Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” obejmuje szczególną branżę budowlaną, w której usługi realizowane są w długim okresie. Taki czas wykonania usług powoduje często rozbieżności w ich wycenie i ujęciu w księgach rachunkowych, które powinny być prowadzone zgodnie z zasadą memoriału oraz zasadą współmierności przychodów i kosztów, co nakazuje przypisać poszczególnym okresom, w których wykonano świadczenia, dotyczące ich przychody i koszty. Takie podejście rodzi zatem wiele wątpliwości. Problem ten został szczegółowo opisany w KSR nr 3.

Zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa wersja standardu, która została opublikowana w Dz. Urz. MF z dnia 10 lipca 2018 r. poz. 76. Aktualizacja standardu dotyczy sprawozdań finansowych rozpoczynających się od 2019 r. Celem aktualizacji KSR nr 3 było dostosowanie zapisów do aktualnych przepisów o rachunkowości oraz zaktualizowanie odniesień do standardów międzynarodowych. Zmiany, jakie zostały wprowadzone ustawą nie zmieniają zasad ujmowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych w porównaniu z poprzednią wersją standardu.

Cel i zakres standardu

Standard określa, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, zasady ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługi budowlane, a także zasady prezentacji i ujawniania informacji o nich w sprawozdaniach finansowych. Określając moment ujęcia przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługi budowlane standard opiera się na zasadach ogólnych oraz na przepisach szczegółowych zawartych w art. 34a, 34c i 34d ustawy. Standard zawiera ponadto praktyczne wskazówki i przykłady objaśniające stosowanie zasad.

Zakres standardu został ograniczony wyłącznie do umów o usługi budowlane. Zasady ustalania przychodów i kosztów zawarte w standardzie zalecane są do stosowania także do innych usług o podobnym charakterze, np. do umów o usługi informatyczne (oprogramowanie), projektowe, geologiczne czy naukowo-badawcze. Zakresem standardu objęto także niektóre zagadnienia związane z odroczonym podatkiem dochodowym od umów budowlanych. W zakres standardu nie wchodzą jednak szczegółowe zagadnienia stosowania przepisów podatkowych.

KSR nr 3 nie stosuje się natomiast do usług budowlanych na podstawie umów określonych w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. poz. 1370), a także do usług budowlanych wykonywanych w ramach działalności deweloperskiej w rozumieniu KSR nr 8 „Działalność deweloperska”.

Czym jest umowa budowlana?

Zgodnie ze standardem, usługi budowlane są to usługi polegające na:

 • budowie,
 • odbudowie,
 • ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, modernizacji),
 • rozbiórce,
 • remoncie konstrukcji połączonych z gruntem w sposób trwały, wykonanych z materiałów budowlanych i elementów składowych.

Do usług budowlanych można zaliczyć w szczególności:

 • przygotowanie terenu pod budowę,
 • wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części,
 • wykonywanie robót wchodzących w zakres inżynierii lądowej i wodnej,
 • wykonywanie instalacji budowlanych,
 • wykonywanie wykończeniowych robót budowlanych,
 • rekultywację środowiska po rozbiórce budynków lub budowli.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

SKI 32 Wartości niematerialne i prawne – koszty witryny internetowej

CiRZ_5-6_51.jpg

W dobie cyfryzacji i coraz to nowocześniejszych technologii, która wkracza również w sferę biznesu, posiadanie własnej strony internetowej przez jednostki gospodarcze staje się niezbędną kwestią do tego, by istnieć na rynku. Jest ona najlepszą formą przedstawienia własnej firmy oraz produktów, która może dotrzeć do większego grona odbiorców. Założenie strony internetowej oraz jej utrzymanie generuje wydatki, które nierzadko budzą wątpliwości w kwestii ich rozliczenia.

Czytaj więcej

Przychody według MSR

CiRZ_5-6_47.jpg

Przychody są jedną z podstawowych kategorii, która współtworzy wynik finansowy jednostki. Istotną kwestią jest zatem prawidłowe ujęcie ich w księgach rachunkowych. Temu zagadnieniu został poświęcony MSSF 15 Przychody z umów z klientami, który obowiązuje już od 1 stycznia 2018 r. MSSF 15 stanowi opracowanie jednego spójnego modelu rozpoznawania przychodów, który ma zastosowanie bez względu na rodzaj branży, w której działa jednostka gospodarcza.

Czytaj więcej

Problematyczne obszary w podatku VAT – błędy i niejednoznaczne interpretacje

CiRZ_5-6_44.jpg

Podatek VAT jest podatkiem, którego podatnicy szczególnie się obawiają ze względu na konsekwencje, jakimi mogą skutkować popełnione błędy. Ponadto ustawa o podatku od towarów i usług jest jedną z częściej zmienianych ustaw, co powoduje trudności interpretacyjne wśród podatników. W takiej sytuacji nie jest trudno o popełnienie błędu ze względu na nieprawidłową interpretację często zmieniających się przepisów czy brak aktualnej informacji o wchodzących właśnie zmianach.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama