1 składa się z rozwiązań w zakresie podatku VAT pogrupowanych w 4 obszarach, obejmujących: korzyści finansowe, fakturowanie korygujące, wspólne kursy walutowe z podatkiem dochodowym oraz udogodnienia dla eksporterów.

Korzyści finansowe dotyczą takich zagadnień, jak: urealnienie wartości limitu na prezenty o małej wartości, odliczanie podatku VAT z faktur z tytułu zakupu usług noclegowych w celu ich odsprzedaży oraz wydłużenie terminu do odliczenia podatku VAT na bieżąco do 4 miesięcy.

Urealnienie limitu na prezenty o małej wartości wiązało się z podniesieniem kwoty dla jednorazowych, nieewidencjonowanych prezentów z 10 do 20 zł. Zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT, przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika VAT jednej osobie towary, których przekazania nie ujęto w ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości tej osoby, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł. Podniesienie wartości limitu dla tzw. nieewidencjonowanych prezentów skutkuje poszerzeniem katalogu towarów, które będą mogły być przekazywane przez przedsiębiorców na cele związane z działalnością gospodarczą, z wyłączeniem z opodatkowania podatkiem VAT i bez obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji. Pamiętać przy tym należy, że przekazanie upominku o wartości przekraczającej 20 zł może nadal korzystać z wyłączenia z opodatkowania VAT pod warunkiem, że podatnik VAT przekazuje taki prezent na cele związane ze swoją działalnością gospodarczą oraz ujmuje go w ewidencji prezentów (w ramach limitu 100 zł, bez podatku VAT na osobę). Przy okazji, doprecyzowano również wartość przyjmowaną dla przekazywanych w trakcie roku tzw. ewidencjonowanych prezentów o małej wartości jako kwotę netto, bez podatku VAT (art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT). Doprecyzowano także brzmienie art. 29a ust. 2 ustawy o VAT w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania dla towarów przekazywanych przez podatników VAT nieodpłatnie, w przypadku gdy taka dostawa podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Tak więc, w myśl art. 29a ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku dostawy towarów będącej nieodpłatnym przekazaniem przez podatnika VAT towarów należących do jego przedsiębiorstwa, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie tej dostawy towarów.

Umożliwienie odliczenia podatku VAT z faktur z tytułu zakupu usług noclegowych celem ich odsprzedaży, tj. po nabyciu ww. usług w celu ich przeniesienia na kolejnego nabywcę (w związku z tzw. refakturą usług) stanowi odpowiedź na potrzeby rynku w tym zakresie. Rozwiązanie takie pozwala na odliczenie podatku VAT z faktur za usługi noclegowe nabyte na rzecz klienta biznesowego. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika VAT usług noclegowych, z wyjątkiem usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży, opodatkowanych u tego podatnika VAT na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o VAT (według tego przepisu, w przypadku, gdy podatnik VAT, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik VAT sam otrzymał i wyświadczył te usługi). Pamiętać przy tym należy, że rozwiązanie to nie znajduje zastosowania do usług nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty (rozliczanych obowiązkowo w ramach systemu VAT-marża). W takim bowiem przypadku – zgodnie z art. 119 ust. 4 ustawy o VAT – nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług noclegowych.

Wydłużenie terminu do odliczenia podatku VAT naliczonego łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, w przypadku rozliczeń podatku VAT w okresach miesięcznych. Rozwiązanie takie umożliwia podatnikowi VAT ujęcie faktury łącznie w ciągu 4 miesięcy (tj. miesiąc, w którym podatnik VAT nabył prawo do odliczenia oraz 3 kolejne okresy rozliczeniowe), bez konieczności dokonywania korekty deklaracji VAT. Tak więc, zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli podatnik VAT nie dokonał obniżenia podatku należnego w ustawowych terminach (tj. w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy; za okres rozliczeniowy, w którym dokonano wpisu do rejestru zgłaszającego, w przypadku stosowania w imporcie towarów uproszczenia, o którym mowa w art. 182 unijnego Kodeksu celnego; w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano decyzję, o której mowa w art. 33 ust. 2-3 oraz art. 34 ustawy o VAT; w rozliczeniu za okres, w którym dokonano zapłaty za towary i usługi, w przypadku nabycia przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania przez niego metody kasowej) może obniżyć podatek należny w deklaracji podatkowej za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych.

Fakturowanie korygujące obejmuje zasady w zakresie dokonywania korekt faktur zmniejszających i zwiększających podstawę opodatkowania oraz podatek VAT należny. W przypadku faktury korygującej, zmniejszającej podstawę opodatkowania VAT oraz podatek należny zrezygnowano z warunku uzyskania potwierdzenia jej otrzymania przez odbiorcę towarów i usług, dla którego wystawiono tę fakturę. Zgodnie z art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT, w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem VAT (wskutek udzielenia po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, zwrotu towarów i opakowań oraz zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło) dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik VAT wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem, że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług, określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca podatnik VAT nie posiada dokumentacji, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał. Powyższy przepis stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku VAT w fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna. Pamiętać także należy, że warunku posiadania ww. dokumentacji nie stosuje się w przypadku:

  • eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju,
  • sprzedaży energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego oraz usług telekomunikacyjnych,
  • wystawienia faktury korygującej w postaci faktury ustrukturyzowanej.

Pozostałe 71% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Ewidencja rachunkowa darowizn

Ewidencja rachunkowa darowizn

Umowę darowizny reguluje art. 888–902 Kodeksu cywilnego, w myśl którego poprzez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania aktywów na rzecz obdarowanego. Nieodpłatne przekazanie aktywów, którymi mogą być m.in. środki pieniężne, środki trwałe, towary lub materiały, ewidencjonuje się w księgach rachunkowych jako pozostałe koszty lub przychody operacyjne, co wynika z literalnego brzmienia art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h ustawy o rachunkowości.

Czytaj więcej

Programy motywacyjne, bonusy, benefity i premie – zasady rozliczania podatkowego

Programy motywacyjne, bonusy, benefity i premie – zasady rozliczania podatkowego

Podatnicy w ramach prowadzonej działalności przyznają premie pieniężne, bonusy i bonifikaty. Coraz więcej firm decyduje się również na organizowanie programów motywacyjnych. Każda z tych czynności ma swoje konsekwencje w podatku dochodowym oraz w VAT. Przedstawiamy podejście do tych działań organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.