Controlling i Rachunkowość Zarządcza 3/2017

210.jpg

Controlling podatkowy

Tematem marcowego numeru jest controlling podatkowy. Głównymi zagadnieniami w jego obrębie będą: zaliczki uproszczone na podatek dochodowy, sposoby ustanowienia pełnomocnika w sprawach podatkowych oraz podatek odroczony – na czym polega i jak go przedstawić w księgach. W dziale controllingu procesowego polecamy kilka ciekawych tematów. Pierwszy z nich to wybór ścieżki windykacji - zaprezentujemy alternatywę między firmą windykacyjną i postepowaniem sądowym. Kolejny materiał dotyczy badania systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby sprawozdawczości finansowej. Następne opracowanie z tej dziedziny to praktyczne aspekty raportowania informacji niefinansowych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. W tym wydaniu omawiamy także zagadnienie normy ISO 37001 i związane z nią zwalczanie nadużyć w firmach. Nawiązując współpracę z Kołem Naukowym Controllingu i Finansów, zaprosiliśmy młodych autorów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie do tworzenia materiałów z zakresu zastosowania wskaźników KPI w zarządzaniu. Pierwszym zbiorem mierników są KPI z zakresu oceny zadowolenia pracowników. Oczywiście nie zabrakło artykułu na temat narzędzi controllingowych i tym razem jest to budowanie tabeli przestawnych z zewnętrznych źródeł danych. Z dziedziny rachunkowości opisujemy rezerwy z tytułu niewykorzystanych urlopów oraz sposób ustalania zmiany stanu produktów na potrzeby porównawczego rachunku zysków i strat.

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription Order this issue

Articles

Open access no. 3/2017

Kiedy od świadczeń z funduszu socjalnego trzeba zapłacić podatek?

CiRZ_210_02.jpg

Może się zdarzyć, że od świadczeń z funduszu socjalnego pracownik będzie musiał zapłacić podatek. Stanie się tak, jeśli ich wartość przekroczy w ciągu roku 380 zł – zwracają uwagę eksperci.

Read more
Open access no. 3/2017

Jak skutecznie i szybko rozwiązać konflikt w biznesie unikając sądu?

CiRZ_210_03.jpg

Zawierając umowy czy podejmując się nowych przedsięwzięć biznesowych nigdy nie ma pewności, że prędzej czy później nie dojdzie do nieporozumień, które mogą skutkować konfliktem pomiędzy partnerami biznesowymi. Może to być związane nie tyle ze złą wolą stron, co ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi mającymi wpływ na biznes.

Read more
no. 3/2017

Cel rachunkowości zarządczej – część druga

CiRZ_210_29.jpg

W poprzedniej części były prezentowane przykłady pokazujące sytuacje, w których wykorzystywano tradycyjny rachunek kosztów. Wszystkie wskazały ułomności, uzasadniające twierdzenie, że takie podejście do kosztów jest niewłaściwe, a wręcz szkodliwe.

Read more
no. 3/2017

Jak ustalić zmianę stanu produktów na potrzeby porównawczego rachunku zysków i strat

CiRZ_210_43.jpg

Prawidłowe ustalenie zmiany stanu produktów, tj. pozycji A.II w rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym, często sprawia kłopoty. Pojawiają się pytania, jakie pozycje bilansowe składają się na zmianę stanu produktów, czy bilansowa zmiana stanu produktów musi równać się zmianie stanu produktów wykazanej w rachunku zysków i strat w wersji porównawczej lub czy zmiana stanu produktów wykazana w...

Read more
no. 3/2017

Rezerwy z tytułu niewykorzystanych urlopów

W spółce nie tworzymy rezerw na niewykorzystane urlopy, ponieważ pracownicy otrzymują stałe wynagrodzenie. Biegły rewident twierdzi jednak, że na niewykorzystane urlopy pracownicze należy tworzyć rezerwę. Naszym zdaniem przy stałej pensji nie ma to znaczenia, gdyż pracownicy nie są wynagradzani według roboczogodzin. Jak możemy udowodnić rację? Jak wynika z KSR 6, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów...

Read more
no. 3/2017

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy

CiRZ_210_05.jpg

Wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej jest szczególnym sposobem rozliczania. Metoda ta polega na miesięcznych wpłatach zaliczki w jednakowej wysokości w ciągu całego roku na podstawie wykazanego podatku w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, a w przypadku, gdyby w tym zeznaniu nie było wykazanego podatku, to na podstawie zeznania złożonego rok wcześniej....

