W działalności gospodarczej często zdarzają się sytuacje, gdy zdarzenie gospodarcze dotyczące poprzedniego roku (lat) jest ujawniane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok (lata), którego zdarzenie dotyczy. Ponieważ ustawa o rachunkowości nie przewiduje możliwości dokonywania żadnych korekt w zatwierdzonych już sprawozdaniach finansowych, to zdarzenia te będą ewidencjonowane „na bieżąco”. Ujęcie ich w księgach rachunkowych będzie musiało jednak uwzględniać istotność ich wpływu na zatwierdzone sprawozdanie finansowe.

Ewidencja zdarzeń ujawnionych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Ustawa o rachunkowości wskazuje, że:

 • jeżeli jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach które mają istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała (por. art. 54 ust. 2 uor), oraz
 • jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za spełniające wymagania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako „zysk (strata) z lat ubiegłych” (por. art. 54 ust. 3 uor).

Z przepisów tych wynika, że nie ma jest możliwości zmiany/poprawy zatwierdzonych już sprawozdań finansowych. Tym samym niezależnie od istotności ujawnionego zdarzenia dotyczącego okresu, za który zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe, ujmuje się je „na bieżąco”, tj. w księgach rachunkowych okresu, w którym informacje o tych zdarzeniach zostały ujawnione. Sposób ujęcia tych zdarzeń zależy jednak od oceny istotności tego zdarzenia (błędu), tj. czy zdarzenia istotnie (lub nie) wpływają na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego w zatwierdzonych już sprawozdaniach.

Próg istotności ujawnionych zdarzeń (błędów)

Ustawa o rachunkowości definiuje istotność w następujący sposób (art. 4 ust. 4a uor):

Informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy uznać za istotne, gdy ich pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników tych sprawozdań. Nie można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszystkie nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się za istotne.

Ustawa o rachunkowości nie określa niestety żadnych progów istotności. Tym samym każda jednostka (kierownik jednostki) – w zależności od specyfiki działalności – powinna je określić we własnym zakresie i zapisać w zasadach (polityce) rachunkowości. Biorąc powyższe pod uwagę, każda jednostka powinna samodzielnie przyjąć próg istotności na zasadzie szacunkowej, uwzględniając takie wielkości, jak:

 • suma bilansowa,
 • przychody ze sprzedaży,
 • kapitały własne,
 • wynik z działalności gospodarczej brutto,
 • zysk netto.

Zważywszy, że definicja istotności nie zawiera żadnych wielkości – według Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) – istotność określa (mierzy) się w procencie do:

 • wyniku finansowego brutto (3–7 proc.),
 • przychodów (1–3 proc.),
 • sumy bilansowej (1–3 proc.).

Przy ustalaniu poziomu istotności można się również posiłkować wielkościami przyjmowanymi przy badaniu sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów, kierując się stosowaną praktyką w rewizji finansowej, w myśl których za próg istotności można uznać przykładowo:

 • przychody ze sprzedaży (0,5–1 proc.),
 • kapitały własne (1–2 proc.),
 • sumę bilansową (0,5–1 proc.).

Zarówno ustawa o rachunkowości, jak i Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” podkreślają, że przy ocenie istotności konieczne jest łączne rozpatrywanie skutków wykrytych błędów, ponieważ – chociażby każdy z nich z osobna może być nieistotny – łącznie mogą spowodować istotne zniekształcenie rocznego sprawozdania finansowego.

Ewidencja w księgach rachunkowych zdarzeń po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

KSR nr 7 wskazuje, w jaki sposób ujmować w księgach rachunkowych błędy poprzednich latach obrotowych. I tak, jeśli to był:

 1. błąd nieistotny – wówczas ewidencyjnie wpływa na zysk lub stratę netto bieżącego roku obrotowego lub inną pozycję kapitałów (funduszy) własnych, jeżeli tak stanowią przepisy o rachunkowości (por. pkt 5.6 KSR nr 7);
 2. błąd istotny – wówczas jednostka jest zobowiązana do:
  • ujęcia go w kapitale (funduszu) własnym i wykazania jako zysk/strata lat ubiegłych lub w innej pozycji kapitałów (funduszy) własnych, jeżeli tak stanowią przepisy ustawy o rachunkowości; jeśli błąd istotny powoduje zmniejszenie zysku lub zwiększenie straty, wówczas będzie ewidencjonowany po stronie Wn konta 82 „Rozliczenie wyniku finansowego”, jeśli natomiast błąd zwiększał zysk lub zmniejszał stratę, wówczas zostanie zaewidencjonowany po stronie Ma konta 82 „Rozliczenie wyniku finansowego”,
  • wykazania w odpowiedniej pozycji zestawienia zmian kapitału (funduszu) własnego, jeżeli jednostka jest zobowiązana do jego sporządzania,
  • przekształcenia retrospektywnego danych porównawczych sprawozdania finansowego wyjąwszy przypadki, gdy jest to praktycznie niewykonalne.

Pozostałe 50% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSSF

Skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSSF

Zakończenie roku obrotowego dla danej jednostki gospodarczej wiąże się z wymogiem sporządzenia sprawozdania finansowego. Jeśli jednostka jest częścią grupy kapitałowej, to musi wówczas podlegać obowiązkowi konsolidacji sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami prawa. Informacje związane z tym zagadnieniem zostały opisane w ustawie o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej 10 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, które szczegółowo opisują proces tworzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Czytaj więcej

Dział sprzedaży a finanse przedsiębiorstwa – praktyczne aspekty współpracy

Dział sprzedaży a finanse przedsiębiorstwa – praktyczne aspekty współpracy

Sprzedaż jest jednym z najistotniejszych elementów kształtowania się wyniku finansowego firmy, ponieważ to właśnie wyniki działania sprzedaży mają bezpośredni wpływ zarówno na przychodową, jak i kosztową stronę budżetu przedsiębiorstwa. Plan przychodów ze sprzedaży z kolei determinuje właściwie wszystkie pozostałe – budżet pozostałych wydziałów, inwestycje, strategię i inne plany operacyjne. Sprzedaż jest ściśle powiązana z przyjętym modelem biznesowym, ma wpływ na kształtowanie się wydatków, etatyzacji, jest także jednym z miernikiem wielkości i atrakcyjności z perspektywy inwestorskiej firmy.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.