W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 sierpnia 2021 r., pod poz. 119, w drodze komunikatu ogłoszono uchwałę Nr 6/2021 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 14 „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności” (dalej także „Standard”). Standard jest wyjściem naprzeciw sytuacji, która zaistniała w polskiej sytuacji gospodarczej po wybuchu pandemii Covid-19.

KSR 14, czyli odpowiedź na trudne czasy

Do tej pory polskie regulacje prawne dość skąpo wypowiadały się na temat kontynuacji działalności, mimo że ustawodawca uczynił jedną z najważniejszych zasad rachunkowości stosowanych przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Art. 5. Zasada ciągłości i kontynuacji działalności

Zasada kontynuacji działalności jest ściśle związana z wyceną składników majątkowych. W bieżącej ewidencji zaistniałe w okresie sprawozdawczym operacje gospodarcze ujęte są według historycznych cen zakupu, nabycia lub sprzedaży, jeżeli cena sprzedaży jest niższa od ceny nabycia.

Przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej jednostka wycenia posiadane zasoby i ich stopniowe zużycie na podstawie faktycznie poniesionych kosztów i wydatków, mimo że w konkretnych przypadkach aktualna cena rynkowa znacznie się różni od ceny historycznej.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. Ustalając zdolność jednostki do kontynuowania działalności, kierownik jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.

W przypadku utraty zdolności kontynuacji działalności posiadane składniki majątkowe należy wycenić według przewidywanej ceny sprzedaży netto oraz uwzględnić wszystkie koszty i zobowiązania związane z likwidacją części lub całości jednostki.

W trakcie badania sprawozdania finansowego biegły rewident powinien ocenić, czy jednostka nadal spełnia kryteria sporządzania sprawozdania finansowego na podstawie założenia kontynuacji dotychczasowej działalności gospodarczej.

Niemniej jednak te ogólne zasady, a niekiedy praktyki, okazały się zbyt ubogie w chwili, gdy wiele biznesów stanęło przed wizją braku kontynuacji działania lub ich działania zostały ograniczone.

KSR 14 odpowiedzią na wiele pytań?

Standard wszedł w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (czyli w dniu 10 sierpnia 2021 r.) oraz ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2021 r., z możliwością jego wcześniejszego zastosowania.

W razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”. Celem Krajowego Standardu Rachunkowości (KSR) jest pomoc w stosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) w sytuacjach związanych z przyjęciem lub nie, założenia kontynuacji działalności, w tym sporządzania sprawozdań finansowych, gdy założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne. Standard zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące:

( 1 ) identyfikowania sytuacji, w których przyjęcie założenia kontynuacji działalności nie jest zasadne,

( 2 ) sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki niekontynuujące działalności, w szczególności zasady wyceny przez nie aktywów i pasywów,

( 3 ) zasad zamykania oraz otwierania ksiąg rachunkowych, inwentaryzacji oraz zatwierdzania, ogłaszania i badania sprawozdań finansowych w sytuacji braku kontynuowania działalności,

( 4 ) ujawniania w sprawozdaniu finansowym informacji o przyjęciu założenia kontynuacji działalności bądź braku takiej możliwości lub woli.

Pozostałe 76% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Moment odliczenia VAT w praktyce

Moment odliczenia VAT w praktyce

Od 1 stycznia 2021 r. dla podatników VAT rozliczających się miesięcznie wydłużono termin odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do czterech okresów rozliczeniowych. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie rozwiązanie pozostało bez zmian – mogą oni odliczyć na bieżąco VAT naliczony w okresie rozliczeniowym, w którym nabywają to prawo lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Poniżej wyjaśniamy, jak wygląda kwestia odliczenia VAT na obecnych zasadach, po uwzględnieniu zmiany wynikającej z tzw. Slim VAT, które ma być swego rodzaju uproszczeniem i unowocześnieniem rozliczeń VAT.

Czytaj więcej

Wigilia pracownicza w kosztach uzyskania przychodu

Wigilia pracownicza w kosztach uzyskania przychodu

Okres świąteczny kojarzy się wszystkim z miłą atmosferą oraz czasem spędzanym wśród najbliższej rodziny i przyjaciół. Również w otoczeniu zawodowym pracodawcy często organizują spotkania wigilijne dla pracowników, co w większości przypadków stało się firmową tradycją. Podatnik powinien mieć jednak świadomość, że wigilia firmowa jako koszt może zostać rozliczona tylko w określonych sytuacjach.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.