Read more
no. 3/2017

Pełnomocnik w sprawach podatkowych

Uprawnienie strony do działania przez pełnomocnika, szczególnie gdy jest on profesjonalny, stanowi element prawa do obrony i korzysta ze szczególnej ochrony procesowej. Jest to szczególnie istotne w postępowaniu podatkowym ze względu na majątkowy charakter interesów podatnika oraz szczególną zawiłość tego typu spraw.

Read more
no. 3/2017

Podatek odroczony ‑ ewidencja i prezentacja w sprawozdaniu finansowym

Podatek dochodowy, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, powinien zostać naliczony za okres, którego dotyczą przychody i koszty z nimi związane. W tym miejscu warto wspomnieć, że prawo bilansowe przyjmuje jedynie zasadę memoriału do ustalenia wysokości wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

Read more
no. 3/2017

Wynik finansowy a przepływy pieniężne ‑ wstęp do optymalizacji podatkowej wyniku finansowego

CiRZ_210_14.jpg

Wynik finansowy i przepływy pieniężne netto stanowią podstawowe miary kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Firma może w legalny sposób w pewnym stopniu wpływać na poziom wyniku finansowego, a tym samym wysokość swoich zobowiązań podatkowych i jednocześnie oddziaływać w ten sposób na poziom wygenerowanych w danym okresie przepływów pieniężnych. Jest to możliwe dzięki przepisom prawnym obowiązującym...

Read more
no. 3/2017

Raportowanie informacji niefinansowych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – aspekty praktyczne

CiRZ_210_17.jpg

W styczniu 2017 r. weszły w życie istotne zmiany w ustawie o rachunkowości obejmujące m.in. wprowadzenie dla niektórych firm obowiązku sprawozdawczości związanej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (tzw. CSR – corporate social responsibility). Celem noweli ustawy jest implementacja unijnych przepisów (dyrektywa 2014/09/UE) dotyczących informacji niefinansowych składanych przez firmy.

Read more
no. 3/2017

Badanie systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby badania sprawozdania finansowego

CiRZ_210_21.jpg

Zakończył się 2016 r. Badania sprawozdań finansowych już się zaczęły lub są na etapie intensywnego planowania. Na pewno jednym z istotnych elementów tego procesu jest badanie systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej jednostki, gdyż ma ono znaczący wpływ na dalsze działania podejmowane przez biegłego rewidenta.

Read more
no. 3/2017

Czy ISO 37001 pomoże w zwalczaniu nadużyć w spółkach?

CiRZ_210_24.jpg

Członkowie zarządu wielu firm wychodzą z założenia, że wszystko jest w najlepszym porządku, bo przecież podmiot prosperuje dobrze, prowadzi rozległe kampanie marketingowe, ma markę rozpoznawalną na rynku, jego sprawozdania finansowe wykazują zysk, a powoływany co roku biegły rewident nie zgłasza zastrzeżeń. Jednym słowem – stan idealny. Nic bardziej mylnego, o czym poniżej.

Read more
no. 3/2017

Windykacja – postępowanie sądowe czy firma windykacyjna?

CiRZ_210_26.jpg

Windykacja – proces, który niestety jest rzeczą naturalną w dzisiejszych czasach. Posiadając firmę i nawiązując współpracę z wieloma kontrahentami, pracownikami i współpracownikami, obie strony muszą brać pod uwagę ryzyko przeżycia sytuacji, w której będą zmuszone użyć środków określonych prawem, żeby odzyskać swoje należności. W niniejszym artykule uwaga będzie skupiona na postępowaniu windykacyjnym...

Read more
no. 3/2017

Kluczowe wskaźniki efektywności w ocenie zadowolenia pracownika

KPI (ang. Key Performance Indicators), czyli kluczowe wskaźniki efektywności KPI, służą do pomiaru realizacji celów wyznaczonych przez organizację. KPI znajdują zastosowanie również w obszarze HR. Dzięki nim można określić stopień satysfakcji osób zatrudnionych oraz zbadać efektywność pracy. Prawidłowe wdrożenie wskaźników efektywności pozwala na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, a co za tym...

Read more
no. 3/2017

Analiza kosztów przy użyciu tabeli przestawnej z zewnętrznej bazy danych

Wszelkie analizy wiążą się z czasochłonnym przygotowaniem raportów bazujących na właściwych danych. Wielokrotnie zdarza się tak, że zestawienia muszą być generowane cyklicznie, zazwyczaj w odstępach miesięcznych. Posługując się tabelą przestawną, analityk może stworzyć narzędzie, które będzie automatycznie pobierało dane z kolejnych okresów. Pozwoli to na wyeliminowanie niepotrzebnych błędów i z pewnością...

Read more

Advertisement