Międzynarodowy Standard Rachunkowości 27 skupia swą uwagę wokół wymogów w zakresie rachunkowości i ujawniania informacji dotyczących inwestycji w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach oraz jednostkach stowarzyszonych, w przypadku sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych. W kilku miejscach referuje on do innych standardów poświęconych sprawozdaniom i konsolidacji, dlatego warto zaznajomić się z niniejszym standardem.

Jednostkowe sprawozdania finansowe, czyli MSR 27 w teorii i praktyce

Główny cel oraz zakres MSR 27

MSR 27 wskazuje wytyczne i zasady ujmowania inwestycji w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach oraz jednostkach stowarzyszonych, w przypadku gdy jednostka zdecyduje się sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe, bądź gdy wymagają tego lokalne przepisy prawa. W niniejszym standardzie określone zostały wymogi w zakresie rachunkowości oraz ujawniania informacji w przypadku wskazanych wyżej inwestycji. Warto podkreślić, że standard nie określa, które jednostki sporządzają jednostkowe sprawozdania finansowe. Ma on zastosowanie, jeżeli jednostka sporządza jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Kilka ważnych pojęć użytych w MSR 27

Przed zagłębieniem się w MSR 27 ważne jest, by zapoznać się z kilkoma pojęciami, które tenże standard wyjaśnia lub do których się odnosi w kolejnych paragrafach. Pierwsze z takich pojęć to skonsolidowane sprawozdanie finansowe, które MSR 27 definiuje jako sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w których aktywa, zobowiązania, kapitał własny, przychody, koszty i przepływy środków pieniężnych jednostki dominującej i jej jednostek zależnych prezentowane są w taki sposób, jakby należały one do pojedynczej jednostki.

Kolejne ważne pojęcie wyjaśnione w niniejszym standardzie to jednostkowe sprawozdania finansowe, które prezentowane są dodatkowo do skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub dodatkowo do sprawozdań finansowych inwestora, który nie posiada inwestycji w jednostkach zależnych, ale posiada inwestycje w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach, w których to sprawozdaniach MSR 28 wymaga ujmowania inwestycji w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach przy użyciu metody praw własności. Jest to metoda rachunkowości, według której inwestycja jest początkowo ujmowana według kosztu, a następnie po dniu nabycia jej wartość jest korygowana odpowiednio o zmianę udziału inwestora w aktywach netto jednostki, w której dokonano inwestycji. Zysk lub strata inwestora obejmuje jego udział w zysku lub stracie jednostki, w której dokonano inwestycji.

Sprawozdania finansowe jednostki, która nie posiada jednostki zależnej, jednostki stowarzyszonej lub udziału wspólnika wspólnego przedsięwzięcia we wspólnym przedsięwzięciu, nie są jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi.

MSR 27, poza wspomnianą już wyżej metodą praw własności, odnosi się również do kilku innych istotnych pojęć w kontekście całego standardu (zdefiniowanych w MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSR 11 Wspólne ustalenia umowne oraz par. 3 MSR 28), jak:

Jednostka stowarzyszona: jest to jednostka, na którą inwestor wywiera znaczący wpływ.

Znaczący wpływ: jest to sytuacja, gdy spółka posiada władzę pozwalającą na uczestniczenie w podejmowaniu decyzji na temat polityki finansowej i operacyjnej jednostki, w której dokonano inwestycji. Władza ta jednak nie polega na sprawowaniu kontroli lub współkontroli nad polityką jednostki.

Współkontrola: określony w umowie podział kontroli nad ustaleniem umownym, który występuje tylko wówczas, gdy decyzje dotyczące istotnej działalności wymagają jednomyślnej zgody stron sprawujących współkontrolę.

Wspólne ustalenie umowne: to ustalenie, nad którym współkontrolę sprawują co najmniej dwie strony.

Wspólne przedsięwzięcie to wspólne ustalenie umowne, w ramach którego strony sprawujące współkontrolę nad ustaleniem umownym mają prawa do aktywów netto tego ustalenia.

Pozostałe 61% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

MSR 29 ‑ Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflancji

MSR 29 - Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflancji

W dobie wysokiej inflacji, jednym z ciekawszych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości staje się standard 29 – Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji. Co prawda w Polsce nie mamy z nią obecnie do czynienia, choć należy tutaj przypomnieć hiperinflację w Polsce w latach 90. Również i dziś można znaleźć przykład kraju ogarniętego tym zjawiskiem. Mowa o Wenezueli, w której inflacja w 2021 roku wyniosła 686%, a w 2022 roku 234%. To pokazuje, że świat nie jest wolny od hiperinflacji, a tym samym warto zapoznać się ze standardem traktującym o sprawozdawczości w kraju dotkniętym tym zjawiskiem.

Czytaj więcej

Odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych

Odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych

W jakich przypadkach występuje konieczność utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości należności? Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa odpisów aktualizujących należności? Jak ujmować odpisy w kosztach podatkowych?

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.