System rachunkowości w warunkach zrównoważonego rozwoju jest tematem wciąż aktualnym i ważnym w świetle zachodzących zmian w funkcjonowaniu gospodarek oraz postrzeganiu roli rachunkowości. Wzrost znaczenia koncepcji zrównoważonego rozwoju narzucił konieczność wypracowania przez systemy rachunkowości nowoczesnych metod w zakresie raportowania danych dla interesariuszy i w sposobach ich realizacji. Naturalną implikacją wzrostu znaczenia idei zrównoważonego rozwoju oraz wyrosłej na jej podstawie koncepcji społecznej, odpowiedzialności przedsiębiorstw była potrzeba wypracowania przez system rachunkowości rozwiązań umożliwiających dostarczanie informacji o sposobach i wynikach realizacji ww. koncepcji przez podmioty gospodarcze. Narzędzia zrównoważonej rachunkowości przedsiębiorstw, w tym polityka rachunkowości oraz plan kont, stanowią ważne elementy systemu rachunkowości, determinując pozyskiwanie określonych informacji. Są relewantnym ogniwem komunikacji.

Celem gospodarki komunalnej jest zaspokojenie bieżących i nieprzerwanych potrzeb dla ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych wynikających z zamieszkania ludności. Gospodarka komunalna obejmuje usługi w zakresie zaopatrywania społeczności lokalnych w energię i ciepło, wodę, mieszkania komunalne. To również usługi związane z odprowadzaniem ścieków i odpadów, utrzymaniem czystości oraz porządku na danym terenie. Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych1. Działalność gospodarcza gmin w sferze użyteczności publicznej jest prowadzona w interesie publicznym i nie może być nastawiona jedynie na maksymalizację zysku. Usługi komunalne zawierają się w katalogu usług publicznych2. Do 2002 r. dominującą formą organizacyjno-prawną świadczenia usług był zakład budżetowy. Liczba spółek kapitałowych, głównie z ograniczoną odpowiedzialnością, stale rosła i poczynając od 2003 r. to właśnie ta forma stała się najbardziej powszechna3. Usługa komunalna to usługa o charakterystycznych cechach, takich jak:

  • specyficzne sposoby i formy świadczenia usługi,
  • gwarantowanie podaży (zobowiązania prawne),
  • szczególne traktowanie popytu (klient), ze względu na użyteczność publiczną,
  • sposoby odpłatności (dotowanie działalności, usług oraz produktów),
  • uzależnienie od infrastruktury, przeważnie publicznej.

Formy organizacyjno-prawne świadczenia usług komunalnych przedstawiono na rysunku 1.

Specyfiką świadczenia usług komunalnych jest to, iż pomimo zlecania świadczenia usług innym podmiotom, gmina z mocy prawa ponosi odpowiedzialność za zapewnianie ich świadczenia. Gmina jest zainteresowana poziomem świadczonych usług komunalnych i pośrednio odpowiada za ich efektywność, skuteczność, wysoki standard, jakość, ilość, ciągłość oraz dostępność. Usługi komunalne charakteryzuje tak zwana „wrażliwość społeczna”. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie gospodarki komunalnej często stają się przedmiotem krytyki władz lokalnych oraz samych odbiorców usług – społeczeństwa. Dlatego za ważne należy uznać skuteczne i efektywne komunikowanie interesariuszom informacji o prowadzonej działalności, realizowanych celach, zadaniach, poziomie kosztów i przychodów, cenach usług i produktów oraz innych działaniach pozafinansowych.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Zasada memoriału w rachunkowości

CiRZ_237_43.jpg

Wszystkie jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości są zobowiązane do stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości. Stosowanie zasad rachunkowości zapewnia rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny i na bieżąco uzyskiwany obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Poprawne stosowanie zasad warunkuje wiarygodność danych zawartych w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych. Kolejną z zasad, które opisujemy na łamach magazynu, jest zasada memoriału.

Read more

KSR 3 Niezakończone usługi budowlane - po zmianach w 2019 r.

CiRZ_237_18.jpg

Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” obejmuje szczególną branżę budowlaną, w której usługi realizowane są w długim okresie. Taki czas wykonania usług powoduje często rozbieżności w ich wycenie i ujęciu w księgach rachunkowych, które powinny być prowadzone zgodnie z zasadą memoriału oraz zasadą współmierności przychodów i kosztów, co nakazuje przypisać poszczególnym okresom, w których wykonano świadczenia, dotyczące ich przychody i koszty. Takie podejście rodzi zatem wiele wątpliwości. Problem ten został szczegółowo opisany w KSR nr 3.

Read more

Zasada współmierności w rachunkowości

CiRZ_5_43.jpg

Rachunkowość to sztuka rejestrowania, klasyfikowania i sumowania operacji gospodarczych w szczególny sposób, zgodnie z ustawą o rachunkowości, a także innymi ustawami, np. ustawą o podatku od towarów i usług, ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych lub fizycznych. Rachunkowość to też język biznesu, którym posługuje się świat gospodarki. Język ten wykorzystuje metody, zasady, koncepcje, standardy zawarte w obowiązujących przepisach prawnych. Jedną z ważniejszych zasad jest zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama