Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2-3/2015 (luty-marzec)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 2-3/2015 -

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 2-3/2015

Polska może wpaść w pułapkę średniego dochodu

Jeżeli nie zwiększymy liczby inwestycji w nowe technologie, nie usprawnimy administracji państwowej, nie będziemy tworzyć i promować własnych marek, grozi nam zjawisko zwane pułapką średniego wzrostu – poinformował portal Newseria.pl.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2-3/2015

Międzynarodowa Konferencja dla krajów z regionu EMEA

W dniach 25-28 kwietnia br. w Warszawie, w Hotelu Sofitel, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja dla krajów z regionu EMEA oraz seminaria pod hasłem „Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw”.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2-3/2015

Polskie firmy więcej inwestują

Polskie firmy coraz częściej inwestują swoje środki. Do tej pory robiło to tylko ok. 15 proc. przedsiębiorstw, jednak odsetek ten będzie rósł – podał portal Newseria.pl.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2-3/2015

Ekspansja Ursusa na rynki zagraniczne

Według raportu finansowego za 2014 rok, Ursus osiągnął sprzedaż na poziomie 224 milionów złotych. Co ciekawe, aż 122 miliony złotych z tej kwoty pochodziły ze sprzedaży ciągników na rynek etiopski.

Czytaj więcej
nr 2-3/2015

Gdzie szukać optymalizacji kosztów, wdrażając narzędzie controllingowe?

Na początek lapsus. Przygotowując się do napisania tego artykułu, zacząłem wypisywać sobie różne słowa klucze, pojęcia, luźne myśli, z których chciałbym skorzystać. Było wśród nich „Cięcie kosztów”. Word, który jak zwykle chce być mądrzejszy ode mnie, zamienił to na... „Ciecie kosztów”. Pomyślałem sobie, że może tym razem ma rację? Może...

Czytaj więcej
nr 2-3/2015

Statyczna i dynamiczna analiza płynności finansowej

Określając podstawowe cele działania przedsiębiorstwa, najczęściej przyjmuje się, że w długim horyzoncie czasu dominuje maksymalizacja wartości rynkowej czy też maksymalizacja wartości dla właścicieli, natomiast w krótkim okresie celem przedsiębiorstwa jest utrzymanie płynności finansowej.

Czytaj więcej
nr 2-3/2015

Ekonomiczna Wartość Dodana (EVA) jako miernik efektywności spółek notowanych na rynkach papierów wartościowych

Fundamentem EVA1 jest koncepcja dochodu rezydualnego, którą do finansów wprowadził Alfred Marshall pod koniec XVIII wieku, definiując go jako nadwyżkę wypracowanego wyniku operacyjnego nad kosztem kapitału przedsiębiorstwa (własnego i obcego), określonego według obowiązującej stopy procentowej.

Czytaj więcej
nr 2-3/2015

Miary ryzyka w modelu oceny rentowności

Ocena rentowności, a w zasadzie pomiar wyników działalności każdego przedsiębiorstwa, ulega ciągłym modyfikacjom. Kamieniem milowym było zanegowanie bezstronności danych księgowych, które w swoich klasycznych wskaźnikach nie uwzględniały kluczowych elementów, takich jak koszt zaangażowanego kapitału. W ten sposób narodziła się dziedzina finansów – Value Base Management. Najbardziej znanym wskaźnikiem...

Czytaj więcej
nr 2-3/2015

Analiza opłacalności przedsięwzięcia

Realizacja strategii rozwoju każdego przedsiębiorstwa wymaga podejmowania wielu decyzji związanych z bieżącą działalnością, a także decyzji o charakterze inwestycyjnym. W takim rozumieniu inwestycją jest nie tylko biznesplan nowego przedsiębiorstwa, ale również każde działanie związane z uruchomieniem nowego produktu, usługi bądź otwarciem nowej placówki.

Czytaj więcej
nr 2-3/2015

Jak poprawić płynność w firmie eksportowej?

W wielu firmach spotkać się można z następującą sytuacją – na rachunkach zalegają waluty, natomiast brakuje PLN do bieżących rozliczeń. Najczęściej są to firmy, które mają znikomą ekspozycję na ryzyko walutowe, ponieważ dochodzi w przepływach do zrównoważenia przychodów i kosztów w tej samej walucie. Niestety, nie wszystkie przepływy da się na bieżąco równoważyć pod względem czasu zapadalności. Niektóre...

Czytaj więcej
nr 2-3/2015

Analiza wskaźnikowa płynności finansowej w praktyce przedsiębiorstw

Płynność finansowa definiowana jest jako zdolność przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań. W przeciwieństwie do rentowności i zysku, brak płynności praktycznie eliminuje przedsiębiorstwo z działalności gospodarczej. Wystarczy przypomnieć, że brak zdolności do regulowania zobowiązań jest przesłanką do złożenia wniosku o upadłość (zgodnie z przepisami prawa upadłościowego i naprawczego, niewypłacalność...

Czytaj więcej
nr 2-3/2015

Jak analizować rentowność w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym?

Grupy kapitałowe sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe najrzadziej raz na rok, czyli na koniec roku obrotowego. Czasami obowiązek ten pojawia się częściej, np. jeśli jednostka dominująca jest notowana na giełdzie/rynku pozagiełdowym. Konsolidację zwykle przeprowadza się także dla celów wewnętrznych na koniec miesiąca/kwartału, żeby kierownictwo jednostki dominującej miało pełny obraz grupy...

Czytaj więcej
nr 2-3/2015

Zarządzanie ryzykiem utraty bieżącej płynności finansowej

Przedsiębiorstwa zakładane są w celu maksymalizacji korzyści m.in. finansowych osiąganych przez ich właścicieli. Dlatego też menedżerowie, ustalając cele, do jakich będzie dążyło przedsiębiorstwo, w perspektywie zarówno strategicznej, jak i operacyjnej, zainteresowani są minimalizowaniem odchyleń od oczekiwanych rezultatów. W tym celu często wdrażane jest zarządzanie ryzykiem, które...

