W dobie cyfryzacji i coraz to nowocześniejszych technologii, która wkracza również w sferę biznesu, posiadanie własnej strony internetowej przez jednostki gospodarcze staje się niezbędną kwestią do tego, by istnieć na rynku. Jest ona najlepszą formą przedstawienia własnej firmy oraz produktów, która może dotrzeć do większego grona odbiorców. Założenie strony internetowej oraz jej utrzymanie generuje wydatki, które nierzadko budzą wątpliwości w kwestii ich rozliczenia.

SKI 32 Wartości niematerialne i prawne – koszty witryny internetowej

Kwestia rozliczenia wydatków związanych z założeniem i utrzymaniem strony internetowej została wyjaśniona w Interpretacji Stałego Komitetu ds. Interpretacji (SKI) nr 32 Wartości niematerialne i prawne – koszty witryny internetowej.

Zakres SKI 32

W Interpretacji SKI 32 Wartości niematerialne i prawne – koszty witryny internetowej można znaleźć wyjaśnienia, w jaki sposób rozliczyć koszty związane z założeniem strony internetowej. SKI 32 nie odnosi się jednak do:

  • nakładów poniesionych na zakup, opracowanie, skompletowanie i użytkowanie sprzętu komputerowego (np. serwerów internetowych, serwerów publicznie udostępnianych, serwerów produkcyjnych i łączy internetowych) dla witryny internetowej. Nakłady takie należy rozliczać zgodnie z MSR 16;
  • nakładów związanych z wykupieniem miejsca na serwerze dla witryny internetowej (tzw. web hosting), nakłady te ujmuje się jako koszt, zgodnie z paragrafem 88 MSR 1 oraz Założeniami koncepcyjnymi sprawozdawczości finansowej w momencie odbioru tych usług;
  • nakładów poniesionych na opracowanie lub użytkowanie witryny internetowej (lub oprogramowania do przeznaczonego dla witryn internetowych), jeżeli witryna internetowa ma zostać sprzedana innej jednostce. Jeżeli witryna internetowa jest leasingowana w ramach leasingu operacyjnego, postanowienia zawarte w SKI 32 powinien stosować leasingodawca. Jeżeli witryna internetowa jest leasingowana w ramach leasingu finansowego, leasingobiorca powinien zastosować SKI 32 po początkowym ujęciu leasingowanego składnika aktywów.

Kryteria kwalifikacji aktywów do wartości niematerialnych i prawnych

Zgodnie z SKI 32, opracowana własna witryna internetowa jednostki z dostępem dla użytkowników wewnętrznych lub zewnętrznych stanowi składnik wartości niematerialnych wytworzony przez jednostkę we własnym zakresie, który podlega wymogom MSR 38. Opracowana witryna internetowa ujmowana jest jako składnik aktywów niematerialnych wtedy i tylko wtedy, gdy poza spełnieniem ogólnych wymogów zawartych w paragrafie 21 MSR 38, które dotyczą ujmowania i początkowej wyceny odnośnych aktywów, jednostka spełnia wymogi paragrafu 57 MSR 3.

W myśl Interpretacji SKI 32 spełnienie wymogu wykazania, w jaki sposób witryna internetowa wygeneruje prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne, zgodnie z paragrafem 57 d) MSR 38, powinno być wykonalne przede wszystkim wówczas, gdy witryna internetowa ma zdolność generowania przychodów, na przykład bezpośrednich przychodów wynikających z możliwości złożenia zamówień w witrynie internetowej. Jeżeli natomiast witryna internetowa została opracowana wyłącznie lub głównie dla celów promocji bądź reklamy produktów lub usług własnych, to jednostka nie będzie w stanie udowodnić, że witryna internetowa spowoduje powstanie prawdopodobnych przyszłych korzyści ekonomicznych, a zatem wszystkie nakłady poniesione na opracowanie takiej witryny ujmuje się w kosztach w momencie poniesienia.

Pozostałe 56% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

W ewidencji księgowej jednostki można spotkać się z wieloma zdarzeniami gospodarczymi, które jest zobowiązana zgodnie z przepisami odpowiednio ująć w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym na koniec okresu sprawozdawczego. Trudności mogą pojawić się w ewidencji zdarzeń nietypowych, którą niewątpliwie jest problematyka aktywów trwałych, przeznaczonych do sprzedaży oraz aktywów związanych z działalnością zaniechaną. Kwestia ta opisana została w MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana.

Czytaj więcej

Przepisy regulujące działalność biegłych rewidentów

Przepisy regulujące działalność biegłych rewidentów

Zawód biegłego rewidenta opiera się na wielu aktach prawnych, które w szczegółowy sposób regulują jego pracę. Najważniejsze z nich to Międzynarodowe Standardy Badania, które ściśle określają proces związany z przeprowadzeniem audytu finansowego. Przetłumaczone na język polski tworzą Krajowe Standardy Rewizji Finansowej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama