System rachunkowości w warunkach zrównoważonego rozwoju jest tematem wciąż aktualnym i ważnym w świetle zachodzących zmian w funkcjonowaniu gospodarek oraz postrzeganiu roli rachunkowości. Wzrost znaczenia koncepcji zrównoważonego rozwoju narzucił konieczność wypracowania przez systemy rachunkowości nowoczesnych metod w zakresie raportowania danych dla interesariuszy i w sposobach ich realizacji. Naturalną implikacją wzrostu znaczenia idei zrównoważonego rozwoju oraz wyrosłej na jej podstawie koncepcji społecznej, odpowiedzialności przedsiębiorstw była potrzeba wypracowania przez system rachunkowości rozwiązań umożliwiających dostarczanie informacji o sposobach i wynikach realizacji ww. koncepcji przez podmioty gospodarcze. Narzędzia zrównoważonej rachunkowości przedsiębiorstw, w tym polityka rachunkowości oraz plan kont, stanowią ważne elementy systemu rachunkowości, determinując pozyskiwanie określonych informacji. Są relewantnym ogniwem komunikacji.

Celem gospodarki komunalnej jest zaspokojenie bieżących i nieprzerwanych potrzeb dla ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych wynikających z zamieszkania ludności. Gospodarka komunalna obejmuje usługi w zakresie zaopatrywania społeczności lokalnych w energię i ciepło, wodę, mieszkania komunalne. To również usługi związane z odprowadzaniem ścieków i odpadów, utrzymaniem czystości oraz porządku na danym terenie. Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych1. Działalność gospodarcza gmin w sferze użyteczności publicznej jest prowadzona w interesie publicznym i nie może być nastawiona jedynie na maksymalizację zysku. Usługi komunalne zawierają się w katalogu usług publicznych2. Do 2002 r. dominującą formą organizacyjno-prawną świadczenia usług był zakład budżetowy. Liczba spółek kapitałowych, głównie z ograniczoną odpowiedzialnością, stale rosła i poczynając od 2003 r. to właśnie ta forma stała się najbardziej powszechna3. Usługa komunalna to usługa o charakterystycznych cechach, takich jak:

  • specyficzne sposoby i formy świadczenia usługi,
  • gwarantowanie podaży (zobowiązania prawne),
  • szczególne traktowanie popytu (klient), ze względu na użyteczność publiczną,
  • sposoby odpłatności (dotowanie działalności, usług oraz produktów),
  • uzależnienie od infrastruktury, przeważnie publicznej.

Formy organizacyjno-prawne świadczenia usług komunalnych przedstawiono na rysunku 1.

Specyfiką świadczenia usług komunalnych jest to, iż pomimo zlecania świadczenia usług innym podmiotom, gmina z mocy prawa ponosi odpowiedzialność za zapewnianie ich świadczenia. Gmina jest zainteresowana poziomem świadczonych usług komunalnych i pośrednio odpowiada za ich efektywność, skuteczność, wysoki standard, jakość, ilość, ciągłość oraz dostępność. Usługi komunalne charakteryzuje tak zwana „wrażliwość społeczna”. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie gospodarki komunalnej często stają się przedmiotem krytyki władz lokalnych oraz samych odbiorców usług – społeczeństwa. Dlatego za ważne należy uznać skuteczne i efektywne komunikowanie interesariuszom informacji o prowadzonej działalności, realizowanych celach, zadaniach, poziomie kosztów i przychodów, cenach usług i produktów oraz innych działaniach pozafinansowych.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

Wąskie gardła w budżetowaniu?

Read more

Łączenie się spółek – aspekt prawny i rachunkowy

CiRZ_07-08_82.jpg

Coraz częściej, ze względu na wymagający rynek oraz w celu dalszego i szybkiego rozwoju, dobrze prosperujące spółki o podobnym profilu decydują się na połączenie. Takie rozwiązanie zwiększa efektywność przedsiębiorstw, zmniejszając koszty działalności oraz daje możliwość osiągnięcia efektów synergii.

Read more

Ujemny kapitał jednostki

CiRZ_07-08_74.jpg

Ujemny kapitał własny jednostki to zagrożenie dla kontynuacji jej działalności. W takiej sytuacji jednostki mogą podjąć decyzję o kontynuowaniu działalności, tj. podjąć działania restrukturyzacyjne i sporządzać sprawozdanie bądź też rozpocząć proces likwidacji lub upadłości, co spowoduje, że jednostka będzie zobowiązana sporządzić sprawozdanie przy braku kontynuacji działalności.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement