Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” obejmuje szczególną branżę budowlaną, w której usługi realizowane są w długim okresie. Taki czas wykonania usług powoduje często rozbieżności w ich wycenie i ujęciu w księgach rachunkowych, które powinny być prowadzone zgodnie z zasadą memoriału oraz zasadą współmierności przychodów i kosztów, co nakazuje przypisać poszczególnym okresom, w których wykonano świadczenia, dotyczące ich przychody i koszty. Takie podejście rodzi zatem wiele wątpliwości. Problem ten został szczegółowo opisany w KSR nr 3.

Zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa wersja standardu, która została opublikowana w Dz. Urz. MF z dnia 10 lipca 2018 r. poz. 76. Aktualizacja standardu dotyczy sprawozdań finansowych rozpoczynających się od 2019 r. Celem aktualizacji KSR nr 3 było dostosowanie zapisów do aktualnych przepisów o rachunkowości oraz zaktualizowanie odniesień do standardów międzynarodowych. Zmiany, jakie zostały wprowadzone ustawą nie zmieniają zasad ujmowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych w porównaniu z poprzednią wersją standardu.

Cel i zakres standardu

Standard określa, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, zasady ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługi budowlane, a także zasady prezentacji i ujawniania informacji o nich w sprawozdaniach finansowych. Określając moment ujęcia przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługi budowlane standard opiera się na zasadach ogólnych oraz na przepisach szczegółowych zawartych w art. 34a, 34c i 34d ustawy. Standard zawiera ponadto praktyczne wskazówki i przykłady objaśniające stosowanie zasad.

Zakres standardu został ograniczony wyłącznie do umów o usługi budowlane. Zasady ustalania przychodów i kosztów zawarte w standardzie zalecane są do stosowania także do innych usług o podobnym charakterze, np. do umów o usługi informatyczne (oprogramowanie), projektowe, geologiczne czy naukowo-badawcze. Zakresem standardu objęto także niektóre zagadnienia związane z odroczonym podatkiem dochodowym od umów budowlanych. W zakres standardu nie wchodzą jednak szczegółowe zagadnienia stosowania przepisów podatkowych.

KSR nr 3 nie stosuje się natomiast do usług budowlanych na podstawie umów określonych w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. poz. 1370), a także do usług budowlanych wykonywanych w ramach działalności deweloperskiej w rozumieniu KSR nr 8 „Działalność deweloperska”.

Czym jest umowa budowlana?

Zgodnie ze standardem, usługi budowlane są to usługi polegające na:

 • budowie,
 • odbudowie,
 • ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, modernizacji),
 • rozbiórce,
 • remoncie konstrukcji połączonych z gruntem w sposób trwały, wykonanych z materiałów budowlanych i elementów składowych.

Do usług budowlanych można zaliczyć w szczególności:

 • przygotowanie terenu pod budowę,
 • wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części,
 • wykonywanie robót wchodzących w zakres inżynierii lądowej i wodnej,
 • wykonywanie instalacji budowlanych,
 • wykonywanie wykończeniowych robót budowlanych,
 • rekultywację środowiska po rozbiórce budynków lub budowli.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Wąskie gardła w budżetowaniu?

Read more

Łączenie się spółek – aspekt prawny i rachunkowy

CiRZ_07-08_82.jpg

Coraz częściej, ze względu na wymagający rynek oraz w celu dalszego i szybkiego rozwoju, dobrze prosperujące spółki o podobnym profilu decydują się na połączenie. Takie rozwiązanie zwiększa efektywność przedsiębiorstw, zmniejszając koszty działalności oraz daje możliwość osiągnięcia efektów synergii.

Read more

Ujemny kapitał jednostki

CiRZ_07-08_74.jpg

Ujemny kapitał własny jednostki to zagrożenie dla kontynuacji jej działalności. W takiej sytuacji jednostki mogą podjąć decyzję o kontynuowaniu działalności, tj. podjąć działania restrukturyzacyjne i sporządzać sprawozdanie bądź też rozpocząć proces likwidacji lub upadłości, co spowoduje, że jednostka będzie zobowiązana sporządzić sprawozdanie przy braku kontynuacji działalności.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement