W ewidencji księgowej jednostki można spotkać się z wieloma zdarzeniami gospodarczymi, które jest zobowiązana zgodnie z przepisami odpowiednio ująć w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym na koniec okresu sprawozdawczego. Trudności mogą pojawić się w ewidencji zdarzeń nietypowych, którą niewątpliwie jest problematyka aktywów trwałych, przeznaczonych do sprzedaży oraz aktywów związanych z działalnością zaniechaną. Kwestia ta opisana została w MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana.

MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

Cel i zakres standardu

Celem standardu jest określenie podejścia księgowego do aktywów przeznaczonych do sprzedaży oraz do prezentacji i ujawniania informacji dotyczącej działalności zaniechanej. W szczególności niniejszy MSSF wymaga, by:

  • aktywa, które spełniają kryteria klasyfikacji jako przeznaczone do sprzedaży, były wyceniane w kwocie niższej z wartości bilansowej i wartości godziwej, pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży, a amortyzacja takich aktywów została zaprzestana oraz
  • aktywa, które spełniają kryteria klasyfikacji jako przeznaczone do sprzedaży, były prezentowane oddzielnie w bilansie, zaś wyniki działalności zaniechanej były prezentowane oddzielnie w rachunku zysków i strat.

Regulacje te nie odnoszą się do podanych poniżej aktywów zarówno dla pojedynczego składnika aktywów, jak i elementu grupy do zbycia. Przedstawione aktywa podlegają regulacjom przytoczonych standardów:

  • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (MSR 12 Podatek dochodowy);
  • aktywa wynikające ze świadczeń pracowniczych (MSR 19 Świadczenia pracownicze);
  • aktywa finansowe wchodzące w zakres standardu MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena;
  • aktywa trwałe, do których stosowany jest model wartości godziwej przedstawiony w MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne;
  • aktywa trwałe, które są wyceniane w wartości godziwej, pomniejszonej o oszacowane koszty związane ze sprzedażą, zgodnie z MSR 41 Rolnictwo;
  • prawa umowne wynikające z umów ubezpieczeniowych, zdefiniowanych w MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe.

Pozostałe 77% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Wycena aktywów w czasie pandemii

Wycena aktywów w czasie pandemii

Pandemia COVID-19 wpłynęła na funkcjonowanie zarówno w życiu społecznym, jak i w gospodarce. Już od dawna otoczenie gospodarcze nie zmieniało się tak dynamicznie. Odzwierciedlenie tych zmian w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym może być zatem dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Szczególną uwagę należy zwrócić na wpływ pandemii przy wycenie poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Sprzedaż środków trwałych – aspekt księgowy i podatkowy

Sprzedaż środków trwałych – aspekt księgowy i podatkowy

W działalności przedsiębiorstw przychodzi czas, kiedy podjęta zostaje decyzja o sprzedaży środków trwałych, które wcześniej były użytkowane przez jednostkę. Powody sprzedaży składnika majątku mogą być różne, może to być spowodowane zużyciem środka trwałego w sposób, który uniemożliwia dalsze użytkowanie, wymianą na nowszy składnik majątku czy zmianą technologiczną. Zdarzyć się też może, że odłączona i sprzedana zostanie tylko część środka trwałego.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama