Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych, z którym mamy obecnie do czynienia, wywiera istotny wpływ także na rachunkowość i rewizję finansową. Możliwość korzystania z nowoczesnych narzędzi informatycznych sprawia, że jednostki łatwiej mogą wywiązywać się ze swoich obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Użytkownicy tych sprawozdań mogą natomiast w szybki sposób pobierać, analizować i interpretować potrzebne im dane.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości – przegląd zmian

Dodatkowo cyfrowa transformacja życia gospodarczego została przyspieszona przez pandemię wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W tym kierunku podąża także prawo europejskie. Wyrazem intencji Unii Europejskiej do wprowadzania przepisów mających na celu ułatwienie dostępności i porównywalności sprawozdań finansowych było przyjęcie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/815 z 17 grudnia 2018 r. uzupełniającego dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania.

Na mocy przepisów rozporządzenia 2019/815 emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, zwani dalej „emitentami”, mają obowiązek sporządzać swoje roczne raporty finansowe, w skład których wchodzą także sprawozdania finansowe, w formacie XHTML. W przypadku, gdy raport emitenta zawiera skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR, należy oznakować takie sprawozdanie przy użyciu języka znaczników Inline XBRL. Rozwiązanie to ma na celu zwiększenie przejrzystości, dostępności i porównywalności sprawozdań finansowych sporządzanych przez spółki giełdowe oraz ułatwienie ich analizy. Sprawozdania finansowe podlegają z kolei badaniu przez firmy audytorskie i biegłych rewidentów, nad którymi sprawuje nadzór Polska Agencja Nadzoru Audytowego, zwana dalej „Agencją”.

Sporządzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

( A ) stan aktualny

Zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości wszystkie jednostki sporządzają sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) w postaci elektronicznej (art. 45 ust. 1f ustawy).

Jednostki:

( 1 ) wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – sporządzają sprawozdania finansowe w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (art. 45 ust. 1g ustawy);

( 2 ) sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR – sporządzają sprawozdania finansowe w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (art. 45 ust. 1h ustawy), co oznacza, że sprawozdania te mogą być sporządzane w dowolnym formacie elektronicznym, np. PDF.

Zatem zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy emitenci sporządzają sprawozdania finansowe oraz składają je do KRS w następujących formatach:

( 1 ) jednostkowe sprawozdania finansowe według ustawy – w formacie XML z załączonymi plikami PDF;

( 2 ) jednostkowe sprawozdania finansowe według MSR – w dowolnym formacie elektronicznym;

( 3 ) skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSR – w dowolnym formacie elektronicznym.

Obecnie emitenci oraz podmioty pozagiełdowe, sporządzające swoje sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, sporządzają sprawozdania z działalności w dowolnej formie elektronicznej (art. 49 ust. 7 i art. 63d ustawy).

Z kolei w myśl rozporządzenia 2019/815 emitenci sporządzają swoje raporty roczne, a więc także sprawozdania finansowe, które wchodzą w skład tego raportu, w formacie XHTML. W przypadku sprawozdań skonsolidowanych należy je oznakować przy użyciu standardu Inline XBRL.

( B ) zmiany

Zmiana ustawy ma na celu m.in. ujednolicenie jej przepisów w zakresie stosowania jednego formatu elektronicznego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych przez emitentów. W związku z tym przyjmuje się dla tej grupy jednostek format stosowany dla celów rocznego raportu finansowego, o którym mowa w rozporządzeniu 2019/815.

Dodatkowe zmiany odnoszą się do jednostek niebędących emitentami, ale sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR. Zmiany te mają również na celu ujednolicenie przepisów dotyczących formatów e-sprawozdań finansowych tych jednostek, co zwiększy ich użyteczność. Umożliwi to również stosowanie jednolitych formatów w ramach grup kapitałowych, w których część jednostek zależnych to jednostki niebędące emitentami.

Zmiany przepisów dotyczą sporządzania sprawozdań z działalności w określonych formatach przez emitentów (XHTML) oraz przez jednostki niebędące emitentami, sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR (XHTML lub inny format przeszukiwalny), co pozwoli na osiągnięcie większej jednolitości w zakresie formatów sprawozdawczych.

WAŻNE!

Zmiany nie odnoszą się do zasad sporządzania śródrocznej sprawozdawczości emitentów, co pozostaje poza zakresem regulacji ustaw o rachunkowości. Ponadto rozporządzenie 2019/815 nie nakłada obowiązku sporządzania śródrocznych raportów finansowych zgodnie z wymogami ESEF.

W związku z tym, w ustawie o rachunkowości mamy dwa nowe formaty sporządzania sprawozdania finansowego.

Formaty te stosuje się w zależności od tego, czy jednostka jest emitentem, czy też nie:

jednolity elektroniczny format raportowania – dla emitentów,

format przeszukiwalny – dla nieemitentów sporządzających swoje sprawozdanie finansowe według MSR.

Wprowadzenie formatu przeszukiwalnego, jako alternatywy dla formatu XHTML, oznacza, że sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone w takiej postaci, która umożliwi automatyczne przeszukanie tego sprawozdania. Przyczyni się to do zwiększenia dostępu do danych zawartych w sprawozdaniach finansowych, umożliwienia ich porównywalności oraz ułatwienia analizy informacji.

W art. 3 w ust. 1 po pkt 3b dodaje się pkt 3c i 3d w brzmieniu:

„3c) rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/815 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania;

3d) formacie przeszukiwalnym – rozumie się przez to format danych, przy użyciu którego dokument elektroniczny jest zapisany w taki sposób, że możliwe jest posłużenie się ogólnie dostępnym oprogramowaniem, przeznaczonym do odczytu lub edycji dokumentów zapisanych w tym formacie, w celu skutecznego przeszukania oraz skopiowania ciągu znaków alfanumerycznych zawartych w treści tego dokumentu”.

Zmienia się format sprawozdania z działalności zarówno jednostek niebędących emitentami, jak i jednostek będących emitentami papierów wartościowych oraz jednostek sporządzających swoje sprawozdanie finansowe według MSR:

( 1 ) w przypadku emitentów – w formacie XHTML, tj. stosowanym dla celów rocznego raportu finansowego, o którym mowa w rozporządzeniu 2019/815;

( 2 ) w przypadku pozostałych jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR – w formacie XHTML lub innym formacie przeszukiwalnym.

Pozostałe 55% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Moment odliczenia VAT w praktyce

Moment odliczenia VAT w praktyce

Od 1 stycznia 2021 r. dla podatników VAT rozliczających się miesięcznie wydłużono termin odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do czterech okresów rozliczeniowych. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie rozwiązanie pozostało bez zmian – mogą oni odliczyć na bieżąco VAT naliczony w okresie rozliczeniowym, w którym nabywają to prawo lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Poniżej wyjaśniamy, jak wygląda kwestia odliczenia VAT na obecnych zasadach, po uwzględnieniu zmiany wynikającej z tzw. Slim VAT, które ma być swego rodzaju uproszczeniem i unowocześnieniem rozliczeń VAT.

Czytaj więcej

Wigilia pracownicza w kosztach uzyskania przychodu

Wigilia pracownicza w kosztach uzyskania przychodu

Okres świąteczny kojarzy się wszystkim z miłą atmosferą oraz czasem spędzanym wśród najbliższej rodziny i przyjaciół. Również w otoczeniu zawodowym pracodawcy często organizują spotkania wigilijne dla pracowników, co w większości przypadków stało się firmową tradycją. Podatnik powinien mieć jednak świadomość, że wigilia firmowa jako koszt może zostać rozliczona tylko w określonych sytuacjach.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.