Czytaj więcej
nr 2-3/2015

EBIT i EBITDA jako miary efektywności działalności gospodarczej

Pojęcie EBIT odnosi się do określonego poziomu dochodów w przedsiębiorstwie i jest skrótem od terminu Earnings Before Intrest and Taxes, który oznacza zysk (lub stratę) przed odsetkami i opodatkowaniem. Pojęcie EBIT najczęściej definiowane jest jako wynik operacyjny przed zapłatą odsetek i podatkiem dochodowym, jednak należy zauważyć, że nie jest to pojęcie polskie i warto zastanowić...

Czytaj więcej
nr 2-3/2015

Wykorzystanie arkusza MS Excel w planowaniu płynności finansowej

Utrzymanie bezpieczeństwa finansowego, rozumianego jako zdolność do regulowania zobowiązań, stanowić powinno priorytet zarządzania finansami. Element ten może przesądzać o losach firmy na rynku. O ile nierentowna firma może utrzymać płynność i przetrwać na rynku, o tyle firma niezdolna do regulowania swoich zobowiązań, nawet z wysokimi zyskami, nie przetrwa i zbankrutuje. Cykl obrotu gotówki stanowi...

Czytaj więcej
nr 2-3/2015

Bilans jako źródło analizy płynności przedsiębiorstwa

Z pewnością duża część czytelników szeroko pojętej literatury fachowej z zakresu rachunkowości, podatków, finansów to specjaliści poruszający się bez problemu po jej zagadnieniach. Często jednak mogą być oni znużeni kolejnym artykułem o tym, co tak naprawdę w większym bądź mniejszym zakresie można znaleźć w niejednej publikacji akademickiej, magazynach czy Internecie, z którego...

Czytaj więcej
nr 2-3/2015

Praktyczne aspekty zarządzania rentownością – dlaczego nawet najlepsze metody mogą zawodzić

Walka o rentowność trwa. Odbywa się to ogromnym kosztem i toczy na wielu płaszczyznach: rynkowej, wewnątrzorganizacyjnej, w świadomości ludzi. Czy jednak warto koncentrować się na tym aspekcie biznesu, żeby osiągać sukces gospodarczy?

Czytaj więcej
nr 2-3/2015

Nowe trendy na rynku w zakresie metod pomiaru kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa to jedno z ważniejszych zagadnień w szeroko pojętej rachunkowości i finansach, zarówno w teorii, jak i praktyce. Najczęściej za istotny instrument obrazujący kondycję finansową przedsiębiorstwa przyjmuje się stosowaną w praktyce gospodarczej tradycyjną analizę wskaźnikową. Za pomocą wskaźników charakteryzuje się różne aspekty działalności...

Czytaj więcej
nr 2-3/2015

Zarządzanie rentownością w firmach usługowych

Menedżerowie zarządzający firmami, których działalność opiera się na wiedzy i kreatywności pracowników, często mają problem z właściwym wykorzystaniem ich kompetencji oraz umiejętności. Mając na uwadze dobro firmy oraz rozwój biznesu, powinni także prawidłowo oceniać rentowność prowadzonych przez nich projektów, co nierzadko przysparza im trudności.

Czytaj więcej
nr 2-3/2015

Analiza Du Ponta – budowa i zastosowanie modelu

Analiza Du Ponta obejmuje czynniki składające się na rentowność kapitału własnego (ROE – return on equity) jednostki gospodarczej. Dotyczy ona cząstkowego przedstawienia składników tworzących ostatecznie rentowność kapitału własnego. Jak wiadomo, rentowność kapitału własnego stanowi kluczowy wskaźnik rentowności dla właścicieli firmy, którzy określają dzięki niemu stopę zwrotu z...

Czytaj więcej
nr 2-3/2015

Wykorzystanie leasingu jako narzędzia zarządzania płynnością

Zarządzanie płynnością firmy jest kluczowym zadaniem zarządzania finansami. O ile brak rentowności może nie być przeszkodą w funkcjonowaniu operacyjnym, o tyle brak płynności praktycznie dyskwalifikuje przedsiębiorstwo z obrotu gospodarczego.

Czytaj więcej
nr 2-3/2015

Metodologia planowania płynności finansowej

Każda organizacja, niezależnie od wielkości, powinna opracować i wdrożyć metodologię planowania płynności finansowej, a także monitorowania wykonania planów oraz analizowania odchyleń od wartości planowanych.

Czytaj więcej
nr 2-3/2015

Faktoring – poprawa płynności bez kredytu bankowego

Czym jest faktoring i jakie przynosi korzyści? Faktoring finansuje bezsporne i niewymagalne należności z tytułu dostaw lub usług wobec grupy odbiorców, z którymi klient realizuje powtarzalne transakcje z odroczonymi terminami płatności. Jednak w ramach tej usługi przedsiębiorcy otrzymują nie tylko finansowanie, ale też zestaw użytecznych narzędzi do wsparcia codziennej pracy firmy.

Czytaj więcej
nr 2-3/2015

Czy dążenie do wzrostu rentowności może narazić bezpieczeństwo finansowe firmy?

Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem to ciąg decyzji menedżerskich skierowanych na zwiększanie zyskowności prowadzonych operacji oraz na zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności ich finansowania. Często decyzje te się wykluczają i działania skierowane na poprawę zyskowności prowadzą do obniżenia bezpieczeństwa finansowego i odwrotnie. Jak bardzo decyzje będą skupiały się na bezpieczeństwie, a jak...

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.