Osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia (w ramach której przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie; art. 734 §1 Kodeksu cywilnego), umowy agencyjnej (w ramach której przyjmujący zlecenie – agent zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do stałego pośredniczenia za wynagrodzeniem przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy lub do zawierania ich w jego imieniu; art. 758 §1 Kodeksu cywilnego) albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (np. kontraktu menedżerskiego o charakterze umowy zlecenia; art. 750 Kodeksu cywilnego), zwane „zleceniobiorcami” oraz osoby z nimi współpracujące podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym – emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu (ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne).

Oskładkowanie i opodatkowanie zleceniobiorców oraz osób z nimi współpracujących

Oskładkowanie składkami ZUS zleceniobiorcy

Jeżeli osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (tj. umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) zawarła tę umowę z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, uważa się ją dla celów ubezpieczeń społecznych za pracownika (art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Z kolei, za osobę współpracującą ze zleceniobiorcami uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy wykonywaniu umowy cywilnoprawnej (umowy agencyjnej lub umowy zlecenia) (art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców oraz osób z nimi współpracujących finansują w odpowiedniej części, z własnych środków zarówno zleceniobiorcy jako ubezpieczeni, jak i zleceniodawcy jako płatnicy składek. Składkę na ubezpieczenie wypadkowe finansuje w całości z własnych środków zleceniodawca, zaś składkę na ubezpieczenie chorobowe pokrywa w całości z własnych środków sam zleceniobiorca. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców stanowi przychód, jeżeli w umowie cywilnoprawnej (tj. umowie agencyjnej, umowie zlecenia lub w innej umowie o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. W przypadku, gdy odpłatność za wykonanie ww. umów cywilnoprawnych została ustalona w innej formie, wówczas podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia wypadkowe i ew. chorobowe zleceniobiorców stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (przy czym, podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjętą do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

Pamiętać również należy, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, względnie ustalonego na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z trzeciego kwartału roku poprzedniego.

Zleceniodawca jako płatnik składek jest zobowiązany do zaprzestania obliczania i przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po przekroczeniu przez zleceniobiorcę (ubezpieczonego) kwoty rocznej podstawy wymiaru składek.

Zbieg tytułów do objęcia składkami ZUS zleceniobiorcy

Zleceniobiorca może mieć równocześnie wiele różnych tytułów do ubezpieczeń społecznych, obejmujących pracę w oparciu o umowę zlecenie/umowę agencyjną/
/inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (w tym w ramach kilku tego typu umów), pracę na podstawie umowy o pracę, prowadzenie działalności gospodarczej, prawo do renty lub emerytury, pobieranie zasiłku macierzyńskiego, przebywanie na urlopie wychowawczym.

Jeżeli zleceniobiorca wykonuje pracę na podstawie kilku umów zleceń (umów agencyjnych lub innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia), zawartych z różnymi zleceniodawcami, obowiązkowym składkom ZUS podlega z wszystkich umów zleceń, których łączna podstawa wymiaru składek w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, a także z następnej umowy zlecenia (każda następna umowa zlecenia, po przekroczeniu kwoty minimalnego wynagrodzenia nie będzie już rodziła obowiązku ubezpieczeń ZUS).

W przypadku, gdy umowa zlecenie (umowa agencyjna lub inna umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) została zawarta z własnym pracodawcą lub też z innym podmiotem, niż własny pracodawca, ale jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy, wówczas zleceniobiorca z tytułu wykonywania umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom ZUS na takich samych zasadach, jak w przypadku umowy o pracę (tj. jak pracownik). Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie stanowił łączny przychód uzyskiwany z umowy o pracę oraz z umowy zlecenia (w takiej sytuacji, pracodawca nie zgłasza zleceniobiorcy do ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy zlecenia). Jeżeli zleceniobiorca pozostaje w stosunku pracy (spełnia warunki do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z tytułu umowy o pracę), z której osiąga co najmniej minimalne wynagrodzenie i równocześnie zawarł umowę zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca oraz nie wykonuje zlecenia na rzecz tego pracodawcy, wówczas z tytułu zawartej umowy zlecenie nie podlega ubezpieczeniom ZUS (w razie natomiast, gdyby zleceniobiorca z tytułu umowy o pracę nie osiągnął minimalnego wynagrodzenia, to umowa zlecenie podlegałaby oskładkowaniu składkami ZUS). Pamiętać także trzeba, że jeżeli zleceniobiorca pozostaje równocześnie w dwóch lub więcej stosunkach pracy, to dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlecenia należy zsumować podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia ZUS z tytułu wszystkich umów o pracę (gdy łącznie ich wysokość osiąga wartość co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę – zleceniobiorca nie podlega obowiązkowym składkom ZUS).

Pozostałe 70% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Ewidencja rachunkowa darowizn

Ewidencja rachunkowa darowizn

Umowę darowizny reguluje art. 888–902 Kodeksu cywilnego, w myśl którego poprzez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania aktywów na rzecz obdarowanego. Nieodpłatne przekazanie aktywów, którymi mogą być m.in. środki pieniężne, środki trwałe, towary lub materiały, ewidencjonuje się w księgach rachunkowych jako pozostałe koszty lub przychody operacyjne, co wynika z literalnego brzmienia art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h ustawy o rachunkowości.

Czytaj więcej

Programy motywacyjne, bonusy, benefity i premie – zasady rozliczania podatkowego

Programy motywacyjne, bonusy, benefity i premie – zasady rozliczania podatkowego

Podatnicy w ramach prowadzonej działalności przyznają premie pieniężne, bonusy i bonifikaty. Coraz więcej firm decyduje się również na organizowanie programów motywacyjnych. Każda z tych czynności ma swoje konsekwencje w podatku dochodowym oraz w VAT. Przedstawiamy podejście do tych działań organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.