Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” obejmuje szczególną branżę budowlaną, w której usługi realizowane są w długim okresie. Taki czas wykonania usług powoduje często rozbieżności w ich wycenie i ujęciu w księgach rachunkowych, które powinny być prowadzone zgodnie z zasadą memoriału oraz zasadą współmierności przychodów i kosztów, co nakazuje przypisać poszczególnym okresom, w których wykonano świadczenia, dotyczące ich przychody i koszty. Takie podejście rodzi zatem wiele wątpliwości. Problem ten został szczegółowo opisany w KSR nr 3.

Zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa wersja standardu, która została opublikowana w Dz. Urz. MF z dnia 10 lipca 2018 r. poz. 76. Aktualizacja standardu dotyczy sprawozdań finansowych rozpoczynających się od 2019 r. Celem aktualizacji KSR nr 3 było dostosowanie zapisów do aktualnych przepisów o rachunkowości oraz zaktualizowanie odniesień do standardów międzynarodowych. Zmiany, jakie zostały wprowadzone ustawą nie zmieniają zasad ujmowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych w porównaniu z poprzednią wersją standardu.

Cel i zakres standardu

Standard określa, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, zasady ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługi budowlane, a także zasady prezentacji i ujawniania informacji o nich w sprawozdaniach finansowych. Określając moment ujęcia przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługi budowlane standard opiera się na zasadach ogólnych oraz na przepisach szczegółowych zawartych w art. 34a, 34c i 34d ustawy. Standard zawiera ponadto praktyczne wskazówki i przykłady objaśniające stosowanie zasad.

Zakres standardu został ograniczony wyłącznie do umów o usługi budowlane. Zasady ustalania przychodów i kosztów zawarte w standardzie zalecane są do stosowania także do innych usług o podobnym charakterze, np. do umów o usługi informatyczne (oprogramowanie), projektowe, geologiczne czy naukowo-badawcze. Zakresem standardu objęto także niektóre zagadnienia związane z odroczonym podatkiem dochodowym od umów budowlanych. W zakres standardu nie wchodzą jednak szczegółowe zagadnienia stosowania przepisów podatkowych.

KSR nr 3 nie stosuje się natomiast do usług budowlanych na podstawie umów określonych w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. poz. 1370), a także do usług budowlanych wykonywanych w ramach działalności deweloperskiej w rozumieniu KSR nr 8 „Działalność deweloperska”.

Czym jest umowa budowlana?

Zgodnie ze standardem, usługi budowlane są to usługi polegające na:

 • budowie,
 • odbudowie,
 • ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, modernizacji),
 • rozbiórce,
 • remoncie konstrukcji połączonych z gruntem w sposób trwały, wykonanych z materiałów budowlanych i elementów składowych.

Do usług budowlanych można zaliczyć w szczególności:

 • przygotowanie terenu pod budowę,
 • wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części,
 • wykonywanie robót wchodzących w zakres inżynierii lądowej i wodnej,
 • wykonywanie instalacji budowlanych,
 • wykonywanie wykończeniowych robót budowlanych,
 • rekultywację środowiska po rozbiórce budynków lub budowli.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Zasada memoriału w rachunkowości

CiRZ_237_43.jpg

Wszystkie jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości są zobowiązane do stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości. Stosowanie zasad rachunkowości zapewnia rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny i na bieżąco uzyskiwany obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Poprawne stosowanie zasad warunkuje wiarygodność danych zawartych w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych. Kolejną z zasad, które opisujemy na łamach magazynu, jest zasada memoriału.

Read more

Zasada współmierności w rachunkowości

CiRZ_5_43.jpg

Rachunkowość to sztuka rejestrowania, klasyfikowania i sumowania operacji gospodarczych w szczególny sposób, zgodnie z ustawą o rachunkowości, a także innymi ustawami, np. ustawą o podatku od towarów i usług, ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych lub fizycznych. Rachunkowość to też język biznesu, którym posługuje się świat gospodarki. Język ten wykorzystuje metody, zasady, koncepcje, standardy zawarte w obowiązujących przepisach prawnych. Jedną z ważniejszych zasad jest zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.

Read more

MSSF 9 - Instrumenty finansowe

CiRZ_4_45.jpg

Od stycznia 2019 r. weszły w życie kolejne zmiany dotyczące sprawozdawczości finansowej, m.in. związane z rachunkowością instrumentów finansowych, któremu został poświęcony stosunkowo nowy MSSF 9 Instrumenty finansowe. Nowe regulacje mogą być istotne zarówno dla instytucji finansowych, jak i dla przedsiębiorców korzystających z kredytów jako formy finansowania działalności.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama